Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hệ thống bôi trơn tụ động trên máy cnc

Được đăng lên bởi viet-tn88-gmail-com
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 962 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Môc lôc.
Ch¬ng I. KÕt cÊu m¸y CNC vµ n¬i cÇn thiÕt cã thuû
lùc, b«i tr¬n vµ khÝ nÐn.
1. Tæng quan vÒ sù ph¸t triÓn cña m¸y c«ng cô.
2. LÞch sö ph¸t triÓn cña m¸y c«ng cô ®iÒu khiÓn sè.
3. KÕt cÊu vµ nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña m¸y CNC.
4. N¬i cÇn thiÕt cã b«i tr¬n, thuû lùc vµ khÝ nÐn.
5. C¸c yªu cÇu c¬ b¶n cña hÖ thèng b«i tr¬n.
Ch¬ng II. C¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt cña hÖ thèng b«i tr¬n, khÝ
nÐn vµ thuû lùc.
1. C¸c bé phËn t¹o nªn hÖ thèng thuû lùc.
2. C¸c bé phËn t¹o nªn hÖ thèng khÝ nÐn.
3. C¸c bé phËn t¹o nªn hÖ thèng b«i tr¬n.
Ch¬ng III. ThiÕt kÕ hÖ thèng b«i tr¬n cho m¸y CNC.
I. ThiÕt kÕ hÖ thèng b«i tr¬n cho m¸y CNC.
1. ThiÕt kÕ s¬ ®å b«i tr¬n.
2. S¬ ®å bè trÝ ®êng èng dÉn dÇu trong m¸y.
II. ChØ tiªu tÝnh to¸n cho chÕ ®é b«i tr¬n tr¬n.
1. §Þnh luËt c¬ b¶n vÒ ma s¸t.
2. C¬ së lý thuyÕt vÒ mßn.
3. Ph¬ng tr×nh c¬ b¶n vÒ dßng ch¶y trong èng.
4. ChØ tiªu tÝnh to¸n chÕ ®é b«i tr¬n.
III. TÝnh to¸n chÕ ®é b«i tr¬n trong m¸y.
1. TÝnh to¸n chÕ ®é b«i tr¬n côm ®êng híng.
2. TÝnh to¸n chÕ ®é b«i tr¬n trôc chÝnh.
Ch¬ng IV. TÝnh to¸n hÖ thèng thuû lùc.
1. ChÊt láng trong hÖ thèng thuû lùc.
2. TruyÒn ®éng thuû lùc thÓ tÝch.
3. C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña m¸y thuû lùc.
Ch¬ng V. ThiÕt kÕ hÖ thèng khÝ nÐn.
I. Kh«ng khÝ_chÊt láng c«ng t¸c.
II. ThiÕt kÕ s¬ ®å cung cÊp khÝ nÐn.
1. S¬ ®å cung cÊp khÝ nÐn.
2. S¬ ®å bè trÝ d©y trong m¸y.
III. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè cña khÝ nÐn trong m¸y.
1

1. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè cho viÖc thay dao tù ®éng.
2. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè cho ô chøa dao.
Ch¬ng VI. ThiÕt kÕ hÖ thèng lµm m¸t.
1. ThiÕt kÕ hÖ thèng ®êng èng.
2. TÝnh to¸n lu lîng b¬m.

