Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ST7 – ST GROUP

Được đăng lên bởi bonglaw
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 4388 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BIÊN DỊCH TỪ TÀI LIỆU ST7 USER GUIDE CỦA
STMICROELECTRONICS

TP.HCM, THÁNG 1 NĂM 2008
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ST7 – ST GROUP

2

MỤC LỤC
MỤC LỤC...................................................................................................................................... 2
TỔNG QUAN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN........................................................................................... 5
I.

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ VI ĐIỀU KHIỂN ..................................................................... 6

II.

PHÂN LOẠI ................................................................................................................................... 6

III.

CẤU TRÚC TỔNG QUAN CỦA VDK:.................................................................................. 7

VI ĐIỀU KHIỂN ST7................................................................................................................... 9
I.

GIỚI THIỆU ................................................................................................................................ 10

II.

SƠ ĐỒ CHÂN .............................................................................................................................. 11

U

III.

SƠ ĐỒ BỘ NHỚ VÀ THANH GHI....................................................................................... 12

IV.

VÙNG NHỚ LẬP TRÌNH FLASH (Flash Programming Memory). ................................. 14

1.

Giới thiệu.........................................................................................................................14

2.

Đặc điểm chính (main features).................................................................................15

3.

Chế độ lập trình (Programming Modes)....................................................................15

4.

Giao tiếp ICC (ICC Interface).....................................................................................16

5.

Bảo vệ vùng nhớ ( Memory Protection). ...................................................................16

6.

Tài liệu liên quan (Related Documentation). ...........................................................17

7.

Mô tả thanh ghi (Register description). .....................................................................17

V.

DATA EEPROM.......................................................................................................................... 17
1.

Giới thiệu (Introduction). ........................................................
BIÊN DCH T TÀI LIU ST7 USER GUIDE CA
STMICROELECTRONICS
TP.HCM, THÁNG 1 NĂM 2008
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ST7 – ST GROUP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ST7 – ST GROUP - Người đăng: bonglaw
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ST7 – ST GROUP 9 10 426