Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu ôn Tập môn học Thiết kế

Được đăng lên bởi Lâm Phan Thanh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Mở TpHCM
Khoa Xây dựng và Điện

Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt nam
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Ngày
tháng , năm 2015

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA
MÔN HỌC THIẾT KẾ 16 tiết ôn tập
1 CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM
Chương 1: Chỉ dẫn về những bộ phận cấu tạo của kết cấu nhà nhiều tầng
1. Khái niệm về không gian công trình (nhịp, lưới cột, bước khung…)
2. Xây dựng phương án tính toán phân giải kết cấu của hệ thống khung nhà
nhiều tầng (< 30 tầng)
3. Liệt kê các bước phân tích kết cấu tầng trên
4. Cấu tạo liên kết phù hợp
5. Danh mục tiêu chuẩn sử dụng, tên các bản vẽ và tỷ lệ quy định của bản vẽ
Bài tập minh họa:
 Thí dụ 1: Tính độ cứng dài của dầm, tỷ số độ cứng dài dầm với độ cứng dài cột
(để từ đó xác nhận liên kết giữa cột và dầm là liên kết gì)


Thí dụ 2: Tính sự phân bố tải, cơ chế truyền tải lên đà sàn dầm



Thí dụ 3: Thí dụ mẫu về 6 bước thiết kế: Mục tiêu-Vật liệu-Sơ đồ tính- Kết xuất
(output) Phân tích Nội lực- Kiểm chứng – đặt thép



Thí dụ 4: Tính toán tải trọng xuống móng

Chương 2: Tính toán các cấu kiện chịu lực chính của công trình, gồm thượng
tấng kết cấu và hạ tầng nền móng
1. Tải trọng và chọn lựa sơ bộ kích thước tiết diện
2. Mô hình tính toán độ bền của các cấu kiện
a. Theo bảng tra
b. Mô phỏng bằng phần mềm
i. SAFE
ii. SAP2000
3. Mô tả liên kết giữa các tấm cứng (sàn – lõi)
4. Lựa chọn trị số nội lực
5. Tính và kiểm tra độ cứng của các cấu kiện
Bài tập Minh họa:


Thí dụ 1: Tính độ cứng của khung



Thí dụ 3: Tính sự phân chia lực ngang (lực gió) theo tỷ lệ độ cứng

Bài học quan trọng rút ra:


Độ cứng của khung chèn gạch, độ cứng có kể đà kiềng



Lực ngang truyền vào khung theo tỷ lệ độ cứng



Liên kết giữa sàn và vách cần được giải phóng mô men để không là nút
cứng truyền mô men.



Tính và bố trí thép cho cột phải căn cứ vào nhiều cặp Nội lực tương ứng
và Max

Chương 2: Thiết kế Biện Pháp Thi công
1. Tải trọng trong thi công
2. Tính toán cường độ các cấu kiện trong thi công
a. Ván khuôn Sàn
b. Ván khuôn cột, vách
c. Ván khôn dầm
d. Ván khuôn móng, đài móng
e. Các chi tiết cấu tạo
3. Bài toán chống vách hố đào
4. Tính toán tiến độ thi công
5. Lập bản vẽ thiết kế tổ chức thi công
2 CÁCH THỨC ÔN TẬP
Chương 1: Chỉ dẫn về những bộ phận cấu tạo của kết cấu nhà nhiều tầng
1.

Các khái niệm nhịp và bước cột, độ cứng đơn vị

2.

Phương án kết cấu gồm:

 Nhà từ 10-15 thì khung kết hợp với lõi cứng thang máy; trên nữa thì vách
cứng
 Cấu tạo các bộ phận của nhà dân dụng: Từ Mái các loại, đến Móng.
 Ôn tập: cần chú...
Trường Đại Học Mở TpHCM Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt nam
Khoa Xây dựng và Điện Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Ngày tháng , năm 2015
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA
MÔN HỌC THIẾT KẾ 16 tiết ôn tập
1 CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM
Chương 1: Chỉ dẫn về những bộ phận cấu tạo của kết cấu nhà nhiều tầng
1. Khái niệm về không gian công trình (nhịp, lưới cột, bước khung…)
2. Xây dựng phương án tính toán phân giải kết cấu của hệ thống khung nhà
nhiều tầng (< 30 tầng)
3. Liệt kê các bước phân tích kết cấu tầng trên
4. Cấu tạo liên kết phù hợp
5. Danh mục tiêu chuẩn sử dụng, tên các bản vẽ và tỷ lệ quy định của bản vẽ
Bài tập minh họa:
Thí dụ 1: Tính độ cứng dài của dầm, tỷ số độ cứng dài dầm với độ cứng dài cột
(để từ đó xác nhận liên kết giữa cột và dầm là liên kết gì)
Thí dụ 2: Tính sự phân bố tải, cơ chế truyền tải lên đà sàn dầm
Thí dụ 3: Thí dụ mẫu về 6 bước thiết kế: Mục tiêu-Vật liệu-Sơ đồ tính- Kết xuất
(output) Phân tích Nội lực- Kiểm chứng – đặt thép
Thí dụ 4: Tính toán tải trọng xuống móng
Chương 2: Tính toán các cấu kiện chịu lực chính của công trình, gồm thượng
tấng kết cấu và hạ tầng nền móng
1. Tải trọng và chọn lựa sơ bộ kích thước tiết diện
2. Mô hình tính toán độ bền của các cấu kiện
a. Theo bảng tra
b. Mô phỏng bằng phần mềm
i. SAFE
ii. SAP2000
3. Mô tả liên kết giữa các tấm cứng (sàn – lõi)
4. Lựa chọn trị số nội lực
5. Tính và kiểm tra độ cứng của các cấu kiện
Bài tập Minh họa:
Thí dụ 1: Tính độ cứng của khung
Thí dụ 3: Tính sự phân chia lực ngang (lực gió) theo tỷ lệ độ cứng
Bài học quan trọng rút ra:
Độ cứng của khung chèn gạch, độ cứng có kể đà kiềng
tài liệu ôn Tập môn học Thiết kế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu ôn Tập môn học Thiết kế - Người đăng: Lâm Phan Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
tài liệu ôn Tập môn học Thiết kế 9 10 35