Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu kỹ thuật máy

Được đăng lên bởi Nang Thuy Tinh
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 3742 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tµi liÖu kü thuËt m¸y RICOH Aficio 1060.
============================================================
ViÖt Jst, Co - §Þa chØ - 17 T¹ Quang Böu - Hµ néi. Hoµng Hµ - 0913202644.
1/ 120
PhÇn I.
C¸c lçi vµ Kh¶ n¨ng háng hãc .
1. C¸c lçi cña m¸y Aficio 1060 :
1.1. HÖ thèng quÐt ¶nh :
SC No Néi dung lçi Kh¶ n¨ng háng hãc.
101 C Lçi ®Ìn quÐt.
Nguån ®Ìn bËt ®Ìn quÐt
kh«ng s¸ng.
1. Lçi ®Ìn quÐt.
2. Lçi cña bé dao ®éng t¹o ®iÖn
¸p cho ®Ìn quÐt.
3. Lçi kÕt nèi cña ®Ìn quÐt.
4. TÊm tr¾ng tiªu chuÈn bÈn.
5. BÈn g¬ng hoÆc g¬ng tiÕn ra
kh«ng ®óng vÞ trÝ.
6. Lçi cña b¶ng SBU.
7. Lçi kÕt nèi cña b¶ng SBU.
8. Lçi cña IPU.
120 B Lçi 1 vÞ trÝ ban ®Çu cña dµn Scan.
Sensor vÞ trÝ ban ®Çu cña
dµn scan kh«ng nhËn d¹ng
®îc dµn scan khi nã vÒ vÞ
trÝ ban ®Çu.
1. Lçi cña SBU vµ SDRB ( b¶ng
®iÒu khiÓn dµn scan).
2. Lçi cña ®éng c¬ Scan.
3. §êng d©y nèi gi÷a SBU,
SDRB , §éng c¬ scan bÞ ®øt.
4. Lçi cña sensor vÞ trÝ ban ®Çu
cña dµn Scan.
5. D©y nèi cña sensor vÞ trÝ ban
®Çu vµ SBU bÞ ®øt.
6. §øt c¸p kÐo dµn scan , ®øt d©y
cua roa . HoÆc l¾p sai dµn scan.
121 B Lçi 2 vÞ trÝ ban ®Çu cña dµn Scan.
Sensor vÞ trÝ ban ®Çu cña
dµn scan kh«ng nhËn d¹ng
®îc dµn scan khi nã vÒ vÞ
trÝ ban ®Çu.
1. Lçi cña SBU vµ SDRB ( b¶ng
®iÒu khiÓn dµn scan).
2. Lçi cña ®éng c¬ Scan.
3. §êng d©y nèi gi÷a SBU,
SDRB , §éng c¬ scan bÞ ®øt.
4. Lçi cña sensor vÞ trÝ ban ®Çu
cña dµn Scan.
Tài liệu kỹ thuật máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu kỹ thuật máy - Người đăng: Nang Thuy Tinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
Tài liệu kỹ thuật máy 9 10 214