Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm máy điện: Mô phỏng động cơ một chiều

Được đăng lên bởi roon171
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 6937 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Tài liệu hướng dẫn Thí nghiệm Máy Điện

T©B

THÍ NGHIỆM MÁY ĐIỆN
BÀI 4: MÔ PHỎNG ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU
I.

Giới thiệu
Bài thí nghiệm mô phỏng động cơ một chiều nhằm mục đích trang bị cho sinh viên khả
năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm trên động cơ một chiều thông qua công cụ mô
phỏng trên máy tính là phần mềm Matlab/Simulink. Sinh viên có điều kiện phân tích và
giải thích các dữ liệu từ kết quả mô phỏng được. Từ đó, giúp sinh viên khả năng áp dụng
các kiến thức môn máy điện để nhận diện, diễn đạt và giải thích các vấn của động cơ một
chiều.
Mỗi nhóm tự xây dựng mô hình mô phỏng trên máy tính ngay tại phòng thí nghiệm.
Tuyệt đối không được sử dụng file có sẵn tự làm ở nhà hay tham khảo từ các nguồn
khác. Mỗi sinh viên nộp lại báo cáo theo mẫu đúng 01 tuần sau khi thí nghiệm xong bài
này. Các báo cáo giống nhau giữa các SV ở bất kỳ nhóm nào cũng sẽ không được chấm
điểm. Đánh giá:
• Điểm danh, đánh giá tại lớp: 25%
• Báo cáo: 25%
• Thi vấn đáp cuối kỳ: 50%

II.

III.

Công cụ thí nghiệm
• Bản in tài liệu hướng dẫn thí nghiệm, có kèm mẫu báo cáo thí nghiệm.
• Phần mềm Matlab/Simulink.
• Tài liệu về động cơ một chiều (bài giảng môn Máy Điện).
Nội dung thí nghiệm
1. Nội dung: Mô phỏng, khảo sát đáp ứng và vẽ các đặc tuyến của động cơ một chiều
kích từ độc lập theo các thông số cho sẵn.
2. Trình tự thí nghiệm
• Mô phỏng mô hình động cơ một chiều trên Matlab/Simulink.
• Vẽ và khảo sát các đáp ứng theo các điều kiện làm việc khác nhau.
• Vẽ các đặc tuyến làm việc.
• Nhận xét các các đặc tính của động cơ một chiều.
• Báo cáo thí nghiệm.
3. Mô hình toán của động cơ một chiều kích từ độc lập
ω

Rư

Lư

Iư

Ikt
Rkt
Ukt

Φkt

E = kE.Φ kt.ω ≈ k.Ikt.ω

U

Hình 1: Mạch tương đương của động cơ một chiều kích từ độc lập.

Bài 4: Thí nghiệm mô phỏng động cơ một chiều

1

Tài liệu hướng dẫn Thí nghiệm Máy Điện
•

T©B

Mô hình tĩnh:

Các đại lượng
Từ thông kích từ

Các phương trình

Sức điện động

E = kΦ ktω
U−E
Iu =
Ru
P
EI
M dt = dt = u = kΦ kt I u

Φ kt = k kt .I kt

Dòng điện phần ứng

Moment điện từ

ω

Tốc độ động cơ

n ( RPM )
( rad / s )
ω
= 2π
60
•

ω=

ω

 Ru 
 U   Ru 
E

−
 I u = ωolt − 
=
 kΦ   kΦ 
 (kΦ )2  M co
kΦ kt 
kt 
kt 

kt



Mô hình động:

Các đại lượng
Từ thông kích từ

Các phương trình

Biến đổi Laplace

Φ kt (s ) = k kt .I kt (s )

φkt = k kt .i kt
e = kφktω

Sức điện động
Dòng điện phần ứng

u = e + R uiu + Lu

di u
dt

M dt = k.Φ kt (s ).I u (s )
M (s ) − M T (s )
ω (s ) = dt
J.s

m dt = k.φkt .i u

Moment điện từ
Tốc độ độ...
Tài liệu hướng dẫn Thí nghiệm Máy Điện T©B
Bài 4: Thí nghiệm mô phỏng động cơ một chiều 1
THÍ NGHIỆM MÁY ĐIỆN
BÀI 4: MÔ PHỎNG ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU
I. Giới thiệu
Bài thí nghiệm mô phỏng động cơ một chiều nhằm mục đích trang bị cho sinh viên khả
năng thiết kế tiến hành các tnghiệm trên động một chiều thông qua công cụ
phỏng trên y nh phần mềm Matlab/Simulink. Sinh viên điều kiện phân tích
giải thích các dữ liệu từ kết quả phỏng được. Từ đó, giúp sinh viên khả năng áp dụng
các kiến thức môn máy điện để nhận diện, diễn đạt và giải thích các vấn của động cơ một
chiều.
Mỗi nhóm tự xây dựng hình mô phỏng trên máy tính ngay tại phòng t nghiệm.
Tuyệt đối không được sử dụng file sẵn tự làm nhay tham khảo tcác nguồn
khác. Mỗi sinh viên nộp lại o cáo theo mẫu đúng 01 tuần sau khi thí nghiệm xong bài
này. Các báo cáo giống nhau giữa các SV bất kỳ nhóm nào ng sẽ không được chấm
điểm. Đánh giá:
Điểm danh, đánh giá tại lớp: 25%
Báo cáo: 25%
Thi vấn đáp cuối kỳ: 50%
II. Công cụ thí nghiệm
Bản in tài liệu hướng dẫn thí nghiệm, có kèm mẫu báo cáo thí nghiệm.
Phần mềm Matlab/Simulink.
Tài liệu về động cơ một chiều (bài giảng môn Máy Điện).
III. Nội dung thí nghiệm
1. Nội dung: Mô phỏng, khảo sát đáp ứng và vẽ các đặc tuyến của động cơ một chiều
kích từ độc lập theo các thông số cho sẵn.
2. Trình tự thí nghiệm
Mô phỏng mô hình động cơ một chiều trên Matlab/Simulink.
Vẽ và khảo sát các đáp ứng theo các điều kiện làm việc khác nhau.
Vẽ các đặc tuyến làm việc.
Nhận xét các các đặc tính của động cơ một chiều.
Báo cáo thí nghiệm.
3. Mô hình toán của động cơ một chiều kích từ độc lập
Hình 1: Mạch tương đương của động cơ một chiều kích từ độc lập.
I
kt
U
R
ư
I
ư
E = k
E
.
Φ
kt
.
ω
k.I
kt
.
ω
R
kt
U
kt
Φ
kt
ω
L
ư
Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm máy điện: Mô phỏng động cơ một chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm máy điện: Mô phỏng động cơ một chiều - Người đăng: roon171
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm máy điện: Mô phỏng động cơ một chiều 9 10 615