Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu học 3d max

Được đăng lên bởi nhatquang2011
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2043 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương trình đồ hoạ cơ bản – 3d studio max

Giáo trình đồ họa 3d studio max
Sử dụng hệ tọa độ LOCAL COORDINATES
No1: Khởi động ch−ơng trình 3D Studio Max, sau đó vào File -> Reset.
No2: Trong khung nhìn Top, vẽ một hình trụ (Cylinder) với bán kính 30 và chiều cao là 40. Những
thông số này có thể thay đổi ở trong thẻ Create hay Modify.
No3: Trong khung nhìn Top vẽ Teapot, gần với hình trụ vừa vẽ, với bán kính khỏang 45.
No4: Trong thanh menu chính chọn công cụ Select and Rotate hay có thể dùng phím tắt (E).
No5: Chọn Teapot trong khung nhìn Top, sau đó xoay Teapot sao cho h−ớng của vòi ấm vào hình
Cylinder.
No6: Chọn công cụ Select and Move trên thanh công cụ chính, sau đó chọn Teapot và di chuyển lên
phía trên 50 đơn vị.
No7: Sử dụng công cụ Zoom Extend để có đ−ợc khung cảnh sau:

No8: Chọn lại công cụ Select And Rotate trên thanh công cụ chính, lựa chọn Teapot sau đó Local
Coordinate từ thanh menu chính, sau đó chọn và đặt chuột lên tọa độ Y cho đến khi nó xuất hiện
màu vàng. Click và kéo chuột xung quanh trục Y sao cho vòi ấm chạm vào trong Cylinder, nh− hình
vẽ sau:

Soạn bài: Nguyễn giang............................................................................................................. phone: 0989089680
Trang 1

Ch−ơng trình đồ hoạ cơ bản – 3d studio max

Soạn bài: Nguyễn giang............................................................................................................. phone: 0989089680
Trang 2

Ch−ơng trình đồ hoạ cơ bản – 3d studio max

extrude (logo)
No1: Khởi động ch−ơng trình 3D Studio Max, sau đó vào File -> Reset.
No2: Lựa chọn Command Panel, chọn thẻ Create, sau đó Click Shape, sau đó chọn Shape.

No3: D−ới thẻ Objects Type chọn Text, mặc định của Max là dòng chữ MAX text, bạn có thể di chuột
vào và và thay đổi nội dung của nó.

No4: Kích họat khung nhìn Front, sau đó Pick trái chuột để tạo dòng chữ vào khung cảnh hiện thời.
No5: Để hiệu chỉnh dòng Text cả về nội dung, kích cỡ vào lựa chọn thẻ Modify. Nhớ là sau khi đã
chọn đã lựa chọn đối t−ợng.

No6: Trong thẻ Modify, chọn trong Modifier List, chọn kênh Extrude, lúc này các đối t−ợng của Text
sẽ chuyển đổi thành các đối t−ợng 3D solid.
No7: Kiểm soát các thông số của kênh Extrude qua Rollout Parameter, với Amount( chiều cao hay
chiều sâu của đối t−ợng 3D).

Soạn bài: Nguyễn giang............................................................................................................. phone: 0989089680
Trang 3

Ch−ơng trình đồ hoạ cơ bản – 3d studio max

No8: Nế...
Ch¬ng tr×nh ®å ho¹ c¬ b¶n – 3d studio max
Gi¸o tr×nh ®å häa 3d studio max
Sö dông hÖ täa ®é LOCAL COORDINATES
No1: Khëi ®éng ch¬ng tr×nh 3D Studio Max, sau ®ã vµo File -> Reset.
No2: Trong khung nh×n Top, vÏ mét h×nh trô (Cylinder) víi b¸n kÝnh 30 vµ chiÒu cao lµ 40. Nh÷ng
th«ng sè nµy cã thÓ thay ®æi ë trong thÎ Create hay Modify.
No3: Trong khung nh×n TopTeapot, gÇn víi h×nh trô võa vÏ, víi b¸n kÝnh kháang 45.
No4: Trong thanh menu chÝnh chän c«ng cô Select and Rotate hay cã thÓ dïng phÝm t¾t (E).
No5: Chän Teapot trong khung nh×n Top, sau ®ã xoay Teapot sao cho híng cña vßi Êm vµo h×nh
Cylinder.
No6: Chän c«ng cô Select and Move trªn thanh c«ng cô chÝnh, sau ®ã chän Teapot vµ di chuyÓn lªn
phÝa trªn 50 ®¬n vÞ.
No7: Sö dông c«ng cô Zoom Extend ®Ó cã ®îc khung c¶nh sau:
No8: Chän l¹i c«ng cô Select And Rotate trªn thanh c«ng cô chÝnh, lùa chän Teapot sau ®ã Local
Coordinate tõ thanh menu chÝnh, sau ®ã chän vµ ®Æt chuét lªn täa ®é Y cho ®Õn khi nã xuÊt hiÖn
mµu vµng. Click vµ kÐo chuét xung quanh trôc Y sao cho vßi Êm ch¹m vµo trong Cylinder, nh h×nh
vÏ sau:
So¹n bµi: NguyÔn giang............................................................................................................. phone: 0989089680
Trang 1
Tài liệu học 3d max - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu học 3d max - Người đăng: nhatquang2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tài liệu học 3d max 9 10 60