Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn học vi xử lý 2

Được đăng lên bởi anh101356
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài li u môn h c Vi x lý 2 2011

Ng t c a PIC16F877A
Các ngu n ng t
PIC 16F877A có 15 ngu n ng t
c t o ra b i các modul ngo i vi. M t
modul có th t o ra nhi u ngu n ng t. Các ng t có th chia thành hai lo i là
ng t ph thông và ng t ngo i vi.
Các ngu n ng t:
-

INT Pin Interrupt (external interrupt)
TMR0 Overflow Interrupt
PORTB Change Interrupt (pins RB7:RB4)
Comparator Change Interrupt
Parrallel Slave Port Interrupt
USART Interrupts
Receive Interrupt
Transmit Interrupt
A/D Conversion Complete Interrupt
LCD Interrupt
Data EEPROM Write Complete Interrupt
Timer1 Overflow Interrupt
Timer2 Overflow Interrupt
CCP Interrupt
SSP Interrupt

PIC 16F877A ch có m t vector ng t duy nh t
a ch 04. Khi m t
ng t
c ghi nh n, con tr PC
c xác l p tr
n a ch c a vector ng t
này. Ch ng trình ph c v ng t ki m tra vòng các c ng t
xác nh nguyên
nhân gây ra ng t.

1

Tài li u môn h c Vi x lý 2 2011

Các thanh ghi i u khi n ng t
Thanh ghi
u khi n ng t là INTCON, ngoài ra, i v i các thi t b
ngo i vi còn có các thanh ghi u khi n ng t khác là: PIE1, PIR1, PIE2, PIR2.
Thanh ghi INTCON (Interrupt Control Register)
Thanh ghi INTCON ch a các c yêu c u ng t c a lõi, ng th i nó c ng
ch a các bit cho phép ng t c l p và bit cho phép ng t chung.
- Bit GIE (INTCON<7>) là bit cho phép t t c các ng t không che
c
ho c c m t t c các ng t. Các ng t c l p có th c m b ng cách tác ng vào
các bit t ng ng trong thanh ghi INTCON. Bit GIE b xóa khi reset (khi reset
t c các ng t b c m). Khi m t ng t
c ph c v , bit GIE
c xóa
c m
m th i các ng t khác, a ch quay tr v
c t lên ng n x p và con tr PC
c n p giá tr 04h. Trong ch ng trình ph c v ng t, các ngu n ng t
c
ki m tra b ng cách ki m tra vòng các c ng t. Nói chung, các c ng t ph i
c xóa b ng ph n m m tr c khi tái cho phép ng t chung
tránh ng t b
th c hi n l p l i.

2

Tài li u môn h c Vi x lý 2 2011
Các c ng t c l p
phép ng t riêng) ho c GIE t

c t b t k tr ng thái c a các bit m t n (bit cho
ng ng.

Khi g p l nh tr v t ch ng trình ph c v ng t (RETFIE), bit GIE
c t cho phép các ng t ang ch
c th c hi n.
Khi có l nh xóa bit GIE, b t k ng t nào ang ch
c ph c v
chu
ti p theo s b b qua. CPU s th c hi n m t l nh NOP ngay sau l nh xóa
bit GIE. Các ng t b b qua v n s ch
c ph c v khi bit GIE
c t
tr l i.

- PEIE (INTCON<6>) là bit cho phép ng t ngo i vi. N u PEIE=1 cho
phép ng t ngo i vi, n u PEIE=0 c m t t c các ng t ngo i vi.
Ngoài ra, INTCON còn ch a các bit cho phép ng t ngoài INT, bit cho
phép ng t thay i trên các chân RB4-RB7, bit cho phép ng t Timer0 và các c
ng ...
Tài li
u môn hc Vi x lý 2
2011
1
Ngt ca PIC16F877A
Các ngun ngt
PIC 16F877A có 15 ngun ngt c to ra bi các modul ngoi vi. Mt
 modul có th to ra nhiu ngun ngt. Các ngt có th chia thành hai loi là
ngt ph thông và ngt ngoi vi.
Các ngun ngt:
- INT Pin Interrupt (external interrupt)
- TMR0 Overflow Interrupt
- PORTB Change Interrupt (pins RB7:RB4)
- Comparator Change Interrupt
- Parrallel Slave Port Interrupt
- USART Interrupts
- Receive Interrupt
- Transmit Interrupt
- A/D Conversion Complete Interrupt
- LCD Interrupt
- Data EEPROM Write Complete Interrupt
- Timer1 Overflow Interrupt
- Timer2 Overflow Interrupt
- CCP Interrupt
- SSP Interrupt
PIC 16F877A chmt vector ngt duy nht  a ch 04. Khi mt
ngt c ghi nhn, con tr PC c xác lp trn a ch ca vector ngt
này. Chng trình phc v ngt kim tra vòng các c ngt  xác nh nguyên
nhân gây ra ngt.
Tài liệu môn học vi xử lý 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn học vi xử lý 2 - Người đăng: anh101356
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tài liệu môn học vi xử lý 2 9 10 312