Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu học phần mềm INVENTER - Chương 1

Được đăng lên bởi khonggilakho
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2833 lần   |   Lượt tải: 6 lần
7
Autodesk Inventor ™ & ThiÕt kÕ M« h×nh h×nh häc
Ch−¬ng 1
Giíi thiÖu chung vÒ INVENTOR
1.1 Khëi ®éng
Inventor mét phÇn mÒm thiÕt h×nh h×nh häc 3D trî gióp thiÕt
c¬ khÝ sö dông c«ng nghÖ tham sè, mét c«ng nghÖ tiªn tiÕn nhÊt hiÖn nay.
Ch−¬ng I tæng qu¸t giíi thiÖu vÒ phÇn mÒm AutoDesk Inventor.
1. Khëi ®éng Inventor
Khi khëi ®éng Inventor, mét khung tho¹i What To Do xuÊt hiÖn, gåm c
môc sau:
Getting Started - Liªn kÕt c¸c th«ng tin trî gióp cho ng−êi míi b¾t ®Çu sö
dông Inventor. Learn how to work with Autodesk Inventor trî häc c¸c
lÖnh b¶n cña Inventor. Learn how to build models quicklytrî häc nhanh
c¸c dùng m« h×nh vµ See ‘What’s Newgiíi thiÖu c¸c thuËt míi ®−îc cËp
nhËt trong phiªn b¶n hiÖn thêi.
H×nh 1.1 Giao diÖn Gettting Start
Tài liệu học phần mềm INVENTER - Chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu học phần mềm INVENTER - Chương 1 - Người đăng: khonggilakho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Tài liệu học phần mềm INVENTER - Chương 1 9 10 665