Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn Thiết kế thiết bị điện tử công suất

Được đăng lên bởi Linh Line
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 6644 lần   |   Lượt tải: 23 lần
TRƯờNG ĐạI HọC BáCH KHOA Hà NộI

Bộ MÔN THIếT Bị ĐIệN - ĐIệN Tử
------------------------------

tμi liệu h−ớng dẫn

thiết kế thiết bị điện tử công suất
(Dành cho sinh viên chuyên ngành Thiết bị điện - Điện tử)

Biên soạn: Trần văn thịnh

Hà nội, năm 2000

1

Mục đích yêu cầu:
Trong những năm gần đây cùng với việc phát triển ngày càng mạnh mẽ
của các lĩnh vực khoa học, ứng dụng của chúng vào công nghiệp nói chung và
công nghiệp điện tử nói riêng, các thiết bị điện tử có công suất lớn đã đ−ơc chế
tạo ngày càng nhiều, đặc biệt là ứng dụng của nó vào các ngành kinh tế quốc
dân và đời sống, làm cho yêu cầu về sự hiểu biết và thiết kế các loại thiết bị
này là hết sức cần thiết đối với các kỹ s− ngành điện.
Để giúp cho sinh viên một kỹ năng ứng dụng những kiến thức lý thuyết
đã học về môn học thiết bị điện tử công suất vào việc thiết kế những bộ nguồn
công suất hoàn chỉnh, thiết kế thiết bị điện tử công suất (TK), đặt mục đích
hoàn thiện lý thuyết và nâng cao kỹ năng ứng dụng làm mục đích chính.
Mỗi sinh viên đ−ợc nhận một đề tài thiết kế độc lập cho mình, có trách
nhiệm hoàn thành nội dung đ−ợc đề ra theo nhiệm vụ TK, với nội dung này
sinh viên phải thiết kế thành những thiết bị hoàn chỉnh để có thể ứng dụng
trong thực tế sản xuất.
Nội dung TK
• Thuyết minh sơ qua về công nghệ của tải mà bộ nguồn cấp điện
• Chọn sơ đồ mạch động lực.
• Thiết kế, tính chọn các thiết bị cơ bản của mạch động lực (bao gồm
chọn van bán dẫn, tính toán các thông số định mức cơ bản, tính toán
máy biến áp hay cuộn kháng nếu có, tính chọn các thiết bị đóng cắt và
bảo vệ.........).
• Thiết kế tính chọn mạch điều khiển.
• Thiết kế kết cấu (tủ điện).
8.1 Tóm tắt lý thuyết.
Để cấp nguồn cho tải một chiều, chúng ta cần thiết kế các bộ chỉnh l−u
với mục đích biến đổi năng l−ợng điện xoay chiều thành một chiều. Các loại bộ
biến đổi này có thể là chỉnh l−u không điều khiển và chỉnh l−u có điêu khiển.
Với mục đích giảm công suất vô công, ng−ời ta th−ờng mắc song song ng−ợc
với tải một chiều một điôt (loại sơ đồ này đ−ợc gọi là sơ đồ có điôt ng−ợc).
Trong các sơ đồ chỉnh l−u có điôt ng−ợc, khi có và không có điều khiển, năng
l−ợng đ−ợc truyền từ phía l−ới xoay chiều sang một chiều, nghĩa là các loại
chỉnh l−u đó chỉ có thể làm việc ở chế độ chỉnh l−u. Các bộ chỉnh l−u có điều
khiển, không điôt ng−ợc có thể trao đổi năng l−ợng theo cả hai chiều. Khi năng
l−ợng truyền từ l−ới xoay chiều sang tải một chiều, bộ nguồn làm việc ở chế độ
chỉnh l−u, khi năng l−ợng truyền theo chiều ...
1
http://www.ebook.edu.vn
TR¦êNG §¹I HäC B¸CH KHOA Hµ NéI
Bé M¤N THIÕT BÞ §IÖN - §IÖN Tö
------------------------------
tμi liÖu híng dÉn
thiÕt kÕ thiÕt bÞ ®iÖn tö c«ng suÊt
(Dµnh cho sinh viªn chuyªn ngµnh ThiÕt bÞ ®iÖn - §iÖn tö)
Biªn so¹n: TrÇn v¨n thÞnh
Hµ néi, n¨m 2000
Tài liệu hướng dẫn Thiết kế thiết bị điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn Thiết kế thiết bị điện tử công suất - Người đăng: Linh Line
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn Thiết kế thiết bị điện tử công suất 9 10 686