Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu PLC S7 1200

Được đăng lên bởi ndcong08cddv02-gmail-com
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 3321 lần   |   Lượt tải: 43 lần
Page |1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU PLC S7-1200
1.1.

Tổng quan về PLC S7-1200
PLC viết tắt của Programmable Logic Controller là thiết bị điều khiển lập trình

được cho phép thực hiện linh hoạt các thực toán điều khiển logic thong qua một
ngôn ngữ lập trình. người sử dụng có thể lập trình để thực hiện môt loạt trình tự các
sự kiện. Các sự kiện này được kích hoạt bởi tác nhân kích thích tác động vào plc
hoặc qua các hoạt động có trễ như thời gian định kì hay thời gian được đếm. Một
khi sự kiện được kích hoạt thật sự, nó bật ON hay OFF các thiết bị điều khiển bên
ngoài được gọi là thiết bị vật lý. Một bộ điều khiển lập trình sẽ liên tục lặp trong
chương trình do người sử dụng lập ra chờ tín hiệu ở ngõ vào và xuất tín hiệu ở ngõ
ra tại các thời điểm đã lập trình.
Để khắc phục những nhược điểm của bộ điều khiển dung dây nối, người ta đã
chế tao bộ điều khiển plc nhẳm thoả mãn các yêu cẩu sau:
+Lập trình dễ dàng, ngôn ngữ lập trình dễ học
+Gọn nhẹ, dễ bảo quản, sửa chữa
+Dung lượng bộ nhớ lớn để có thể chứa được những chương trình phức tạp
+Hoàn toàn tin cậy trong môi trường công nghiệp
+Giao tiếp được với các thiết bị thông minh khác như máy tính, nối mạng, các
module mở rộng
Các thiết kế đầu tiên là nhằm thay cho các phần cứng Relay dây nối và các
logic thời gian. Tuy nhiên bên canh đó việc đòi hỏi tăng cường dung lượng nhớ và
tính dễ dàng cho PLC mà vẫn đảm bảo tốc độ xử lí cũng như giá cả….
Chính điều này đã tạo ra sự quan tâm sâu sắc đến việc sử dụng PLC trong công
nghiệp, các tập lệnh nhanh chống đi từ các lệnh logic đơn giản đến các lệnh đếm,
định thời, thanh ghi dịch…Sự phát triển các máy tính dẫn đến các bộ PLC có dung
lượng lớn, số lượng I/O nhiều hơn.
Trong PLC phần cứng CPU và chương trình là đơn vị cơ bản cho quá trình
điều khiển và sử lí hệ thống, chức năng mà bộ điều khiển cần thực hiện sẽ được xác
định bằng một chương trình. Chương trình này sẽ được nạp sẵn vào bộ nhớ của

Page |2

PLC, PLC sẽ thực hiện việc điều khiển dựa vào chương trình này. Như vậy nếu
muốn thay đổi hay mở rộng chức năng cửa quy trình công nghệ. Ta chỉ cần thay đổi
chương trình bên trong bộ nhớ PLC. Việc thay đổi hay mở rộng chức năng sẽ được
thực hiện một cách dễ dàng mà không cần một sự can thiệp vật lí nào so với các bộ
dây nối hay Relay.

1.2.

Các dòng sản phẩm của SIEMENS

Page |3

1.3.

Cấu hình và điều hành SIMATIC S7-1200
1.3.1. Signal boards
Signal Board
Kết nối hệ
thống dây dẫn

1.3.2. Signal modules
Trạng thái đèn LED của I / O
module tín hiệu
Bus kết nối
Kết nối hệ ...
P a g e | 1
CHƯƠNG 1: GII THIU PLC S7-1200
1.1. Tng quan v PLC S7-1200
PLC viết tt ca Programmable Logic Controller là thiết b điu khin lp trình
được cho phép thc hin linh hot các thc toán điu khin logic thong qua mt
ngôn ng lp trình. người s dng có th lp trình để thc hin môt lot trình t các
s kin. Các s kin này được kích hot bi tác nhân kích thích tác động vào plc
hoc qua các hot động có tr như thi gian định kì hay thi gian được đếm. Mt
khi s kin được kích hot tht s, nó bt ON hay OFF các thiết b điu khin bên
ngoài được gi là thiết b vt lý. Mt b điu khin lp trình s liên tc lp trong
chương trình do người s dng lp ra chn hiu ngõ vào và xut tín hiu ngõ
ra ti các thi đim đã lp trình.
Để khc phc nhng nhược đim ca b điu khin dung dây ni, người ta đã
chế tao b điu khin plc nhm tho mãn các yêu cu sau:
+Lp trình d dàng, ngôn ng lp trình d hc
+Gn nh, d bo qun, sa cha
+Dung lượng b nh ln để có th cha được nhng chương trình phc tp
+Hoàn toàn tin cy trong môi trường công nghip
+Giao tiếp được vi các thiết b thông minh khác như máy tính, ni mng, các
module m rng
Các thiết kế đầu tiên là nhm thay cho các phn cng Relay dây ni và các
logic thi gian. Tuy nhiên bên canh đó vic đòi hi tăng cường dung lượng nh
tính d dàng cho PLC mà vn đảm bo tc đ x lí cũng như giá c….
Chính điu này đã to ra s quan tâm sâu sc đến vic s dng PLC trong công
nghip, các tp lnh nhanh chng đi t các lnh logic đơn gin đến các lnh đếm,
định thi, thanh ghi dch…S phát trin các máy tính dn đến các b PLC có dung
lượng ln, s lượng I/O nhiu hơn.
Trong PLC phn cng CPU và chương trình đơn v cơ bn cho quá trình
điu khin và s lí h thng, chc năng mà b điu khin cn thc hin s được xác
định bng mt chương trình. Chương trình này s được np sn vào b nh ca
tài liệu PLC S7 1200 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu PLC S7 1200 - Người đăng: ndcong08cddv02-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
tài liệu PLC S7 1200 9 10 807