Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu môn thủy khí

Được đăng lên bởi Đảm
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1609 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chƣơng 1

MỞ ĐẦU
1. TÍNH CHẤT CHUNG

1.1. Khái niệm
Cơ lƣu chất là môn khoa học cơ sở nghiên cứu những quy luật cân bằng và
chuyển động của chất lƣu và nghiên cứu vận dụng những quy luật ấy để giải quyết
các vấn đề kỹ thuật trong thực tiễn sản xuất.
Chất lƣu là môi trƣờng liên tục mà lực liên kết giữa các phần tử tạo thành nó
rất yếu. Chất lƣu có tính di động cao (chảy), nghĩa là có thể biến dạng dƣới những
lực tƣơng đối yếu.
Có hai loại chất lƣu: lỏng và khí.
- Chất lỏng có tính chống nén lớn.
- Chất khí có thể nén đƣợc.

1.2. Cơ sở lý luận
Cơ sở lý luận của cơ lƣu chất là vật lý, cơ học lý thuyết, cơ học chất lỏng. Đây
là môn khoa học cơ sở để nghiên cứu những môn chuyên môn:
- Xây dựng công trình thủy lợi: Thủy điện, thuỷ công, trạm bơm, kênh
dẫn...
- Xây dựng dân dụng: cầu cảng, cấp thoát nƣớc, cầu đƣờng ...
- Chế tạo máy thủy lực: bơm, tua-bin, động cơ thủy, truyền động thủy lực...

1.3. Phƣơng pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu cơ học chất lỏng cần kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và
thực nghiệm.
 Các nguyên lý cơ bản để giải bài toán về cơ học chất lỏng.
- Bảo toàn khối lƣợng (bảo toàn liên tục);
- Bảo toàn động lƣợng và moment động lƣợng (nguyên lý cơ bản cơ học);
- Bảo toàn năng lƣợng (nguyên lý cơ bản vật lý).
 Các bƣớc tiến hành nhƣ sau:
- Tách riêng bằng tƣởng tƣợng thể tích chứa chất lỏng đang xét. Gọi là thể
tích kiểm tra. Mặt bao quanh thể tích kiểm tra gọi là mặt kiểm tra;
- Nghiên cứu tác dụng của lực lên các phân tố đó;

Tr-êng §¹i häc c«ng nghiÖp hµ néi

-

-1

BÀI GIẢNG CSKTTK

- Áp dụng các nguyên lý cơ bản của cơ học và vật lý học với toàn bộ khối
chất lỏng trong thể tích kiểm tra, coi nhƣ toàn bộ khối chất lỏng đó là một
hệ thống vật chất do các phần tử chất lỏng tạo nên.
Nhờ phƣơng pháp này ta lập đƣợc phƣơng trình vi phân của phần tử chất
lỏng. Nhƣng thƣờng trong thủy lực ta không yêu cầu biết thật chính xác về mỗi
trạng thái chuyển động của mỗi hạt chất lỏng (lƣu hạt) mà chỉ cần biết các trị số
trung bình của một đại lƣợng nào đó ở trong một thể tích hay mặt cắt. Sự phân tích
thứ nguyên nhiều khi cũng giúp ta tìm đƣợc dạng gần đúng của các định luật. Trong
thủy lực, thực nghiệm đóng vai trò quan trọng. Thí nghiệm đƣợc làm trên những vật
nhỏ gọi là mô hình.
 Có hai cách khảo sát chuyển động:
- Theo Euler: có vô số quan sát viên ở tại vô số điểm đặt tại dòng chảy. Nhƣ
vậy ta có u, p, ... phụ thuộc vào vị trí điểm cố định và thời gian t:
u = f1(x, y, z, t) ; p = f2(x, y, z, t)
- Theo Lagrand: có vô số quan sát viên di chuyển cùng vậ...
Tr-êng §¹i häc c«ng nghiÖp hµ néi - - BÀI GIẢNG CSKTTK
1
Chƣơng 1
MỞ ĐẦU
1. TÍNH CHẤT CHUNG
1.1. Khái niệm
lƣu chất môn khoa học sở nghiên cứu những quy luật cân bằng
chuyển động của chất lƣu nghiên cứu vận dụng những quy luật y để giải quyết
các vấn đề kỹ thuật trong thực tiễn sản xuất.
Chất lƣu môi trƣờng liên tục lực liên kết giữa các phần tử tạo thành
rất yếu. Chất lƣu tính di động cao (chảy), nghĩa thể biến dạng dƣới những
lực tƣơng đối yếu.
Có hai loại chất lƣu: lỏng và khí.
- Chất lỏng có tính chống nén lớn.
- Chất khí có thể nén đƣợc.
1.2. Cơ sở lý luận
Cơ sở lý luận của cơ lƣu chất là vật lý, cơ học lý thuyết, cơ học chất lỏng. Đây
là môn khoa học cơ sở để nghiên cứu những môn chuyên môn:
- Xây dựng công trình thủy lợi: Thủy điện, thuỷ công, trạm bơm, kênh
dẫn...
- Xây dựng dân dụng: cầu cảng, cấp thoát nƣớc, cầu đƣờng ...
- Chế tạo máy thủy lực: bơm, tua-bin, động cơ thủy, truyền động thủy lực...
1.3. Phƣơng pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu học chất lỏng cần kết hợp chặt chẽ giữa thuyết
thực nghiệm.
Các nguyên lý cơ bản để giải bài toán về cơ học chất lỏng.
- Bảo toàn khối lƣợng (bảo toàn liên tục);
- Bảo toàn động lƣợng và moment động lƣợng (nguyên lý cơ bản cơ học);
- Bảo toàn năng lƣợng (nguyên lý cơ bản vật lý).
Các bƣớc tiến hành nhƣ sau:
- Tách riêng bằng tƣởng tƣợng thể tích chứa chất lỏng đang xét. Gọi thể
tích kiểm tra. Mặt bao quanh thể tích kiểm tra gọi là mặt kiểm tra;
- Nghiên cứu tác dụng của lực lên các phân tố đó;
tài liệu môn thủy khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu môn thủy khí - Người đăng: Đảm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
tài liệu môn thủy khí 9 10 696