Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu môn ô tô

Được đăng lên bởi ʚɞ Kwon Boa ʚɞ
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 3878 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ch−ơng 1: các vấn đề chung
1.1. các kháI niệm,quy −ớc và m∙ cơ bản :
1.1.1. Điện áp :
Là hiệu số điện thế giữa hai điểm khác nhau của mạch điện.
UAB = VA - VB
Trong đó UAB là điện áp giữa hai điểm A,B của mạch, VA ,VB là điện thế của A và B so
với gốc (điểm mát).
Đơn vị : Vôn (V)
1.1.2. Dòng điện :
Là dòng chuyển động của các hạt mang điện trong vật chất,có chiều chuyển động từ
nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp.
Ký hiệu : I
Đơn vị : Ampe (A)
1.1.3. Điện trở :
Điện trở có tác dụng cản trở dòng điện, tạo sự sụt áp để thực hiện các chức năng tuỳ
theo vị trí của điện trở trong mạch.
Ký hiệu : R
Đơn vị : Ôm (Ω)
1.1.4. Nguồn điện:
Là nơi chứa các dạng năng l−ợng khác có thể chuyển hoá thành điện năng.ở đây ta chỉ
nói đến nguồn áp.
Ký hiệu : E
Đơn vị : Vôn (V)
1.1.5. Định luật Ôm cho một đoạn mạch :
Cho một đoạn mạch có điện trở R đặt vào điện áp U.
Quan hệ giữa dòng điện và điện áp đ−ợc biểu diễn
theo định luật Ôm : I = U/R
I - dòng điện trong mạch tỷ lệ thuận với điện áp và tỷ
lệ nghịch với điện trở của toàn mạch
1.1.6. Định luật Ôm cho nhánh có nguồn :
Cho nhánh có nguồn suất điện động E và điện trở
trong Ri.Định luật Ôm cho nhánh có nguồn là :
U = E - Ri I
Th−ờng điện trở nguồn rất nhỏ
Khi mạch hở (không tải) I = 0,do đó
U=E
Khi điện trở mạch ngoài rất nhỏ so với điện trở
trong của nguồn U = 0 gọi nguồn bị ngắn mạch,lúc đó
I = E/Ri

Giáo án chuẩn

1

Hình 1.3 : Minh hoạ mối quan hệ U-I-R-E
1.1.7. Xung :
Là tín hiệu điện áp hay dòng điện biến đổi theo thời gian d−ới dạng rời rạc (gián
đoạn).Nó thay đổi một cách đột biến có quy luật hoặc không có quy luật.Xung điện có
thể là xung một chiều hoặc xoay chiều.

Hình 1.4 : Một số dạng xung cơ bản trên ôtô
1.2. Linh kiện điện và điện tử cơ bản :
1.2.1.Linh kiện thụ động :
1.2.1.1. Điện trở :
a. Khái niệm:
+ Điện trở có tác dụng cản trở dòng điện, tạo sự sụt áp để thực hiện các chức năng
tuỳ theo vị trí của điện trở trong mạch.
+ Ký hiệu của điện trở trong mạch :

Giáo án chuẩn

2

Hình 1.5: Ký hiệu điện trở.
+ Đơn vị của điện trở: đơn vị là Ω (ohm),
1KΩ = 1.000Ω
1MΩ = 1.000.000Ω
b. Cách đọc giá trị điện trở.
* Giá trị điện trở đ−ợc ghi trực tiếp.
R22

2R2

Hình 1.6: Cách đọc giá trị điện trở.
Bảng ghi và đọc giá trị điện trở trực tiếp trên thân :
STT

Mã ghi

Giá trị

1

R22

0.22Ω

2

2R2

2.2Ω

3

47R

47Ω

4

100R

100Ω

5

1K0

1KΩ

6

10K0

10KΩ

7

1M0

1MΩ

Bảng 1.1 : Cách ghi và đọc giá trị điện trở
* Giá trị điện trở đ−ợc sơn bằng mã màu.
Tuỳ theo số vạch màu trên điện trở (4,5 hay sáu vạch),ý n...
Gi¸o ¸n chuÈn 1
ch¬ng 1: c¸c vÊn ®Ò chung
1.1. c¸c kh¸I niÖm,quy íc vµ m c¬ b¶n :
1.1.1. §iÖn ¸p :
Lµ hiÖu sè ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm kh¸c nhau cña m¹ch ®iÖn.
U
AB
= V
A
- V
B
Trong ®ã U
AB
lµ ®iÖn ¸p gi÷a hai ®iÓm A,B cña m¹ch, V
A
,V
B
lµ ®iÖn thÕ cña A vµ B so
víi gèc (®iÓm m¸t).
§¬n vÞ : V«n (V)
1.1.2. Dßng ®iÖn :
Lµ dßng chuyÓn ®éng cña c¸c h¹t mang ®iÖn trong vËt chÊt,cã chiÒu chuyÓn ®éng tõ
n¬i cã ®iÖn thÕ cao ®Õn n¬i cã ®iÖn thÕ thÊp.
Ký hiÖu : I
§¬n vÞ : Ampe (A)
1.1.3. §iÖn trë :
§iÖn trë cã t¸c dông c¶n trë dßng ®iÖn, t¹o sù sôt ¸p ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng tuú
theo vÞ trÝ cña ®iÖn trë trong m¹ch.
Ký hiÖu : R
§¬n vÞ : ¤m ()
1.1.4. Nguån ®iÖn:
Lµ n¬i chøa c¸c d¹ng n¨ng lîng kh¸c cã thÓ chuyÓn ho¸ thµnh ®iÖn n¨ng.ë ®©y ta chØ
nãi ®Õn nguån ¸p.
Ký hiÖu : E
§¬n vÞ : V«n (V)
1.1.5. §Þnh luËt ¤m cho mét ®o¹n m¹ch :
Cho mét ®o¹n m¹ch cã ®iÖn trë R ®Æt vµo ®iÖn ¸p U.
Quan hÖ gi÷a dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p ®îc biÓu diÔn
theo ®Þnh luËt ¤m : I = U/R
I - dßng ®iÖn trong m¹ch tû lÖ thuËn víi ®iÖn ¸p vµ tû
lÖ nghÞch víi ®iÖn trë cña toµn m¹ch
1.1.6. §Þnh luËt ¤m cho nh¸nh cã nguån :
Cho nh¸nh cã nguån suÊt ®iÖn ®éng E vµ ®iÖn trë
trong R
i
.§Þnh luËt ¤m cho nh¸nh cã nguån lµ :
U = E - R
i
I
Thêng ®iÖn trë nguån rÊt nhá
Khi m¹ch hë (kh«ng t¶i) I = 0,do ®ã
U = E
Khi ®iÖn trë m¹ch ngoµi rÊt nhá so víi ®iÖn trë
trong cña nguån U = 0 gäi nguån bÞ ng¾n m¹ch,lóc ®ã
I = E/R
i
tài liệu môn ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu môn ô tô - Người đăng: ʚɞ Kwon Boa ʚɞ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
tài liệu môn ô tô 9 10 330