Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Mdsolids giải bài tập SBVL Phạm Quốc Hòa

Được đăng lên bởi quoc-hoa-pham
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 2528 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Phạm Quốc Hòa-Trường đại học Trần Đại Nghĩa

Phần I. TỔNG QUAN PHẦN MỀM
1. Giới thiệu
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, nền giáo dục
Việt Nam nói chung và giáo dục đại học nói riêng, đã có những bước phát triển
đáng kể. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thời kì công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi giáo dục đại học cần có sự đổi mới toàn diện
và sâu sắc. Một trong những giải pháp quan trọng là nhanh chóng đổi mới
phương pháp dạy học ở đại học. Điều 40 của Luật giáo dục 2005 nêu rõ:
“ Phương pháp đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học phải coi trọng việc
bồi dưỡng ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát
triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kĩ năng thực hành, tạo điều kiện cho người học

Phạm Quốc Hòa

tham gia nghiên cứu, thực hành, ứng dụng”

Để đào tạo ra lớp người đáp ứng được yêu cầu đó, đổi mới phương pháp
dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của sinh viên
(phương pháp dạy học tích cực) là cấp thiết hiện nay. Một công cụ hỗ trợ đắc
lực cho phương pháp dạy học tích cực là ứng dụng công nghệ thông tin - một
phương tiện dạy học hiện đại, hữu ích và hiệu quả trong dạy học. Là giáo viên
giảng dạy môn học sức bền vật liệu để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học
môn học này tôi giới thiệu đến các độc giả một phần mềm dạy học MD Solids
Hiện nay có rất nhiều phần mềm hổ trợ học tập và giảng dạy môn học sức bền
vật liệu, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có phần mềm nào có giao diện thân thiện,
phù hợp và dễ sử dụng như là MDSolids.
MDSolids là phần mềm của Timothy A. Philpot, Ph.D, P.E, giảng viên
trường Đại học Missouri – Rolla (Mỹ).Đây là phần mềm đạt giải thưởng phần
mềm dạy học xuất sắc nhất trong cuộc thi phần mềm giáo dục năm 1998, với
giao diện thân thiện, tính năng phong phú. Phần mềm được xây dựng dựa trên
các giáo trình về sức bền vật liệu chuẩn của các tác giả có uy tín lớn trên thế giới
như : Machanics of Materials của Roy R. Craig; Machanics of Materials của
Beer Johnston và Dewolf, Machanics of Materials của Gere, Machanics of Materials của Hibbeler… MDSolids đã được sử dụng nhiều ở các trường đại họccủa
Hướng d ẫn sử d ụng phần mềm Mdso l ids

T rang 1

Phạm Quốc Hòa-Trường đại học Trần Đại Nghĩa

Mỹ như : University of Texas, The Pennsylvania State University, Stanford
University... và nhiều trường đại học ở nhiều nước khác trên thế giới.
2. Những ứng dụng của MDSolids
Phần mềm này có thể hỗ trợ chúng ta trong các vấn đề sau:
1. Giải các bài toán SBV...
Phm Quc Hòa-Trường đại hc Trần Đại Nghĩa
Hướng dn s dng phn mm Mdso l ids Trang 1
Phần I. TỔNG QUAN PHẦN MỀM
1. Giới thiệu
Trong những năm qua, cùng với sphát triển của đất ớc, nền giáo dục
Việt Nam nói chung và go dục đại học nói riêng, đã nhng bước phát triển
đáng kể. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thời công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi giáo dục đại học cần có s đổi mới toàn diện
sâu sắc. Một trong những giải pháp quan trọng nhanh chóng đổi mới
phương pháp dạy học ở đại học. Điều 40 của Luật giáo dục 2005 nêu rõ:
Phương pháp đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học phải coi trọng việc
bồi dưỡng ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát
triển duy sáng tạo, rèn luyện năng thực hành, tạo điều kiện cho người học
tham gia nghiên cứu, thực hành, ứng dụng”
Để đào tạo ra lớp người đáp ng được yêu cầu đó, đổi mới phương pháp
dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của sinh viên
(phương pháp dạy học tích cực) là cấp thiết hiện nay. Một công cụ hỗ trợ đắc
lực cho pơng pháp dạy học tích cực ứng dụng công nghệ thông tin - một
phương tiện dạy học hiện đại, hữu ích hiệu quả trong dạy học. go viên
giảng dạy môn học sức bền vật liệu để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học
môn học nàyi giới thiệu đến các độc giả một phần mềm dạy học MD Solids
Hiện nay rất nhiều phần mềm hổ trợ học tập giảng dạy môn học sức bền
vật liệu, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa phần mm nào giao diện thân thiện,
phù hợp và dễ sử dụng như là MDSolids.
MDSolids là phần mềm của Timothy A. Philpot, Ph.D, P.E, giảng viên
trường Đại học Missouri Rolla (Mỹ).Đây là phần mm đạt gii thưởng phần
mềm dạy học xuất sắc nhất trong cuộc thi phần mềm giáo dục năm 1998, với
giao diện thân thiện, tính năng phong phú. Phần mềm được xây dựng dựa trên
các giáo trình về sức bền vật liệu chuẩn của các tác giả có uy tín lớn trên thế gii
như : Machanics of Materials của Roy R. Craig; Machanics of Materials của
Beer Johnston và Dewolf, Machanics of Materials của Gere, Machanics of Ma-
terials của Hibbeler… MDSolids đã được sử dụng nhiều ở các trường đại hccủa
Phạm Quốc Hòa
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Mdsolids giải bài tập SBVL Phạm Quốc Hòa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Mdsolids giải bài tập SBVL Phạm Quốc Hòa - Người đăng: quoc-hoa-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Mdsolids giải bài tập SBVL Phạm Quốc Hòa 9 10 946