Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn thiết kệ móng băng

Được đăng lên bởi Trần Đức Mạnh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 96 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa Kỹ thuật & Công nghệ

Hội thảo Khoa học lần 3 - 2010

MÓNG BĂNG PHẢI ĐƯỢC THIẾT KẾ NHƯ THẾ NÀO
GVC.ThS Lê Anh Hoàng
Khoa Kỹ thuật & Công nghệ - Trường ĐH Mở TpHCM

Móng băng là giải pháp sử dụng phổ biến cho công trình. Mặc dù ngày nay máy tính đã hổ trợ
rất nhiều cho việc tính toán, nhưng vẫn còn một số khó khăn, chẳng hạn như việc xác định
HỆ SỐ NỀN, hay lựa chọn sao cho hợp lý kích thước của móng.
4.

ĐỘ CỨNG VÀ SƠ ĐỒ LÀM VIỆC CỦA MÓNG BĂNG:

Độ cứng (hay còn gọi độ mãnh ) được xác định bằng tích số:
C .B
λ.L = (4 Z ).L
[1]
4.E.I
Trong đó: L-chiều dài móng (m)

E,I-Modun và monent quán tính của tiết diện ngang của móng
B-Bề rộng móng (m)
Cz- Hệ số nền (kN/m3)
Có nhiều phương pháp xác định hệ số nền, ta có thể dùng công thức:
C z ( kN / m 3 ) = 40.(HSAT).p a ( kPa)

[2]

trong đó pa- gía trị sử dụng của nền
pa =

p gh

[3]

(HSAT)

pgh-tải trong phá hoại gây nên độ lún S=2.54cm
Như vậy cách đơn giản nhất là
“Hệ số nền có thể suy ra trực tiếp từ áp lực sử dụng của móng pđ theo công thức:
CZ(kN/m3)=(100à150)×pđ(kPa)”
Tùy theo gía trị của λ.L mà móng được phân loại như sau:
λ.L ≤

π
= 0,785 : móng tuyệt đối cứng, ứng suất phân bố dưới đáy móng theo quy
4

luật đường thẳng, ta có thể hoàn toàn sử dụng bài toán tuyệt đối cứng trong trường hợp này

Trang 21

Khoa Kỹ thuật & Công nghệ

Hội thảo Khoa học lần 3 - 2010

π
= 0,785 ≤ λ.L ≤ π = 3.14 : móng cứng một phần, trường hợp này chỉ xảy ra khi ta có
4
móng kép (dưới 2 cột) khi đó ta có thể tính như gần đúng như tuyệt đối cứng nhưng kết quả sẽ
sai lệch khi cột ngay tại biên móng
λ.L ≥ π = 3,14 : móng dạng mềm, dể uốn, kết quả tính toán theo điều kiện tuyệt đối
cứng sai lệch nhiều cần thiết phải tính toán theo hệ số nền CZ, Tuy nhiên nổi lo trong trường
hợp này giá trị CZ được lựa chọn như thế nào có đúng loại đất nền hay không.
Người thiết kế có xu hướng cố gắng thỏa điều kiện đầu tiên để phản lực dưới đáy móng phân bố thẳng
để tận dụng khả năng làm việc của nền (phản lực sẽ đều khi trọng tâm lực trùng với trọng tâm móng) trong khi
tính theo hệ số nền phản lực dưới đáy móng chênh lệch nhiều, không đồng đều thậm chí có lúc gấp 3 lần. Tuy
nhiên để thỏa được điều này đòi hỏi chiều cao móng rất lớn, thí dụ móng dài 8 mét, chiều cao dầm >1,5 mét,
đồng thời một số trường hợp nhất là khi có tải ngay tại biên móng.

5. LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC MÓNG
Mục tiêu đặt ra cho người thiết kế là làm thế nào để ứng suất phân bố dưới đáy móng
theo đường thẳng và gần như đều, kinh nghiệm thiết kế của tác giả là sự chênh lệnh này
c...
Khoa K thut & Công ngh Hi tho Khoa hc ln 3 - 2010
Trang 21
MÓNG BĂNG PHI ĐƯỢC THIT K NHƯ TH NÀO
GVC.ThS Lê Anh Hoàng
Khoa K thut & Công ngh - Trường ĐH M TpHCM
Móng băng là gii pháp s dng ph biến cho ng trình. Mc dù ngày nay máy tính đã h tr
rt nhiu cho vic tính toán, nhưng vn còn mt s khó khăn, chng hn như vic xác định
H S NN, hay la chn sao cho hp lý kích thước ca ng.
4. ĐỘ CNG VÀ SƠ ĐỒ M VIC CA MÓNG BĂNG:
Độ cng (hay còn gi độ mãnh ) được xác định bng tích s:
L).
I.E.4
B.C
(L.
4
Z
=λ [ 1 ]
Trong đó: L-chiu dài móng (m)
E,I-Modun monent quán tính ca tiết din ngang ca móng
B-B rng móng (m)
C
z
- H s nn (kN/m
3
)
Có nhiu phương pháp xác định h s nn, ta th dùng công thc:
)kPa(p).HSAT.(40)m/kN(C
a
3
z
= [ 2 ]
trong đó p
a
- gía tr s dng ca nn
)HSAT(
p
p
gh
a
= [ 3 ]
p
gh
-ti trong phá hoi gây nên độ lún S=2.54cm
Như vy cách đơn gin nht là
H s nn có th suy ra trc tiếp t áp lc s dng ca móng p
đ
theo công thc:
C
Z
(kN/m
3
)=(100à150)×p
đ
(kPa)
Tùy theo gía tr ca λ.L mà móng được phân loi như sau:
785,0
4
L. =
π
λ : móng tuyt đối cng, ng sut phân b dưới đáy móng theo quy
lut đường thng, ta th hoàn toàn s dng bài toán tuyt đối cng trong trường hp này
Tài liệu hướng dẫn thiết kệ móng băng - Trang 2
Tài liệu hướng dẫn thiết kệ móng băng - Người đăng: Trần Đức Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn thiết kệ móng băng 9 10 625