Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu học phần mềm INVENTER - Chương 4

Được đăng lên bởi khonggilakho
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng 4
CÁC KỸ THUẬT TIÊN TIẾN
Autodesk Inventor cung cấp môi trường cho phép người thiết kế làm
việc đồng thời trên cùng một project.
4.1. Làm việc với dự án Projects
Cần học sử dụng một Project và thiết lập đường dẫn để quản lý bản thiết kế.
Nội dung và yêu cầu:
•

Hiểu được projects

•

Làm việc được với projects

•

Tạo ra 1 project đơn giản

•

Định đường dẫn cục bộ

•

Kiểm tra một project mới

Cộng tác với các ứng dụng khác
Thế nào là projects?
Projects được dùng để xác định không
gian làm việc workspace, và đường
dẫn cho các File.
Chúng có thể tạo một thư viện Chi tiết
Part, thiết kế một phần tử và các thành
phần khác của một nhóm.
Tạo, thay đổi và quản lý projects khi
sử dụng Project Editor.
Có thể truy nhập Project Editor từ
Autodesk Inventor, hoặc từ thực đơn
Start của Microsoft Windows® .

153

Projects gồm
Projects có thể gồm một số tham số
sau:
•

Đường dẫn File nằm trong đó

•

Không gian làm việc Workspace

•

Đường dẫn tìm kiếm cục bộ

•

Đường dẫn tìm kiếm Network

•

Đường dẫn tìm kiếm Workgroup

•

Đường dẫn tìm kiếm thư viện

Library
Một project đơn giản điển hình gồm
các tham số không gian làm việc và
một số đường dẫn tìm kiếm thư viện.
Làm việc với projects
Khi khởi động Autodesk Inventor, hộp
thoại Getting Started xuất hiện. Hộp
thoại cung cấp:
• Truy

cập hệ thống trợ giúp thiết kế

( Design Support System. )
• Tạo

File mới trong project hiện

thời..
• Mở

File trong projects đang tồn tại.

• Tạo,

bổ sung, thay đổi projects khi

dùng Project Editor.
Có thể dùng Navigate để chọn bằng
cách kích gần biểu tượng trong mục
What To Do của hộp thoại.

154

Kiểm tra project
Khi cài Autodesk Inventor, project
mặc định và Hướng dẫn project được
tạo ra tự động.
Kiểm tra một project đơn giản:
Chọn File>Projects.
Kích vào Tutorial_Files ở trên của
Project Editor. Các nội dung File hiển
thị trong mục dưới Project Editor.
Hiểu về workspaces
Hướng dẫn Project chứa chỉ có 1 tham
số là không gian làm việc workspace.
Đây là dạng project đơn giản nhất.
Workspace chỉ ra biểu tượng folder
nơi File bài tập được cài đặt.
Các File và các folders ở đây, có thể
được truy cập trong workspace này.
Chỉ có 1 workspace được định nghĩa
trong File project.
Chọn một project
Trước khi kiểm tra projects, hãy dùng
Tutorial project để định nghĩa
workspace.
•

Kích 2 lần vào Tutorial_Files ở
trên đầu của Project Editor.

Autodesk Inventor sử dụng thiết lập
project settings.

155

Kiểm tra thiết lập project
Hãy kiểm tra thiết lập project.
Kích Open trong mục What To ...
153
Ch−¬ng 4
CÁC K THUT TIÊN TIN
Autodesk Inventor cung cp môi trường cho phép người thiết kế làm
vic đồng thi trên cùng mt project.
4.1. Làm vic vi d án Projects
Cn hc s dng mt Project và thiết lp đường dn để qun lý bn thiết kế.
Ni dung và yêu cu:
Hiu được projects
Làm vic được vi projects
To ra 1 project đơn gin
Định đường dn cc b
Kim tra mt project mi
Cng tác vi các ng dng khác
Thếo là projects?
Projects được dùng để xác định không
gian làm vic workspace, đường
dn cho các File.
Chúng có th to mt thư vin Chi tiết
Part, thiết kế mt phn t và các thành
phn khác ca mt nhóm.
To, thay đổi và qun lý projects khi
s dng Project Editor.
th truy nhp Project Editor t
Autodesk Inventor, hoc t thc đơn
Start ca Microsoft Windows® .
Tài liệu học phần mềm INVENTER - Chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu học phần mềm INVENTER - Chương 4 - Người đăng: khonggilakho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Tài liệu học phần mềm INVENTER - Chương 4 9 10 88