Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu giảng môn kỹ thuật xử lý mẫu phân tích hóa

Được đăng lên bởi danduoc7
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tài liệu giảng môn kỹ thuật xử lý mẫu phân tích hóa

XỬ LÝ MẪU TRONG PHÂN TÍCH HÓA THỰC PHẨM
Xử lý mẫu trong phân tích thực phẩm là khâu hết sức quan trọng, một
trong những yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả phân tích.
Tuỳ từng đối tượng mẫu, tuỳ từng chỉ tiêu phân tích mà phải có cách xử lý
khác nhau.

1. Yêu cầu chung của các kỹ thuật xử lý mẫu phân tích
1.1. Xử lý mẫu là gì
- Xử lý mẫu là quá trình hoà tan (dissolution) và phân huỷ (digestion), phá
huỷ cấu trúc mẫu ban đầu lấy từ đối tượng cần phân tích, để giải phóng và
chuyển các chất cần xác định về một dạng đồng thể phù hợp (ví dụ dạng
dung dịch) cho một phép đo đã chọn để xác định hàm lượng của chất mà
chúng ta mong muốn.
Ví dụ hòa tan mẫu hợp kim Al trong axit HNO3 45% để được dung dịch xác
định Al và các tạp kim loại trong hợp kim Al.
- Xử lý mẫu có hai quá trình xẩy ra đồng thời là:
• Phá huỷ cấu trúc ban đầu của chất mẫu (digestion of Sample Matrix),
• Hòa tan giải phóng chất cần xác định về dạng dung dịch đồng thể.

1.2. Tại sao phải xử lý mẫu phân tích.
- Để đưa các chất cần xác định về một trạng thái thích hợp cho phép đo, theo
phương pháp phân tích đã chọn.
- Các kết quả phân tích phải phản ánh và đại diện đúng cho đối tượng cần
nghiên cứu, theo dõi.
- Với bất kỳ một phương pháp xác định, mỗi chất phân tích chỉ có thể được
xác định chính xác khi nó tồn tại ở một trạng thái nhất định và đồng nhất
phù hợp với kỹ thuật phân tích.

1/46

Tài liệu giảng môn kỹ thuật xử lý mẫu phân tích hóa

Ví dụ: Để xác định các kim loại (ví dụ: Fe, Cu, Mn, ..) trong mẫu thịt, chúng
ta không thể bỏ ngay mẫu thịt vào máy quang phổ hấp thụ nguyên tử để đo,
cần phải đưa các kim loại tồn tại trong mẫu về trạng thái ion hay hợp chất
tan được trong dung dịch nước, sau đó míi xác định được chúng trong dung
dịch này.
- Mẫu phân tích có nhiều chủng loại, đa dạng, có thành phần đơn giản đến
loại có thành phần phức tạp. Chúng có thể tồn tại ở các trạng thái khác nhau
như rắn từng cục, từng mảnh, hay lỏng, khí, và huyền phù. Không thể cho
nguyên mẫu như thế vào các máy để đo và xác định được. phải xử lý để đưa
các chất cần phân tích (cần xác định) về trạng thái phù hợp nhất cho một
phương pháp đã được chọn để xác định nó.
- Các chất cần xác định tồn tại ở trạng thái liên kết hoá học khác nhau, trong
các hợp chất vô cơ, hữu cơ khác nhau, có khi rất bền vững, lượng chất ở mỗi
vị trí trong mẫu cũng không đồng đều, nên không thể xác định đúng hàm
lượng của nó trong một tổ hợp phức tạp, bền vững và bị các nguyên tố,...
Tài liệu giảng môn kỹ thuật xử lý mẫu phân tích hóa
1/46
XỬ LÝ MẪU TRONG PHÂN TÍCH HÓA THỰC PHẨM
Xmẫu trong pn tích thực phẩm là khâu hết sức quan trọng, một
trong những yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả phân tích.
Tutng đối tượng mẫu, tuỳ từng chỉ tiêu phân tích mà phải ch x
khác nhau.
1. Yêu cầu chung của các kỹ thuật xử lý mu phân tích
1.1. Xử lý mẫu là gì
- Xmẫu là qtrình hoà tan (dissolution) phân hu(digestion), phá
hucấu trúc mẫu ban đầu lấy tđối tượng cn phân tích, để giải png và
chuyển các chất cần xác định về một dạng đồng thể phù hợp (ddạng
dung dịch) cho một phép đo đã chọn để xác định hàm lượng của chất mà
chúng ta mong mun.
dhòa tan mẫu hợp kim Al trong axit HNO
3
45% đđược dung dịch xác
định Al và các tạp kim loại trong hợp kim Al.
- Xlý mẫu có hai quá trình xy ra đồng thời là:
• Phá hu cấu trúc ban đầu của chất mẫu (digestion of Sample Matrix),
• Hòa tan gii phóng chất cần xác định về dạng dung dch đồng thể.
1.2. Tại sao phải xử lý mu phân tích.
- Để đưa các chất cần xác định về một trạng thái thích hợp cho phép đo, theo
phương pháp phân tích đã chọn.
- Các kết quả phân tích phải phản ánh đại diện đúng cho đối tượng cần
nghiên cứu, theo dõi.
- Vi bất kmột phương pp xác định, mỗi chất phân tích chỉ có thể được
xác định chính xác khi nó tồn tại một trạng thái nht định và đồng nht
phù hợp với kỹ thuật phân tích.
Tài liệu giảng môn kỹ thuật xử lý mẫu phân tích hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu giảng môn kỹ thuật xử lý mẫu phân tích hóa - Người đăng: danduoc7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài liệu giảng môn kỹ thuật xử lý mẫu phân tích hóa 9 10 37