Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu máy điện

Được đăng lên bởi 13142383
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 1 lần
17
CHÖÔNG III : TÖØ TRÖÔØNG V QUAN HEÄ ÑIEÄN TÖØ TRONG
MAÙY ÑIEÄN MOÄT CHIEÀU
I. SÖÙC ÑIEÄN ÑOÄNG (S.ÑÑ)CUÛA MAÙY ÑIEÄN MOÄT CHIEÀU
S.ññ caûm öùng trong maùy ñieän moät chieàu baèng toång s.ñ.ñ caùc thanh daãn trong moät
nhaùnh cuûa maïch ñieän daây quaán phaàn öùng. S.ñ.ñ trong 1 thanh daãn MÑ1C coù phöông, chieàu
xaùc ñònh theo qui taéc baøn tay traùi, coù trò soá ñöôïc tính theo : Eö = Btb.L.V .
Trong ñoù: Btb - caûm öùng töø phaàn öùng, tính Btb =
S, vôùi S – tieát dieän cöïc töø
phaàn öùng, tính S =(
pD
2p
).L ; L- chieàu daøi taùc duïng cuûa thanh daãn
v- toác ñoä daøi roâto phaàn öùng, coù theå tính v theo:
v =D.n/ 60 vôùi D– ñöôøng kính roâto phaàn öùng, 2p- soá cöïc töø, n- toác ñoä quay roâto .
Töø ñoù, Eö = Btb.L.V = (
S). L.V ( Dö.n / 60). Goïi toång soá thanh daãn trong
daây quaán phaàn öùng laø N, coù soá maïch nhaùnh laø 2a, thì trong 1 nhaùnh maïch ñieän daây quaán
phaàn öùng coù soá thanh daãn laø N/2a, S.Ñ.Ñ trong 1 nhaùnh baèng S.Ñ.Ñ toaøn maùy(E), neân:
E = (N/2a). Eö = (N.2a). (
/D. /2p).L.( .n / 60) = (
pN
60a
).
n (v)
Ñaët Ce =
pN
60a
– heä soá S.Ñ.Ñ (heä soá naøy chæ phuï thuoäc vaøo keát
caáu MÑ1C)
Ta coù SÑÑ trong maùy ñieän moät chieàu :E = Ce .
n
(v)
II. MOÂMEN ÑIEÄN TÖØ VAØ COÂNG SUAÁTÑIEÄN TÖØ
1. MOÂMEN ÑIEÄN TÖØ
Khi maùy ñieän laøm vieäc, trong daây quaán phaàn öùng seõ coù doøng ñieän chaïy qua. Taùc
duïng cuûa töø tröôøng leân daây daãn coù doøng ñieän seõ sinh ra löïc ñieän töø, moâmen ñieän töø treân
truïc maùy.
Giaû thieát ôû moät cheá ñoä laøm vieäc naøo ñoù cuûa maùy ñieän moät chieàu, töø tröôøng vaø doøng
ñieän phaàn öùng ôû ôùi moät cöïc nhình3.1, thì theo quy taéc baøn tay traùi moâmen ñieän töø do
löïc ñieän töø taùc duïng leân caùc thanh daãn coù chieàu töø phaûi
sang traùi.
Löïc ñieän töø taùc duïng leân töøng thanh daãn baèng:
F
ö
= B
tb
L.i
ö
Neáu toång soá thanh daãn cuûa daây quaán baèng N(toång
soá voøng daây trong maùy), doøng ñieän trong maïch nhaùnh
a
I
i
ö
2
thì moâmen ñieän töø taùc duïng leân daây quaán phaàn
öùng baèng:
2
.
2
D
NL
a
I
BM
ö
tb
nh3.2. Xaùc ñònh moâmen ñieän töø
trong ñoäng cô ñieän moät chieàu
nh3.1. Xaùc ñònh s.ñ.ñ phaàn öùng
Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn
Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
Ban quyen © Truong DH Su pham Ky thuat TP. HCM
tài liệu máy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu máy điện - Người đăng: 13142383
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
tài liệu máy điện 9 10 241