Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ LÀM KẾ TOÁN TRÊN EXCEL

Được đăng lên bởi tuyetxuong
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3518 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ LÀM KẾ
TOÁN TRÊN EXCEL
ketoanhanoi gửi vào CN, 07/21/2013 - 23:39

Kế toán hà nội xin đưa ra hướng dẫn cách nhập chứng từ kế toán trên Excel
Đây là tài liệu giúp bạn tham khảo
Để hiểu rõ hơn cách vào từng hóa đơn chứng từ trên EXCEL xin mời các bạn tham gia KHÓA
HỌC KẾ TOÁN TRÊN EXCEL
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN EXCEL
I - CÚ PHÁP CÁC HÀM SỬ DỤNG CHỦ YẾU

1/ Hàm SUMIF
a/ Sử dụng hàm SUMIF trong việc:
•

Kết chuyển các bút toán cuối kỳ

•
Tổng hợp số liệu từ Bảng nhập liệu (BNL) lên Bảng cân đối số phát sinh tháng/năm,
lên Bảng Nhập xuất tồn kho, lên Bảng tổng hợp phải thu, phải trả khách hàng….và các
bảng tính có liên quan.
b/ Tác dụng hàm SUMIF: Hàm SUMIF là hàm tính tổng theo điều kiện:

MÔ PHỎNG SUMIF: (đặt công thức tại địa chỉ ô cần tính)

(Kết quả trong bảng tính chỉ là ví dụ - không làm căn cứ so sánh bài của bạn)
2/ Hàm VLOOKUP:
a/ Sử dụng hàm VLOOKUP trong việc:
•

Tìm đơn giá Xuất kho từ bên Bảng Nhập Xuất Tồn về BNL, về Phiếu xuất kho…

•

Tìm Mã hàng hóa, tên hàng hóa từ DMTK về Bảng Nhập Xuất Tồn

•

Tìm Số dư của đầu tháng N căn cứ vào cột Số dư cuối của tháng N – 1.

• Tìm số “Khấu hao (Phân bổ) lũy kế từ kỳ trước” của bảng khấu hao (bảng phân bổ chi
phí) tháng N, căn cứ vào “Giá trị khấu hao (phân bổ) lũy kế" của tháng N – 1.
•

Và các bảng tính khác liên quan…

b/ Tác dụng hàm VLOOKUP:
Hàm Vlookup là hàm tìm kiếm theo một điều kiện đã có: (Điều kiện đã có gọi là “Giá
trị để tìm kiếm”.

Giải thích:
MÔ PHỎNG: (đặt công thức tại địa chỉ ô cần tính)

II - CÔNG VIỆC ĐẦU NĂM
Chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm nay:
•
Vào số dư đầu kỳ cho “Bảng cân đối phát sinh tháng” (nhập vào TK chi tiết, ví dụ: số
dư chi tiết của TK 156 phải nhập chi tiết đến từng mã hàng).
• Vào số liệu đầu kỳ các bảng phân bổ 142, 242, bảng khấu hao TSCĐ, bảng tổng hợp
Nhập Xuất Tồn, và các sổ khác (nếu có)
• Chuyển lãi (lỗ) về năm trước (Căn cứ vào số dư đầu năm TK 4212 trên Bảng CĐPS tài
khoản để chuyển). Việc thực hiện này được định khoản trên Bảng nhập dữ liệu (BNL) và
chỉ thực hiện 1 lần trong năm, vào thời điểm đầu năm.
III - CÁC CÔNG VIỆC TRONG THÁNG
Vào các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ trên Bảng nhập dữ liệu (BNL).

Hướng dẫn nhập liệu trên Bảng nhập liệu.

•

Cột Ngày tháng ghi sổ: Ngày tháng ghi sổ bằng hoặc sau ngày chứng từ.

• Cột Số hiệu: Là số hiệu của Hóa đơn, của Phiếu thu (PT), Phiếu chi (PC), Giấy báo nợ
(GBN), báo có (GBC), phiếu kế toán (PKT)…
•

Cột Ngày chứng từ: Là ngày thực tế trên chứng từ.

• Cột số phiếu Thu/Chi/...
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ LÀM KẾ
TOÁN TRÊN EXCEL
ketoanhanoi g i vào CN, 07/21/2013 - 23:39
Kế toán hà nội xin đưa ra hướng dẫn cách nhập chứng từ kế toán trên Excel
Đây là tài liệu giúp bạn tham khảo
Để hiểu rõ hơn cách vào từng hóa đơn chứng từ trên EXCEL xin mời các bạn tham gia
KHÓA
HỌC KẾ TOÁN TRÊN EXCEL
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN EXCEL
I - CÚ PHÁP CÁC HÀM SỬ DỤNG CHỦ YẾU
1/ Hàm SUMIF
a/ Sử dụng hàm SUMIF trong việc:
Kết chuyển các bút toán cuối kỳ
Tổng hợp số liệu từ Bảng nhập liệu (BNL) lên Bảng cân đối số phát sinh tháng/năm,
lên Bảng Nhập xuất tồn kho, lên Bảng tổng hợp phải thu, phải trả khách hàng….và các
bảng tính có liên quan.
b/ Tác dụng hàm SUMIF: Hàm SUMIF là hàm tính tổng theo điều kiện:
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ LÀM KẾ TOÁN TRÊN EXCEL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ LÀM KẾ TOÁN TRÊN EXCEL - Người đăng: tuyetxuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ LÀM KẾ TOÁN TRÊN EXCEL 9 10 391