Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu kỹ thuật tổng hợp

Được đăng lên bởi bang-nuce-vn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§ç V¨n Tó
KÝ hiÖu
X
H
C



Tèt
CT0; CT1; CT2
08; 10; 15; 20; 25;
15; 20

kÝ hiÖu theo oct
NghÜa
KÝ hiÖu
Cr
B
Ni
M
Si
T
Mn
Y
V

§äc
kha
en
es
ghe
eph

§äc
ve
em
te
u

TÝnh hµn cña thÐp kÕt cÊu
§¹t yªu cÇu
H¹n chÕ
CT4; CT5; 30; 30; 302; CT6; 35; 40; 40; 45; 352;
15X; 15M; 20XM; 30XMA;
402; 20X; 30X; 35X; 40X;
20XC; 25XC; 30XC; 45X; 20X; 30X; 40X; 30M;
25H; 25H3
30XMA; 25C; 35C; 38XC;
30H; 40H; 35H3; 20XH; 30XH;
12XH2; 12XH3; 20XH3

NghÜa
W
Mo
Ti
ThÐp C

XÊu
CT7; 50; 55; 60; 65; 50;
60; 65; 452; 502;
50X;
35XM;
35X2M;
35XC; 40XC; 40X2;
40X2M; 50C; 35XC;
35XMA; 35XM; 40XH;
50XH; 30XH3; 40XH3

Chó thÝch:
1. TÝnh hµn ë ®©y ¸p dông ®èi víi hµn nãng ch¶y.
2. TÝnh hµn tèt lµ hµn kh«ng ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p c«ng nghÖ dÆc biÖt.
3. TÝnh hµn ®¹t yªu cÇu lµ hµn ®ßi hái ph¶i tu©n theo chÕ ®é hµn vµ sö dông lo¹i que hµn riªng.
4. TÝnh hµn h¹n chÕ lµ hµn chØ b»ng mét sè ph¬ng ph¸p nhÊt ®Þnh víi ®iÒu kiÖn ph¶i sö dông c¸c thuèc hµn ®Æc
biÖt, ph¶i nung tríc vµ nhiÖt luyÖn sau khi hµn.
5. TÝnh hµn xÊu lµ chØ hµn b»ng mét vµi ph¬ng ph¸p nhng chÊt lîng mèi hµn vÉn thÊp.
Quy ®æi ®é cøng gi÷a HB & HRC
HB
780
745
712
682
653
627
601
578
555
534
514
495
477

§é cøng

HRC
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
49

HB
461
444
429
415
409
401
388
375
363
352
341
331
321

§é cøng

HRC
48
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35

HB
311
302
293
286
277
269
262
255
248
241
235
226
223

§é cøng

HRC
34
33
31
30
29
28
27
26
25
24
35
22
21

HB
217
212
207
202
196
192
187
183
179
174
170
166
163
161

§é cøng

HRC
20
19
18
16
15
15
14
13
11
9
7
5
3
1

Thµnh phÇn ho¸ häc thÐp hãa tèt

NhiÖt luyÖn thÐp ho¸ tèt: Sau khi rÌn dËp nãng, thÐp ®îc ñ hoµn toµn (trõ thÐp Cr – Ni) ®¹t ®é cøng HB180 – 220 dÔ gia c«ng
c¾t th«.
NhiÖt luyÖn ®îc chia lµm 2 bíc:
- Bíc 1: T¹o cho lâi cã c¬ tÝnh tæng hîp cao ®Ó chÞu ®îc t¶i träng tÜnh vµ va ®Ëp b»ng c¸ch t«i + ram cao ®¹t tæ chøc
xoocbit ram víi HB240 – 280 (25 – 30 HRC).

