Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu học phần mềm INVENTER

Được đăng lên bởi khonggilakho
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
Mô hình hoá hình học nhờ hỗ trợ của máy tính là khoa học được các
nhà tính toán thiết kế cơ khí và xây dựng phát triển trong những năm gần
đây, nhằm mục đích tăng nhanh tốc độ thiết kế, rút ngắn thời gian từ thiết
kế đến chế tạo, từ đó, các sản phẩm mới, mẫu mã mới luôn xuất hiện đáp
ứng nhu cầu người tiêu dùng.
Thiết kế mô hình 3D là một kỹ thuật dựng hình khối trực tiếp từ các
hình cơ bản, với các thuật toán kéo, vuốt, cắt xén..., đã tăng tốc độ và độ
chính xác của thiết kế mô hình hình học. Các dữ liệu thiết kế được liên kết
lưu trữ bằng tham số, nhờ Excel, có thể thay đổi sửa chữa khi cần. Phần
mềm không những cho khả năng thiết kế nhanh các chi tiết dạng khối còn
cho các chi tiết dạng tấm.
Một ưu điểm của thiết kế 3D này là khả năng trợ giúp lắp ghép các
chi tiết đơn lẻ thành cụm chi tiết và hệ thống thiết bị. Các kỹ thuật tạo sự
ràng buộc giữa các chi tiết, làm cho chúng có dạng liên kết đúng như thực,
làm cơ sở cho công việc mô phỏng chuyển động sau này.
Một kỹ thuật ưu việt của Inventor là kỹ thuật thích nghi Adaptive,
các kích thước hình học trong một chi tiết và các kích thước tương đối giữa
các chi tiết được liên kết theo một quan hệ ràng buộc. Một kích thước có
thể được xác định chính xác theo một tham số kích thước khác hoặc khi
thay đổi một kích thước, các kích thước liên quan được thay đổi theo.
Thiết kế mô hình hình học 3D không thể bỏ qua bản vẽ 2D, theo các
tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật hiện hành. Phần mềm cho phép chuyển đổi các
mô hình 3D thành bản vẽ 2D, với đủ các yêu cầu của bản vẽ. Có thể tạo
hình chiếu khác nhau, các mặt cắt theo các hướng, mặt cắt cục bộ. Có khả
năng ghi kích thước tự động, có thể ghi chú các độ chính xác gia công...
Phần mềm cho phép trao đổi dữ liệu với nhiều phần mềm CAD/CAM
khác, như Pro/Eng, SolidWorks, SolidEdge..

Phần mềm tương thích với:
- Các hệ điều hành sau: Microsoft Windows 2000 Professional (SP1
Recommended), Windows NT 4 (SP6a Recommended), Windows98
Second Edition,
- Microsoft Internet Explorer version 5.01,
- Microsoft Excel,
- Microsoft NetMeeting 3.01,
- Yêu cầu bộ nhớ dư của ổ cứng: 360MB
Minimum:
Dùng cho luyện
tập, 2~100 mô
hình
Part,
Assemblies.
Processor Pentium 266 MHz
hoặc tốt hơn

RAM

96 MB RAM

Khuyến khích:
Mô hình cụm
Assembly
(100
đến 1000 chi tiết)

Tốt nhất:
Các mô hình cụm
Assembly
(trên
1000 chi tiết )

Pentium
II,
Pentium II Xeon
hoặc
tương
đương, 450 MHz
hoặc tốt hơn
128 MB

Pentium
II,
Pentium II Xeon
hoặc tương đương,
600 MHz hoặc
hơn
512 MB RAM

Cần Card màn hình tố...
M ĐẦU
hình hoá hình hc nh h tr ca máy tính khoa hc được các
nhà tính toán thiết kế cơ khí xây dng phát trin trong nhng năm gn
đây, nhm mc đích tăng nhanh tc đ thiết kế, rút ngn thi gian t thiết
kế đến chế to, t đó, các sn phm mi, mu mi luôn xut hin đáp
ng nhu cu người tiêu dùng.
Thiết kế mô hình 3D mt k thut dng hình khi trc tiếp t các
hình cơ bn, vi các thut toán kéo, vut, ct xén..., đã tăng tc độ độ
chính xác ca thiết kế mô nh hình hc. Các d liu thiết kế được liên kết
lưu tr bng tham s, nh Excel, th thay đổi sa cha khi cn. Phn
mm không nhng cho kh năng thiết kế nhanh các chi tiết dng khi còn
cho các chi tiết dng tm.
Mt ưu đim ca thiết kế 3D này kh năng tr giúp lp ghép các
chi tiết đơn l thành cm chi tiết h thng thiết b. Các k thut to s
ràng buc gia các chi tiết, làm cho chúng dng liên kết đúng như thc,
làm cơ s cho công vic mô phng chuyn động sau này.
Mt k thut ưu vit ca Inventor là k thut thích nghi Adaptive,
các kích thước hình hc trong mt chi tiết và các kích thước tương đối gia
các chi tiết được liên kết theo mt quan h ràng buc. Mt kích thước
th đưc xác định chính xác theo mt tham s kích thước khác hoc khi
thay đổi mt kích thưc, các kích thước liên quan được thay đổi theo.
Thiết kế mô hình hình hc 3D không th b qua bn v 2D, theo các
tiêu chun thiết kế k thut hin hành. Phn mm cho phép chuyn đi các
hình 3D thành bn v 2D, vi đủ các yêu cu ca bn v. th to
hình chiếu khác nhau, các mt ct theo c hướng, mt ct cc b. kh
năng ghi kích thước t động, có th ghi chú các độ chính xác gia công...
Phn mm cho phép trao đổi d liu vi nhiu phn mm CAD/CAM
khác, như Pro/Eng, SolidWorks, SolidEdge..
Tài liệu học phần mềm INVENTER - Trang 2
Tài liệu học phần mềm INVENTER - Người đăng: khonggilakho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tài liệu học phần mềm INVENTER 9 10 566