Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu nền tảng và tư tưởng Viettel

Được đăng lên bởi caocuong25-gmail-com
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2260 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Người VIETTEL đến VIETTEL không chỉ để làm việc, họ sống nữa. Và bởi vậy, họ cần một
triết lý chung để sống.
VIETTEL cần có một sự khác biệt trong số hàng triệu doanh nghiệp trên thế giới này. Và bởi
vậy, họ cần một triết lý kinh doanh riêng biệt.
Thế hệ này và rồi những thế hệ khác nữa sẽ chung tay xây lên VIETTEL. Và bởi vậy, họ cần
một bộ gene để duy trì và phát triển, đó là nền tảng tư tưởng doanh nghiệp.
Nền tảng tư tưởng Viettel được đúc kết qua quá trình hình thành và phát triển, từ những
thành công và cả những thất bại, nhọc nhằn của nhiều thế hệ người VIETTEL.
Xin gửi tới các đồng nghiệp của tôi, những giá trị tinh túy nhất của Người VIETTEL. Rất
mong tất cả chúng ta hãy biết trân trọng, cùng gìn giữ và phát triển, sử dụng như một phương
châm sống và hành động để dù ở đâu, lúc nào chúng ta đều được nhận ra là Người
VIETTEL!
Nội dung tài liệu gồm 3 chương:
Chương I: Triết lý Viettel
Chương II: Thương hiệu Viettel
Chương III: Chuẩn mực Viettel

CHƢƠNG I: TRIẾT LÝ VIETTEL
1. SỨ MẠNG:
Sáng tạo để phục vụ con người – Caring Innovator
2. TRIẾT LÝ KINH DOANH:
-

Mỗi khách hàng là một con người – một cá thể riêng biệt, cần được tôn trọng, quan tâm
và lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ một cách riêng biệt. Liên tục đổi mới, cùng với khách
hàng sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ ngày càng hoàn hảo.

-

Nền tảng cho một doanh nghiệp phát triển là xã hội. VIETTEL cam kết tái đầu tư lại cho
xã hội thông qua việc gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh với các hoạt động xã hội,
hoạt động nhân đạo.

3. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN:
- Kết hợp chặt chẽ kinh tế với Quốc phòng.
- Chú trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng.
- Kinh doanh định hướng khách hàng.
- Phát triển nhanh, liên tục cải cách để bền vững.
-

Lấy con người làm yếu tố cốt lõi.

4. GIÁ TRỊ CỐT LÕI
- Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý.
+ Chúng ta nhận thức:
·

Lý thuyết màu xám, chỉ có cây đời là mãi xanh tươi. Lý luận để tổng kết thực tiễn
rút ra kinh nghiệm, tiệm cận chân lý và dự đoán tương lai. Chúng ta cần có lý luận
và dự đoán để dẫn dắt. Nhưng chỉ có thực tiễn mới khẳng định được những lý
luận và dự đoán đó đúng hay sai.

·

Chúng ta nhận thức và tiếp cận chân lý thông qua thực tiễn hoạt động.

+ Chúng ta hành động:
·

Phương châm hành động của chúng ta “Dò đá qua sông” và liên tục điều chỉnh
cho phù hợp với thực tiễn.

·

Chúng ta đánh giá con người thông qua quá trình thực tiễn.

- Trưởng thành qua những thách thức và thất bại.
+ Chúng ta nhận thức:

· Thách thức là chất kích thích. Khó ...

Người VIETTEL đến VIETTEL không chỉ để làm việc, họ sống nữa. Và bởi vậy, họ cần một
triết lý chung để sống.
VIETTEL cần có một sự khác biệt trong số hàng triệu doanh nghiệp trên thế giới này. Và bởi
vậy, họ cần một triết lý kinh doanh riêng biệt.
Thế hệ này và rồi những thế hệ khác nữa sẽ chung tay xây lên VIETTEL. Và bởi vậy, họ cần
một bộ gene để duy trì và phát triển, đó là nền tảng tư tưởng doanh nghiệp.
Nền tảng tưởng Viettel được đúc kết qua quá trình hình thành phát triển, từ những
thành công và cả những thất bại, nhọc nhằn của nhiều thế hệ người VIETTEL.
Xin gửi tới các đồng nghiệp của tôi, những giá trị tinh y nhất của Người VIETTEL. Rất
mong tất cả chúng ta hãy biết trân trọng, cùng gìn giữ và phát triển, sử dụng như một phương
châm sống và hành động để dù ở đâu, lúc nào chúng ta đều được nhận ra là Người
VIETTEL!




Tài liệu nền tảng và tư tưởng Viettel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu nền tảng và tư tưởng Viettel - Người đăng: caocuong25-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Tài liệu nền tảng và tư tưởng Viettel 9 10 904