Tµi liÖu kÜ thuËt tæng hîp

1

§ç V¨n Tó
- Bíc 2: T¹o cho bÒ mÆt ®é cøng vµ tÝnh chèng mµi mßn mµ kh«ng ph¸ huû c¬ tÝnh tæng hîp võa ®¹t ®îc trªn toµn tiÕt
diÖn. Muèn vËy sau khi gia c«ng tinh, chi tiÕt thµnh phÈm ®îc qua t«i bÒ mÆt vµ ram thÊp vµ dÔ dµng ®¹t ®îc 52 – 58 HRC trªn
bÒ mÆt, cïng víi ®é cøng lâi 25 – 30 HRC. Riªng c¸c thÐp cã C tõ 0,3 – 0,35% th× t«i bm kh«ng ®¹t ®îc cao h¬n 50HRC nªn
ph¶i thÊm C – Ni nhiÖt ®é thÊp (550 – 560 0C).
b¶ng ren tiªu chuÈn hÖ mÐt

§ êng kÝnh - mm
ChiÒu cao
B íc p
trung b×nh
Ngoµi d
trong d1
profin H1
d2, D2
1,0
0,838
0,730
0,25
...
Tµi liÖu kÜ thuËt tæng hîp
§ç V¨n Tó
kÝ hiÖu theo oct
KÝ hiÖu §äc NghÜa KÝ hiÖu §äc NghÜa
X kha Cr B ve W
H en Ni M em Mo
C es Si T te Ti
ghe Mn Y u ThÐp C
eph V
TÝnh hµn cña thÐp kÕt cÊu
Tèt §¹t yªu cÇu H¹n chÕ XÊu
CT0; CT1; CT2
08; 10; 15; 20; 25;
15; 20
CT4; CT5; 30; 30; 302;
15X; 15M; 20XM; 30XMA;
20XC; 25XC; 30XC;
25H; 25H3
CT6; 35; 40; 40; 45; 352;
402; 20X; 30X; 35X; 40X;
45X; 20X; 30X; 40X; 30M;
30XMA; 25C; 35C; 38XC;
30H; 40H; 35H3; 20XH; 30XH;
12XH2; 12XH3; 20XH3
CT7; 50; 55; 60; 65; 50;
60; 65; 452; 502;
50X; 35XM; 35X2M;
35XC; 40XC; 40X2;
40X2M; 50C; 35XC;
35XMA; 35XM; 40XH;
50XH; 30XH3; 40XH3
Chó thÝch:
1. TÝnh hµn ë ®©y ¸p dông ®èi víi hµn nãng ch¶y.
2. TÝnh hµn tèt lµ hµn kh«ng ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p c«ng nghÖ dÆc biÖt.
3. TÝnh hµn ®¹t yªu cÇu lµ hµn ®ßi hái ph¶i tu©n theo chÕ ®é hµn vµ sö dông lo¹i que hµn riªng.
4. TÝnh hµn h¹n chÕ hµn chØ b»ng mét ph¬ng ph¸p nhÊt ®Þnh víi ®iÒu kiÖn ph¶i dông c thuèc n ®Æc
biÖt, ph¶i nung tríc vµ nhiÖt luyÖn sau khi hµn.
5. TÝnh hµn xÊu lµ chØ hµn b»ng mét vµi ph¬ng ph¸p nhng chÊt lîng mèi hµn vÉn thÊp.
Quy ®æi ®é cøng gi÷a HB & HRC
§é cøng §é cøng §é cøng §é cøng
HB HRC HB HRC HB HRC HB HRC
780 72 461 48 311 34 217 20
745 70 444 46 302 33 212 19
712 68 429 45 293 31 207 18
682 66 415 44 286 30 202 16
653 64 409 43 277 29 196 15
627 62 401 42 269 28 192 15
601 60 388 41 262 27 187 14
578 58 375 40 255 26 183 13
555 56 363 39 248 25 179 11
534 54 352 38 241 24 174 9
514 52 341 37 235 35 170 7
495 50 331 36 226 22 166 5
477 49 321 35 223 21 163 3
161 1
Thµnh phÇn ho¸ häc thÐp hãa tèt
NhiÖt luyÖn thÐp ho¸ tèt: Sau khi rÌn dËp nãng, thÐp ®îc ñ hoµn toµn (trõ thÐp Cr – Ni) ®¹t ®é cøng HB180 – 220 dÔ gia c«ng
c¾t th«.
NhiÖt luyÖn ®îc chia lµm 2 bíc:
- c 1: T¹o cho lâi tÝnh tæng hîp cao ®Ó chÞu ®îc t¶i träng tÜnh va ®Ëp b»ng ch t«i + ram cao ®¹t chøc
xoocbit ram víi HB240 – 280 (25 – 30 HRC).
1
Tài liệu kỹ thuật tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu kỹ thuật tổng hợp - Người đăng: bang-nuce-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tài liệu kỹ thuật tổng hợp 9 10 457