Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu ôn tập môn quản lý công nghệ

Được đăng lên bởi Phamluyenthuyloidb@gmail.com
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1494 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ
Câu 1: Công nghệ (CN) là gì? Nêu khái niệm, phân tích.
Công nghệ được hình thành từ khi xuất hiện loài người. Thực tế cho thấy sự phát triển của xã hội loài người có
nguyên nhân sâu xa của hệ thống CN. Mỗi một mốc đánh dấu sự phát triển của loài người đều gắn liền với sự xuất
hiện và phát triển của một loại hình CN nào đó.
VD: Thời kỳ đồ đá: sản xuất, công tác, lao động bằng đá.
Thời kỳ đồ đồng: CN luyện kim màu.
Thời kỳ đồ sắt: CN luyện kim đen.
Thế kỷ 18 CN hóa: phát minh máy hơi nước, ...
Hiện nay có tồn tại những quan điểm trái ngược nhau về CN.
+
Tích cực: CN đó là nguồn của cải, phúc lợi của loài người, là động lực của sự phát triển, nâng cao chất
lượng sống.
+

Tiêu cực: CN làm tăng bất công, nới rộng khoảng cách giàu nghèo, tăng thất nghiệp.

• Chênh lệch trong phân phối thu nhập chính do sự phát triên CN phân đông dân số chiếm % thu nhập trong khi
đó 1 số ít lại có thu nhập cao ---> họ có ảnh hưởng tới việc điều chỉnh CN theo hướng thu lợi nhuận cao hơn nữa.
• CN tạo ra sự thất nghiệp cơ cấu.
• Suy giảm chất lượng MT.
• Tạo ra chến tranh dủy diệt.
Các quan điểm tiêu cực này sở dĩ đứng vững bởi có nhiều tác động tiêu cực của CN nhưng chủ yếu là do thực
hiện sai mục đích ... ---> CN luôn chứa đựng trong nó tính 2 mặt nhưng tổ hợp những tích cực và tiêu cực do CN
gây ra tùy thuộc vào quan điểm sử dụng cũng như khả năng mỗi quốc gia, môi đơn vị.
-

Một số khái niệm chưa đầy đủ:
+ Khái niệm theo thuyết điều khiển: CN đó là tổng hoepj tất cả các yếu tố có liên quan đến việc biến đổi đầu vào
thành đầu ra.
Nhận xét: đây là 1 khái niện mang tính khái quát cao tuy nó chưa chỉ rõ bản chất thực sự của CN nhưng nó đã
vạch ra ranh giới CN và các hiện tượng khác.
+ Có quan điểm cho rằng CN là một công cụ, nhấn mạnh vào khả năng làm ra đồ vật của CN, đề cập đến sự khác
nhau giữa KH và CN ứng dụng các nhà KHƯD chỉ quan tâm tới ứng dụng thực tế của lý thuyết trong khi đó các
nhà CN còn quan tâm tới hiệu quả của việc ứng dụng các lý thuyết đó là mục đích của việc sử dụng CN.

Page | 1

+ Một số quan điểm cho rằng CN là một công cụ, nhấn mạnh tới dạng tồn tại vật chất của CN tuy nhiên nó cũng
chưa bộc lộ được và chưa đề cập tới những quy luật cơ bản trong CN và nó nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của
mối quan hệ giữa người lao động và trang thiết bị.
+ Có quan điểm: CN là trí thức, những người theo quan điểm này nhấn mạnh tới dạng tồn tại phi vật chất của
CN, khẳng định vị trí quan trọng của KH trong CN và tạo ra một quan điểm ch...
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ
Câu 1: Công nghệ (CN) là gì? Nêu khái niệm, phân tích.
Công nghệ được hình thành từ khi xuất hiện loài người. Thực tế cho thấy sự phát triển của xã hội loài người có
nguyên nhân sâu xa của hệ thống CN. Mỗi một mốc đánh dấu sự phát triển của loài người đều gắn liền với sự xuất
hiện và phát triển của một loại hình CN nào đó.
VD: Thời kỳ đồ đá: sản xuất, công tác, lao động bằng đá.
Thời kỳ đồ đồng: CN luyện kim màu.
Thời kỳ đồ sắt: CN luyện kim đen.
Thế kỷ 18 CN hóa: phát minh máy hơi nước, ...
Hiện nay có tồn tại những quan điểm trái ngược nhau về CN.
+ Tích cực: CN đó nguồn của cải, phúc lợi của loài người, động lực của sự phát triển, ng cao chất
lượng sống.
+ Tiêu cực: CN làm tăng bất công, nới rộng khoảng cách giàu nghèo, tăng thất nghiệp.
Chênh lệch trong phân phối thu nhập chính do sự phát triên CN phân đông dân số chiếm % thu nhập trong khi
đó 1 số ít lại có thu nhập cao ---> họ có ảnh hưởng tới việc điều chỉnh CN theo hướng thu lợi nhuận cao hơn nữa.
CN tạo ra sự thất nghiệp cơ cấu.
Suy giảm chất lượng MT.
Tạo ra chến tranh dủy diệt.
Các quan điểm tiêu cực này sởđứng vững bởi nhiều tác động tiêu cực của CN nhưng chủ yếu do thực
hiện sai mục đích ... ---> CN luôn chứa đựng trong tính 2 mặt nhưng tổ hợp những tích cực tiêu cực do CN
gây ra tùy thuộc vào quan điểm sử dụng cũng như khả năng mỗi quốc gia, môi đơn vị.
- Một số khái niệm chưa đầy đủ:
+ Khái niệm theo thuyết điều khiển: CN đó là tổng hoepj tất cả các yếu tố có liên quan đến việc biến đổi đầu vào
thành đầu ra.
Nhận xét: đây 1 khái niện mang tính khái quát cao tuy nó chưa chỉ bản chất thực sự của CN nhưng đã
vạch ra ranh giới CN và các hiện tượng khác.
+ Có quan điểm cho rằng CN là một công cụ, nhấn mạnh vào khả năng làm ra đồ vật của CN, đề cập đến sự khác
nhau giữa KH CN ng dụng c nhà KHƯD chỉ quan tâm tới ứng dụng thực tế của thuyết trong khi đó các
nhà CN còn quan tâm tới hiệu quả của việc ứng dụng các lý thuyết đó là mục đích của việc sử dụng CN.
Page | 1
tài liệu ôn tập môn quản lý công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu ôn tập môn quản lý công nghệ - Người đăng: Phamluyenthuyloidb@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
tài liệu ôn tập môn quản lý công nghệ 9 10 593