Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu khai thác mỏ lộ thiên

Được đăng lên bởi Không BaoGiờ BóTay
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 0 lần
23. Điều tra và lập biên biên bản điều tra tai nạn lao động nặng hoặc nghiêm
trọng chết người.
a) Trình tự thực hiện:
* Đối với cơ sở:
- Khi xảy ra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng thì cơ sở để
xảy ra tai nạn lao động ( trừ các cơ sở có các lĩnh vực như: Phóng xạ, thăm dò, khai
thác dầu khí; trên các phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường
hàng không; các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang) phải khai báo bằng cách
nhanh nhất( điện thoại, fax, công điện…) với Thanh tra Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội, cơ quan công an cấp huyện nơi xảy ra tai nạn lao động và cơ quan
quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có). Tai nạn lao động xảy ra ở địa phương nào thì
khai báo tại địa phương đó.
- Trường hợp người bị tai nạn lao động chết trong thời gian điều trị hoặc chết
do tái phát của chính vết thương do tai nạn lao động ( theo kết luận của biên bản
khám nghiệm tử thi) thì cơ sở phải khai báo với Thanh tra Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội ngay sau khi người bị tai nạn lao động chết để giải quyết chế độ
theo quy định của pháp luật.
- Nội dung khai báo theo mẫu số 01
* Đối với cơ quan hành chính nhà nước:
- Thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh theo mẫu số 02. Đoàn
điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh có trách nhiệm điều tra, lập biên bản đối với các
vụ lao động chết người xảy ra trên địa bàn địa phương(trừ các trường hợp: tai nạn
lao động thuộc thẩm quyền điều tra của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp Trung
ương; các vụ tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động; tai nạn lao động xảy
ra trong các lĩnh vực đã nêu tại điểm a của phần này.
- Nhận được tin báo có tai nạn lao động, Đoàn điều tra khẩn trương đến nơi
xảy ra tai nạn lao động, tiến hành điều tra, lập biên bản theo trình tự quy định. Lập
biên bản điều tra theo mẫu số 06.
- Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh chủ trì và phối hợp với cơ quan
Công an cấp huyện tiến hành điều tra tại chỗ để lập biên bản khám nghiệm hiện
trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm thương tích, thu thập vật chứng đối với
các vụ tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động nặng.
- Trong quá trình điều tra nếu xét thấy vụ tai nạn lao động có dấu hiệu tội
phạm thì đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh kiến nghị công an cấp huyện hoặc
cấp tỉnh xem xét, khởi tố vụ án hình sự về gây tai nạn nghiêm trọng. Đoàn điều tra
tai nạn lao động có trách nhiệm cung cấp theo yêu cầu cảu cơ quan Công an những
tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn lao động để điều tra và xử lý.
b) Cách thức thực ...
23. Điều tra lập biên biên bản điều tra tai nạn lao động nặng hoặc nghiêm
trọng chết người.
a) Trình tự thực hiện:
* Đối với cơ sở:
- Khi xảy ra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng thì sở để
xảy ra tai nạn lao động ( trừ các cơ sở có các lĩnh vực như: Phóng xạ, thăm dò, khai
thác dầu khí; trên các phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường
hàng không; các doanh nghiệp thuộc lực lượng trang) phải khai báo bằng cách
nhanh nhất( điện thoại, fax, công điện…) với Thanh tra Sở Lao động Thương
binh hội, quan công an cấp huyệni xảy ra tai nạn lao động quan
quản cấp trên trực tiếp (nếu có). Tai nạn lao động xảy ra địa phương nào thì
khai báo tại địa phương đó.
- Trường hợp người bị tai nạn lao động chết trong thời gian điều trị hoặc chết
do tái phát của chính vết thương do tai nạn lao động ( theo kết luận của biên bản
khám nghiệm tử thi) thì sở phải khai báo với Thanh tra Sở Lao động Thương
binh hội ngay sau khi người bị tai nạn lao động chết để giải quyết chế độ
theo quy định của pháp luật.
- Nội dung khai báo theo mẫu số 01
* Đối với cơ quan hành chính nhà nước:
- Thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh theo mẫu số 02. Đoàn
điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh trách nhiệm điều tra, lập biên bản đối với các
vụ lao động chết người xảy ra trên địa bàn địa phương(trừ c trường hợp: tai nạn
lao động thuộc thẩm quyền điều tra của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp Trung
ương; các vụ tai nạn giao thông được coi tai nạn lao động; tai nạn lao động xảy
ra trong các lĩnh vực đã nêu tại điểm a của phần này.
- Nhận được tin báo tai nạn lao động, Đoàn điều tra khẩn trương đến nơi
xảy ra tai nạn lao động, tiến hành điều tra, lập biên bản theo trình tự quy định. Lập
biên bản điều tra theo mẫu số 06.
- Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh chủ trì phối hợp với quan
Công an cấp huyện tiến hành điều tra tại chỗ để lập biên bản khám nghiệm hiện
trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm thương tích, thu thập vật chứng đối với
các vụ tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động nặng.
- Trong quá trình điều tra nếu xét thấy vụ tai nạn lao động dấu hiệu tội
phạm thì đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh kiến nghị công an cấp huyện hoặc
cấp tỉnh xem xét, khởi tố vụ án hình sự về gây tai nạn nghiêm trọng. Đoàn điều tra
tai nạn lao động trách nhiệm cung cấp theo yêu cầu cảu quan Công an những
tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn lao động để điều tra và xử lý.
b) Cách thức thực hiện:
* Đối với cơ sở:
1
tài liệu khai thác mỏ lộ thiên - Trang 2
tài liệu khai thác mỏ lộ thiên - Người đăng: Không BaoGiờ BóTay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
tài liệu khai thác mỏ lộ thiên 9 10 183