Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu môn truyền chất

Được đăng lên bởi phamvu20
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1861 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

CHƯƠNG 1:

MHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH
TRUYỀN CHẤT

A.Những khái niệm cơ bản:
I. Định nghĩa và phân loại:
1. Định nghĩa:
1.1. Định nghĩa pha: Pha là một phần đồng thể của hệ mà thành
phần hóa học và tính chất vật lí tại tất cả các điểm của pha đều đồng nhất và
được tách ra khỏi các phần đồng thể kia của hệ bằng những bề mặt phân
chia. Hệ có thể có 1, 2, hoặc 3 pha cùng tồn tại; hệ 3 pha: rắn-lỏng-khí; hệ 2
pha: rắn-lỏng, rắn-khí, lỏng-lỏng, lỏng-khí.
1.2. Định nghĩa quá trình truyền chất: quá trình di chuyển vật
chất từ pha này sang pha khác khi hai pha tiếp xúc trực tiếp với nhau, gọi là
quá trình truyền chất, hay còn gọi là quá trình chuyển khối hoặc quá trình
khuyếch tán.
2. Phân loại:
Các quá trình truyền chất được phân loại dựa trên 2 nguyên tắc sau:
2.1. Dựa theo chiều của sự di chuyển vật chất và cơ chế của quá
trình:
• Hấp thụ: là quá trình hút khí (hoặc hơi) bằng chất lỏng (dung môi),
trong đó vật chất di chuyển từ pha khí vào pha lỏng. Nguyên tắc là
dựa trên độ hòa tan có chọn lọc của cấu tử khí vào dung môi.
Ví dụ:

- Hấp thụ NH3, SO2, CO2, COS, H2S bằng nước lạnh
- Hấp thụ SO3 bằng axit H2SO4 để điều chế oleum
- Hấp thụ tách butadien, acetylen từ phân đoạn hydrocacbon C4
• Chưng: là quá trình tách hỗn hợp lỏng đồng thể thành các cấu tử
riêng biệt bằng cách đun sôi, trong đó vật chất (cả cấu tử nặng và
cấu tử nhẹ) di chuyển từ pha lỏng vào pha hơi rồi lại đi từ hơi sang

2

lỏng, chỉ có tỷ lệ bay hơi và ngưng tụ khác nhau mà thôi. Nguyên
tắc là dựa trên độ chênh lệch áp suất hơi bão hòa hay nhiệt độ sôi
của các cấu tử.
Ví dụ:

- Tách hệ rượu-nước, benzen-toluen, axit acetic-nước, ...
• Hấp phụ: là quá trình hút khí (hoặc hơi) hay còn có thể hút lỏng
bằng các chất rắn xốp, trong đó vật chất di chuyển từ pha khí (hoặc
hơi) vào pha rắn. Nguyên tắc là dựa vào độ hòa tan có chọn lọc của
cấu tử khí, lỏng vào rắn xốp.

Ví dụ:

- Làm khô: hút ẩm ra khổi hỗn hợp khí.
- Khử mùi, khử các chất độc: tránh ô nhiễm môi trường.
- Tẩy màu dung dịch
- Tách nhiều chất lỏng hữu cơ phân tử thấp (thay cho phương

pháp chưng luyện), tách không khí (giàu oxy và giàu nitơ).
• Trích li: là quá trình tách chất hòa tan trong chất lỏng hay chất rắn
bằng một chất lỏng khác (dung môi), trong đó vật chất di chuyển
từ lỏng sang lỏng hoặc từ rắn sang lỏng. Nguyên tắc là dựa vào độ
hòa tan chọn lọc của cấu tử cần tách vào dung môi lỏng.
Ví dụ:

- Tách axit acetic từ dung dịch với nước bằng etylacetat, tách

phenol từ nước thải bằng n-butylacetat hay bằng izopropyl et...
1
CHƯƠNG 1: MHNG KIN THC CƠ BN CA QUÁ TRÌNH
TRUYN CHT
A.Nhng khái nim cơ bn:
I. Định nghĩa và phân loi:
1. Định nghĩa:
1.1. Định nghĩa pha: Pha là mt phn đồng th ca h mà thành
phn hóa hc và tính cht vt lí ti tt c các đim ca pha đều đồng nht và
được tách ra khi các phn đồng th kia ca h bng nh
ng b mt phân
chia. H có th có 1, 2, hoc 3 pha cùng tn ti; h 3 pha: rn-lng-khí; h 2
pha: rn-lng, rn-khí, lng-lng, lng-khí.
1.2. Định nghĩa quá trình truyn cht: quá trình di chuyn vt
cht t pha này sang pha khác khi hai pha tiếp xúc trc tiếp vi nhau, gi là
quá trình truyn cht, hay còn gi là quá trình chuyn khi hoc quá trình
khuyếch tán.
2. Phân loi:
Các quá trình truyn cht được phân loi da trên 2 nguyên tc sau:
2.1. Da theo chi
u ca s di chuyn vt cht và cơ chế ca quá
trình:
Hp th: là quá trình hút khí (hoc hơi) bng cht lng (dung môi),
trong đó vt cht di chuyn t pha khí vào pha lng. Nguyên tc là
da trên độ hòa tan có chn lc ca cu t khí vào dung môi.
Ví d: - Hp th NH
3
, SO
2
, CO
2
, COS, H
2
S bng nước lnh
- Hp th SO
3
bng axit H
2
SO
4
để điu chế oleum
- Hp th tách butadien, acetylen t phân đon hydrocacbon C
4
Chưng: là quá trình tách hn hp lng đồng th thành các cu t
riêng bit bng cách đun sôi, trong đó vt cht (c cu t nng và
cu t nh) di chuyn t pha lng vào pha hơi ri li đi t hơi sang
tài liệu môn truyền chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu môn truyền chất - Người đăng: phamvu20
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
tài liệu môn truyền chất 9 10 809