Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu java

Được đăng lên bởi Nhoc Zin
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV.Mai Thanh Xuân

Giới thiệu vbscript vµ javascript
 1.Giíi thiÖu ng«n ng÷ vbscript vµ JavaScript
 VBscript vµ JavaScript lµ ng«n ng÷ lËp ra ®Ó ch¹y ®îc trªn tr×nh
duyÖt, c¸c ®o¹n ch¬ng tr×nh viÕt b»ng ng«n ng÷ nµy ®îc nhóng vµo
c¸c trang HTML. C¸c ®o¹n ch¬ng tr×nh nµy cã kh¶ n¨ng:
 §îc thùc thi khi mét sù kiÖn nµo ®ã trªn trang Web x¶y ra nh:
mouseclicked, mouseover,...
 Xö lý c¸c thµnh phÇn trªn trang Web nh: thay ®æi mµu ch÷, font ch÷,
thay ®æi ¶nh,...

Có ph¸p cña VBScript gÇn gièng víi có ph¸p ng«n ng÷ lËp
tr×nh VisualBasic vµ ®îc Microsoft ph¸t triÓn, trong khi có ph¸p cña
JavaScript gÇn gièng víi có ph¸p cña ng«n ng÷ lËp tr×nh C vµ ®îc
NetsCape ph¸t triÓn.
1

GV.Mai Thanh Xuân

Giới thiệu vbscript vµ javascript
 VBScript kh«ng ph©n biÖt ch÷ hoa vµ ch÷ thêng trong khi JavaScript
th× l¹i ph©n biÖt ch÷ hoa vµ ch÷ thêng.

JavaScript ®îc hç trî trªn hÇu hÕt c¸c tr×nh duyÖt, cßn
VBScript chØ ®îc hç trî tèt nhÊt ë tr×nh duyÖt Internet Explorer.

Còng gièng nh c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c c¸c kiÓu d÷ liÖu
th«ng dông ®îc dïng VBScript vµ JavaScript lµ: kiÓu sè, kiÓu chuçi,
kiÓu luËn lý,...Tuy nhiªn c¸ch ®Þnh nghÜa c¸c kiÓu d÷ liÖu gi÷a
VBScript vµ JavaScript cã sù kh¸c nhau. C¸ch khai b¸o c¸c hµm
còng kh¸c nhau. C¸ch sö dông c¸c hµm th viÖn cã s½n còng kh¸c
nhau.

2

GV.Mai Thanh Xuân

ng«n ng÷ javascript
 3. Ng«n ng÷ JAVASCRIPT
 3.1. Chó thÝch mét hay nhiÒu dßng lÖnh

Dßng lÖnh ®îc kÕt thóc b»ng dÊu chÊm phÈy “;” ë cuèi dßng.
TËp hîp c¸c dßng lÖnh n»m trong hai dÊu ngoÆc ®¬n {} gäi lµ tËp
lÖnh.

Muèn chó thÝch mét dßng lÖnh ta dïng dÊu “//” ®Æt tríc dßng
lÖnh muèn chó thÝch. Muèn chó thÝch nhiÒu dßng lÖnh th× ta ®Æt c¸c
dßng lÖnh cÇn chó thÝch gi÷a hai dÊu “/*” vµ “*/”.

3

GV.Mai Thanh Xuân

ng«n ng÷ javascript
3.2. C¸ch khai b¸o biÕn, m¶ng
3.2.1 C¸ch khai b¸o biÕn
Dïng tõ kho¸ var ®Ó khai b¸o biÕn. BiÕn trong JavaScript kh«ng cÇn
®Þnh râ kiÓu d÷ liÖu cña biÕn lóc khai b¸o. Tuy nhiªn, khi g¸n gi¸ trÞ
cho biÕn, JavaScript ph©n biÖt kiÓu cña c¸c gi¸ trÞ mµ b¹n g¸n.
Trong JavaScript b¾t buéc ph¶i khai b¸o biÕn tríc khi sö dông.
var tªn_biÕn1 = trÞ1 ,tªn_biÕn2 =trÞ2 ,...;
Chó ý:
+ BiÕn cã ph©n biÖt ch÷ hoa/thêng.
+ BiÕn ph¶i b¾t ®Çu b»ng ký tù ch÷ c¸i.
+ BiÕn kh«ng cho phÐp cã kho¶ng tr¾ng, kh«ng cho phÐp cã dÊu
gh¹ch ngang.

4

GV.Mai Thanh Xuân

ng«n ng÷ javascript
3.2.2. Khai b¸o m¶ng
M¶ng mét chiÒu
var A = new Array(10)
M¶ng A nãi trªn cã 10 phÇn tö, vµ chØ sè phÇn tö ®Çu tiªn cña m¶ng
b¾t ®Çu 0, muèn truy xuÊt ®Õn phÇn tö cã chØ sè i, ta d...
GV.Mai Thanh Xuân
GV.Mai Thanh Xuân
1
Giới thiệu vbscript
Giới thiệu vbscript
javascript
javascript
1.Giíi thiÖu ng«n ng÷ vbscript vµ JavaScript
VBscript JavaScript ng«n ng÷ lËp ra ®Ó ch¹y ® îc trªn tr×nh
duyÖt, c¸c ®o¹n ch ¬ng tr×nh viÕt b»ng ng«n ng÷ nµy ® îc nhóng vµo
c¸c trang HTML. C¸c ®o¹n ch ¬ng tr×nh nµy cã kh¶ n¨ng:
§ îc thùc thi khi mét kiÖn nµo ®ã trªn trang Web x¶y ra nh :
mouseclicked, mouseover,...
Xö lý c¸c thµnh phÇn trªn trang Web nh : thay ®æi mµu ch÷, font ch÷,
thay ®æi ¶nh,...
ph¸p cña VBScript gÇn gièng víi ph¸p ng«n ng÷ lËp
tr×nh VisualBasic ® îc Microsoft ph¸t triÓn, trong khi ph¸p cña
JavaScript gÇn gièng víi ph¸p cña ng«n ng÷ lËp tr×nh C ® îc
NetsCape ph¸t triÓn.
tài liệu java - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu java - Người đăng: Nhoc Zin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
tài liệu java 9 10 640