Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần siemen

Được đăng lên bởi Phuong Anh Hung
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 98 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
BIEÁN TAÀN SIEMENS

Trang 1


LÔØI NOÙI ÑAÀU
Ngaøy nay, vieäc töï ñoäng hoaù trong coâng nghieäp vaø oån ñònh toác ñoä ñoäng cô ñaõ
khoâng coøn xa laï gì vôùi nhöõng ngöôøi ñang coâng taùc trong lónh vöïc kyõ thuaät. Bieán taàn
laø moät trong nhöõng thieát bò ñieän töû hoã trôï ñaéc löïc nhaát trong vieäc oån ñònh toác ñoä vaø
thay ñoåi toác ñoä ñoäng cô moät caùch deã daøng nhaát maø haàu heát caùc xí nghieäp ñang söû
duïng. Nhöng ñeå tieáp caän noù vaø söû duïng noù moät caùch hieäu quaû nhaát thì ngöôøi söû
duïng ñang gaëp nhieàu khoù khaên do taøi lieäu bieán taàn toaøn laø tieáng Anh neân ngöôøi söû
duïng phaûi coù kieán thöùc tieáng Anh chuyeân ngaønh vaø kieán thöùc kyõ thuaät nhaát ñònh
môùi coù theå ñoïc vaø söû duïng ñuùng ñöôïc. Chính vì theá, ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy, ñeå
moät ngöôøi bình thöôøng ñeàu coù theå söû duïng ñöôïc bieán taàn, bieát caùch caøi ñaët vaø söû
duïng bieán taàn moät caùch cô baûn nhaát neân Coâng ty chuùng toâi ñaõ ñöa ra taäp taøi lieäu
“HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS” ñöôïc dòch baèng tieáng Vieät. Neáu
ngöôøi söû duïng coù nhu caàu tìm hieåu theâm xin vui loøng tìm ñoïc nhöõng taøi lieäu khaùc.
Do thôøi gian bieân soaïn coù haïn cuõng nhö kieán thöùc coøn haïn cheá neân taäp taøi lieäu
naøy chaéc khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt mong quùy baïn ñoïc thoâng caûm.

Trang 2


MUÏC LUÏC
Trang
Bìa......................................................................................................1
Lôøi noùi ñaàu .........................................................................................2
Muïc luïc ..............................................................................................3
ÖÙng duïng chung ................................................................................4
Thoâng soá kyõ thuaät ..............................................................................4
Sô ñoà ñaáu daây ...................................................................................8
Caùc tham soá thoâng duïng .................................................................17
Caûnh baùo vaø loãi ...............................................................................23
Löïa choïn vaø ñaët haøng......................................................................33
Ví duï ................................................................................................36
Kích thöôùc bieán ta...
WWW.NASACO.COM.VN
Trang 1
TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
BIEÁN TAÀN SIEMENS
Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần siemen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần siemen - Người đăng: Phuong Anh Hung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần siemen 9 10 344