Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu môn chẩn đoán và bảo dương ô tô máy xây dựng

Được đăng lên bởi tranngocdo3003
Số trang: 149 trang   |   Lượt xem: 1260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: SỰ THAY ĐỔI TRẠNG THÁI KỸ THUẬT CỦA ÔTÔ - MXD
TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
TUỔI BỀN SỬ DỤNG
1.1. Ma sát và mòn
1.1.1. Ma sát
1.1.1.1. Khái niệm về ma sát
Khi các vật thể tiếp xúc và có chuyển động tương đối với nhau thì giữa các bề mặt
tiếp súc của chúng sẽ xuất hiện ma sát, mà đặc trưng cơ bản của lực ma sát Fms là làm
cản trở chuyển động, lực này tỷ lệ với lực pháp tuyến tác dụng trên bề mặt tiếp xúc và
có quan hệ phức tạp với vận tốc trượt, trạng thái bề mặt, môi trường tiếp xúc…
Lực ma sát có thể xác định như sau:
(1.1)

Fms  .N

Trong đó:
N: tải trọng pháp tuyến
: hệ số ma sát, phụ thuộc vào vật liệu, độ cứng, độ bóng, môi trường…..
Trong đa số các trường hợp ma sát đều gây nên những chi phí vô ích về năng lượng
đồng thời tạo nên hao mòn.
1.1.1.2. Phân loại ma sát
a) Theo sự chuyển động tương đối của hai vật thể tiếp xúc
 Ma sát trượt
 Ma sát lăn
 Ma sát quay

Ma sát trượt

Ma sát lăn

Ma sát quay

Hình 1.1: Phân loại ma sát theo chuyển động

b) Theo trạng thái bề mặt ma sát của chi tiết và tính chất của vật liệu bôi trơn
 Ma sát khô: hệ số ma sát f=0,1 loại ma sát này sinh ra giữa hai bề mặt tiếp xúc chỉ
có một lớp không khí khô (không có chất bôi trơn nào khác). Ví dụ: ma sát giữa đĩa
ly hợp với bánh đà và đĩa ép, má phanh và tang trống.
 Ma sát giới hạn (ma sát trong): hệ số ma sát f=0,001 loại ma sát này phát sinh giữa
2 bề mặt chuyện động có tồn tại một lớp dầu bôi trơn rất mỏng (0,1m) lớp dầu
này tồn tại được là do sức hút của phân tử kim loại. Ví dụ: ma sát trên cặp bánh
răng ăn khớp hoặc khi khởi động máy hoặc tốc độ quay chậm nhưng phụ tải lớn.
 Ma sát ướt: còn gọi là ma sát thuỷ động học, f=0,0001, loại ma sát này phát sinh khi
2 bề mặt chi tiết tiếp xúc có một lớp dầu bôi trơn cách ly hoàn toàn chúng. Trong
1

trường hợp này sức cản ma sát lớn hay
bé tuỳ vào tính chất của dầu bôi trơn
mà không liên quan gì đến tính chất và
đặc tính của bề mặt tiếp xúc. Ví dụ:
ma sát giữa các ổ đỡ và trục khuỷu.
 Ma sát nửa ướt: là hình thức hỗn hợp
giữa ma sát ướt và ma sát giới hạn. Ví
dụ: các gối đỡ của trục khuỷu khi mới
khởi động máy.
Hình 1.2: Phân loại ma sát theo trạng thái
 Ma sát nửa khô: là hình thức hỗn hợp
bề mặt
giữa ma sát khô và ma sát giới hạn. Ví
dụ: ma sát này xuất hiện ở phần trên của xilanh và xéc măng khí ở hành trình cháy
của động cơ.
1.1.2. Mòn
Mòn (hoặc hao mòn) là quá trình thay đổi dần dần các kích thước, hình dáng, khối
lượng hoặc trạng thái bề mặt của chi tiết do sự phá hủy khi có m...
1
Chương 1: SỰ THAY ĐỔI TRẠNG THÁI KỸ THUẬT CỦA ÔTÔ - MXD
TRONG QUÁ TRÌNH S DỤNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
TUỔI BỀN SỬ DỤNG
1.1. Ma sát và mòn
1.1.1. Ma sát
1.1.1.1. Khái niệm về ma sát
Khi các vật thể tiếp xúc chuyn động tương đối với nhau thì giữa các bề mặt
tiếp súc của chúng sẽ xuất hiện ma t, mà đặc trưng bản của lực ma sát F
ms
làm
cản trở chuyển động, lực này tỷ lệ với lực pháp tuyến tác dụng trên b mặt tiếp c và
quan hphức tạp với vận tốc trượt, trạng thái bề mặt, môi trường tiếp xúc…
Lực ma sát có thể xác định như sau:
NF
ms
.
(1.1)
Trong đó:
N: tải trọng pháp tuyến
: hệ số ma sát, phụ thuộc vào vật liệu, độ cứng, độ bóng, môi trường…..
Trong đa số các trường hợp ma sát đều gây nên những chi pích vnăng lượng
đồng thời tạo nên hao mòn.
1.1.1.2. Phân loi ma sát
a) Theo sự chuyển động tương đối của hai vật th tiếp xúc
Ma sát trượt
Ma sát lăn
Ma sát quay
Ma sát trưt Ma sát lăn Ma sát quay
Hình 1.1: Phân loại ma sát theo chuyn động
b) Theo trạng ti b mặt ma sát của chi tiết và tính chất của vật liệu bôi trơn
Ma sát k: hsố ma sát f=0,1 loại ma sát này sinh ra giữa hai bề mặt tiếp xúc ch
một lớp không khí khô (không có chất bôi trơn nào khác). Ví dụ: ma sát giữa đĩa
ly hợp với bánh đà và đĩa ép, má phanh và tang trống.
Ma t giới hạn (ma sát trong): hsố ma sát f=0,001 loại ma sát này pt sinh giữa
2 b mặt chuyn động tồn tại một lớp dầu i trơn rất mỏng (0,1m) lớp du
y tồn tại được là do sức t của phân tử kim loại. Ví dụ: ma sát trên cặp bánh
răng ăn khớp hoặc khi khởi độngy hoặc tốc độ quay chậm nhưng phụ tải lớn.
Ma sát ướt: còn gọi là ma sát thu động học, f=0,0001, loại ma sát này phát sinh khi
2 bmặt chi tiết tiếp xúc một lớp dầu bôi trơn cách ly hoàn toàn chúng. Trong
tài liệu môn chẩn đoán và bảo dương ô tô máy xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu môn chẩn đoán và bảo dương ô tô máy xây dựng - Người đăng: tranngocdo3003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
149 Vietnamese
tài liệu môn chẩn đoán và bảo dương ô tô máy xây dựng 9 10 262