Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu mestercam1

Được đăng lên bởi vietkute_90
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 3383 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MASTERCAM X6

CAMMECHCO SOLUTIONS

1 PHAY CONTOUR :
1.1 Các phương pháp phay 2D :
Khi khởi động Mastercam X6 môi trường làm việc mặc định của Mastercam là môi trường
thiết kế,bạn có thể chuyển qua các môi trường gia công khác nhau bằng cách chọn trên
Menu Machine Type.Trên menu Machine type\Mill\Manage list để tiến hành chọn máy từ
bảng liệt kê các loại máy mà Mastercam cung cấp.Xuất hiện hộp thoại Machine definition
menu Management,bên trái liệt kê các loại máy mà Mastercam cung cấp cho bạn,bên phải
quản lý các loại máy mà bạn sẽ dùng thường xuyên.Bạn chọn máy Mill 3-axis VMC
MM.MMD – (Máy phay đứng 3 trục) và chọn add để máy vừa chọn xuất hiện trên Menu
Machine type :

Trên Machine type\Mill\Bạn chọn vào Mill 3-axis VMC MM.MMD trên cửa sổ operation
Manager bây giờ ở thẻ toolpaths xuất hiện Machine Group 1 với các thông số kèm theo.

NGUYỄN MINH HIẾU

Trang 1

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MASTERCAM X6

CAMMECHCO SOLUTIONS

Mastercam mặc định cung cấp một số máy có sẵn cho bạn thực hiện công việc từ các máy
phay đứng,ngang,3 trục,4 trục,5 trục.Ở nội dung tài liệu này chỉ bàn đến gia công 3 trục,nếu
có thể sẽ trình bày ở tài liệu khác.Trong thư mục có cung cấp một số dạng máy phay CNC
mà bạn có thể dùng tương ứng với hệ điều khiển của máy mà ở nơi bạn công tác sẽ
dùng,tương ứng với mỗi máy sẽ có một bộ post processor kèm theo và một file machine
control của máy,khi mua post họ sẽ cung cấp đầy đủ các file này và dĩ nhiên phải phù hợp
với máy móc thiết bị hiện có nơi bạn đang làm việc.
Bạn có thể tạo nhiều Machine Group và Toolpath Group trên Operation toopaths tương
ứng mới mỗi nguyên công mà bạn làm việc,có thể tạo Machine goup là lathe nếu nguyên
công sắp thực hiện có liên quan đến tiện.
Trên menu toolpath bây giờ nếu bạn chọn vào sẽ thấy xuất hiện rất nhiều phương pháp gia
công khác nhau như hình dứơi đây

NGUYỄN MINH HIẾU

Trang 2

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MASTERCAM X6

CAMMECHCO SOLUTIONS

Menu toolpath như bạn đã thấy,Mastercam cung cấp các phương pháp gia công 2D bao gồm,
Contour, Drill,Pocket, Face,2D High speed,Engraving,Circle paths. Các phương pháp gia
công 3D bao gồm Surface Rough,Surface Finish,Surface Highspeed,Multiaxis,Wireframe,chúng
ta sẽ nghiên cứu khi học về gia công 3D.Trong nội dung giáo trình này chúng ta sẽ nghiên cứu
về các phương pháp gia công 2D và trong chương đầu tiên này chúng ta sẽ học về phay
countour.
1.2 Các thủ tục cần thiết khi phay contour :
Phay contour dùng để phay các đường viền trên mặt phẳng XY trên những độ ...
NG DN THC HÀNH MASTERCAM X6 CAMMECHCO SOLUTIONS
NGUYN MINH HIU Trang 1
1 PHAY CONTOUR :
1.1 Các phương pháp phay 2D :
Khi khởi động Mastercam X6 môi trường làm vic mặc định ca Mastercam môi trường
thiết kế,bn th chuyển qua các môi trường gia công khác nhau bng cách chn trên
Menu Machine Type.Trên menu Machine type\Mill\Manage list để tiến hành chn máy t
bng lit các loi máy Mastercam cung cp.Xut hin hp thoi Machine definition
menu Management,bên trái lit kê các loi máy mà Mastercam cung cp cho bn,bên phi
qun lý các loi máy mà bn s dùng thường xuyên.Bn chn máy Mill 3-axis VMC
MM.MMD (Máy phay đứng 3 trc) chn add để máy va chn xut hin trên Menu
Machine type :
Trên Machine type\Mill\Bn chn vào Mill 3-axis VMC MM.MMD trên ca s operation
Manager bây gi th toolpaths xut hin Machine Group 1 vi các thông s kèm theo.
tài liệu mestercam1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu mestercam1 - Người đăng: vietkute_90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
tài liệu mestercam1 9 10 691