Ch¬ng I. KÕt cÊu m¸y CNC vµ n¬i cÇn thiÕt cã thñy
lùc, b«i tr¬n vµ khÝ nÐn.
1. Tæng quan vÒ sù ph¸t triÓn cña m¸y c«ng cô.
M¸y c«ng cô c¾t gät kim lo¹i lµ trang thiÕt bÞ chñ yÕu trong c¸c nhµ m¸y,
ph©n xëng c¬ khÝ ®Ó chÕ t¹o ra c¸c chi tiÕt cña m¸y mãc, khÝ cô, c¸c dông cô,
c¸c s¶n phÈm dïng trong s¶n xuÊt vµ c¸c s¶n phÈm dïng trong ®êi sèng. M¸y
c«ng cô cã lÞch sö ph¸t triÓn l©u dµi g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü
thuËt. Tr×nh ®é c¬ khÝ hãa, tù ®éng ho¸ cña m¸y c«ng cô ngµy cµng cao. Ngµy
nay sè lîng, chñng lo¹i vµ møc ®é 
hiÖn
®¹itùhãa
cñacøng
m¸ydïng
ngµycam.
cµng t¨ng do ®îc
M¸y
®éng
øng dông nh÷ng thµnh tùu míi nhÊt
vµ tiªn
tiÕn tù
nhÊt
cñacøng.
tin häc v× vËy n¨ng
 D©y
chuyÒn
®éng
suÊt lao ®éng ngµy cµng t¨ng gãp phÇn
®¸ngm¸y
kÓ vµo
cñatheo
nÒnchkinh tÕ
 1950
c«ngsùcôph¸t
®iÒutriÓn
khiÓn
¬ng
tr×nh
sè
(
NC-M).
cña ®Êt níc, ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi. Cã thÓ tãm t¾t qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña
...
Môc lôc.
Ch¬ng I. KÕt cÊu m¸y CNC vµ n¬i cÇn thiÕt cã thuû
lùc, b«i tr¬n vµ khÝ nÐn.
1. Tæng quan vÒ sù ph¸t triÓn cña m¸y c«ng cô.
2. LÞch sö ph¸t triÓn cña m¸y c«ng cô ®iÒu khiÓn sè.
3. KÕt cÊu vµ nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña m¸y CNC.
4. N¬i cÇn thiÕt cã b«i tr¬n, thuû lùc vµ khÝ nÐn.
5. C¸c yªu cÇu c¬ b¶n cña hÖ thèng b«i tr¬n.
Ch¬ng II. C¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt cña hÖ thèng b«i tr¬n, khÝ
nÐn vµ thuû lùc.
1. C¸c bé phËn t¹o nªn hÖ thèng thuû lùc.
2. C¸c bé phËn t¹o nªn hÖ thèng khÝ nÐn.
3. C¸c bé phËn t¹o nªn hÖ thèng b«i tr¬n.
Ch¬ng III. ThiÕt kÕ hÖ thèng b«i tr¬n cho m¸y CNC.
I. ThiÕt kÕ hÖ thèng b«i tr¬n cho m¸y CNC.
1. ThiÕt kÕ s¬ ®å b«i tr¬n.
2. S¬ ®å bè trÝ ®êng èng dÉn dÇu trong m¸y.
II. ChØ tiªu tÝnh to¸n cho chÕ ®é b«i tr¬n tr¬n.
1. §Þnh luËt c¬ b¶n vÒ ma s¸t.
2. C¬ së lý thuyÕt vÒ mßn.
3. Ph¬ng tr×nh c¬ b¶n vÒ dßng ch¶y trong èng.
4. ChØ tiªu tÝnh to¸n chÕ ®é b«i tr¬n.
III. TÝnh to¸n chÕ ®é b«i tr¬n trong m¸y.
1. TÝnh to¸n chÕ ®é b«i tr¬n côm ®êng híng.
2. TÝnh to¸n chÕ ®é b«i tr¬n trôc chÝnh.
Ch¬ng IV. TÝnh to¸n hÖ thèng thuû lùc.
1. ChÊt láng trong hÖ thèng thuû lùc.
2. TruyÒn ®éng thuû lùc thÓ tÝch.
3. C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña m¸y thuû lùc.
Ch¬ng V. ThiÕt kÕ hÖ thèng khÝ nÐn.
I. Kh«ng khÝ_chÊt láng c«ng t¸c.
II. ThiÕt kÕ s¬ ®å cung cÊp khÝ nÐn.
1. S¬ ®å cung cÊp khÝ nÐn.
2. S¬ ®å bè trÝ d©y trong m¸y.
III. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè cña khÝ nÐn trong m¸y.
1
Tài liệu hệ thống bôi trơn tụ động trên máy cnc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hệ thống bôi trơn tụ động trên máy cnc - Người đăng: viet-tn88-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Tài liệu hệ thống bôi trơn tụ động trên máy cnc 9 10 346