Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu học proE4.0

Được đăng lên bởi vantoan70211-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
NHÖÕNG NOÄI DUNG CHÍNH PHUÏC VUÏ CHO COÂNG VIEÄC
THIEÁT KEÁ 3D CUÛA PHAÀN MEÀM
PRO-ENGINEER.
I. Döïng hình saûn phaåm: Part.
1. Döïng hình khoái: Solid.
2. Döïng maët: Surface.
3. Söûa”Kobai” cho saûn phaåm (Taïo goùc thoaùt khuoân).
4. Chuyeån ñuoâi “Prt” thaønh ñuoâi “Igs”.
5. Data Autocad coù ñuoâi “Dxf” chuyeån sang Pro-E ñeå döïng hình saûn
phaåm 3D.
II. Chieáu hình khoái 3D leân maët phaúng (Drawing).
1. Hình chieáu.
2. Hình caét.
3. Chuyeån File coù ñuoâi chaám “Drw” thaønh file Autocad coù ñuoâi chaám
“Dwg”.
III. Laép raùp nhöõng hình khoái vôùi nhau (Assembly).
1. Laép raùp nhöõng file coù ñuoâi “Part” laïi vôùi nhau.
2. Veõ Denkyoku (cuïc ñoàng) trong file laép.
3. Duøng file laép ñeå kieåm tra saûn phaåm, ireko, denkyoku.
IV.Taùch khuoân (Manufacturing).
1. Laép saûn phaåm caàn taùch khuoân vaøo.
2. Nhaân heä soá co ruùt.
3. Veõ hình khoái coù kích thöôùc bao cuûa ireko“Workpiece”.
4. Döïng maët PL cho saûn phaåm (Maët phaân khuoân).
5. Chia“Workpiece”thaønh nhieàu phaàn Kadou, Kotei,.. (Mold Volume).
6. Chuyeån nhöõng “Volume” thaønh nhöõng thaønh phaàn trong file laép khuoân
(Mold Component).
Tài liệu học proE4.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu học proE4.0 - Người đăng: vantoan70211-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tài liệu học proE4.0 9 10 34