Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu nền móng

Được đăng lên bởi vthanhdl75
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
S
600x400

600x400

mÆt b»ng tÇng 1

1

I. c¸c tµi liÖu dïng ®Ó thiÕt kÕ:
1. NhiÖm vô ®−îc giao:
ThiÕt kÕ nÒn mãng c«ng tr×nh: §Ò sè 32, cã tµi liÖu ®Þa chÊt, tµi liÖu c«ng tr×nh
nh− sau: D11 (8, 14); S1B4(1420; 300; 25)C4 (500; 20; 2).
Sö dông gi¸o tr×nh “H−íng dÉn ®å ¸n nÒn vµ mãng” (Tr−êng §¹i Häc KiÕn Tróc
Hµ Néi) ta cã c¸c tµi liÖu c¬ b¶n dïng ®Ó tÝnh to¸n nÒn vµ mãng sau.
2. §Æc ®iÓm c«ng tr×nh:
S1: S¬ ®å 1 c«ng tr×nh cÇn thiÕt kÕ lµ Nhµ thÝ nghiÖm ho¸ häc; kÕt cÊu nhµ khung
bª t«ng cèt thÐp cã t−êng chÌn cã mÆt b»ng c«ng tr×nh vµ mÆt c¾t nh− h×nh vÏ ë
trang ®Çu.
Tra b¶ng 16 TCXD 45-78 cho nhµ khung bª t«ng cèt thÐp cã t−êng chÌn cã:
- §é lón tuyÖt ®èi giíi h¹n:
Sgh = 0,08 (m).
- §é lón lÖch t−¬ng ®èi giíi h¹n: ∆Sgh = 0,001
3. T¶i träng c«ng tr×nh t¸c dông lªn mãng:
T¶i träng c«ng tr×nh t¸c dông lªn ®Ønh mãng ®· ®−îc cho tr−íc lµ tæ hîp bÊt
lîi nhÊt cña t¶i träng tÝnh to¸n:
+ Mãng B4 : N 0tt = 1420 kN ; M 0tt = 300 kN ; Q 0tt = 25 kN

+ Mãng C4 : N 0tt = 1300 kN ; M 0tt = 250 kNm ; Q 0tt = 20 kN
4. §iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®iÒu kiÖn thuû v¨n:

Theo b¸o c¸o ®Þa chÊt c«ng tr×nh ta thÊy nÒn ®Êt gåm nhiÒu líp ®Êt cã bÒ dµy
thay ®æi.
II

I
lk3

lk4

§Êt lÊp sÐt pha lÉn than bïn
Bïn lÉn x¸c thùc vËt
SÐt pha

lk2
II
I
lk1

C¸t h¹t trung

lk5

Mùc n−íc ngÇm

H1. S¬ ®å bè trÝ lç khoan

1

H2. MÆt c¾t II-II

H3. MÆt c¾t i-i
ChØ tiªu c¬ lý cña c¸c líp ®Êt nh− sau:

STT
1
2
3
4

Líp ®Êt
§Êt lÊp sÐt pha
lÉn than bïn
Bïn lÉn x¸c
thùc vËt
SÐt pha
C¸t h¹t trung

γw
(kN/m3)

γs
(kN/m3)

w
(%)

17

-

-

-

-

-

-

-

17

-

-

-

-

-

-

-

18
20.1

26.8
26.4

27.5
16

37

23

14
38

17
2

8000
40000

2

cII
wL wp ϕII
(%) (%) (o) (kPa)

E
(kPa)

§Ó lùa chän gi¶i ph¸p nÒn mãng vµ ®é s©u ch«n mãng cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ tÝnh
chÊt x©y dùng cña c¸c líp ®Êt.
+ Líp 1: §Êt lÊp sÐt pha lÉn than bïn cã chiÒu dµy thay ®æi tõ 1 ÷ 3 m kh«ng ®ñ
kh¶ n¨ng chÞu lùc ®Ó lµm nÒn c«ng tr×nh. Khi lµm mãng n«ng cÇn ®µo qua líp
®Êt nµy ®Ó ®Æt mãng xuèng líp ®Êt tèt bªn d−íi.
γ®n = γbh - γn = 19 - 10 = 9 kN/m3
γbh = 19 kN/m3,
+ Líp 2: Bïn lÉn x¸c thùc vËt cã chiÒu dµy thay ®æi tõ 0 ÷ 1,2 m kh«ng ®ñ kh¶
n¨ng chÞu lùc ®Ó lµm nÒn c«ng tr×nh. Khi lµm mãng n«ng cÇn ®µo qua líp ®Êt
nµy ®Ó ®Æt mãng xuèng líp ®Êt tèt bªn d−íi.
γ®n = γbh - γn = 19 - 10 = 9 kN/m3
γbh = 19 kN/m3,
+ Líp 3: SÐt pha cã chiÒu dµy trung b×nh 5,5 m.
W − Wp 27,5 − 23
IL =
=
= 0,32 1 → 0,25 < 0,321 < 0,5
WL − Wp
37 − 23
→ SÐt pha ë tr¹ng th¸i dÎo cøng.
M« ®un biÕn d¹ng: E = 8000 kPa = 8 Mpa >5 MPa
⇒ ®Êt t−¬ng ®èi tèt, c...
1
S
600x400
600x400
mÆt b»ng tÇng 1
Tài liệu nền móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu nền móng - Người đăng: vthanhdl75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tài liệu nền móng 9 10 850