Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Nova - TDN 2004

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tµi liÖu híng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §êng
Trêng ®¹i häc x©y dùng
khoa x©y dùng cÇu ®êng
&
c«ng ty hµi hoµ
--------------YZ--------------
Hµ néi 10/2006
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng Cêng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §êng - §HXD
1
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Nova - TDN 2004 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Nova - TDN 2004 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Nova - TDN 2004 9 10 516