Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu plc

Được đăng lên bởi Tran Van Huan
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1335 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC

MUÏC LUÏC
PHAÀN 1:

THÖÏC HAØNH LAÄP TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN PLC VÔÙI S7-200 & S7-300

Buoåi thöïc haønh soá 1:
Buoåi thöïc haønh soá 2:
Buoåi thöïc haønh soá 3:
Buoåi thöïc haønh soá 4:
Buoåi thöïc haønh soá 5:
Buoåi thöïc haønh soá 6:
Buoåi thöïc haønh soá 7:
Buoåi thöïc haønh soá 8:
PHAÀN 2:

THÖÏC HAØNH GIAO TIEÁP GIÖÕA NGÖÔØI VAØ MAÙY (HMI)

Buoåi thöïc haønh soá 9:
Buoåi thöïc haønh soá 10:
PHAÀN 3:

Tieáp caän thieát bò, ngoân ngöõ vaø hoaøn chænh baøi thöïc haønh
Thöïc haønh caùc leänh tieáp ñieåm xuaát nhaäp, EU, ED, SET,
RESET treân S7-200
Ñieàu khieån Timer vaø Counter treân S7-200
Thöïc haønh moät soá leänh bit logic treân S7-300
Thöïc haønh moät soá leänh toaùn hoïc, so saùnh, chuyeån ñoåi döõ lieäu,
xöû lyù döû lieäu…
Caùc boä ñònh thôøi treân S7-300
Caùc taùc vuï ñeám treân S7-300
Laäp trình chöông trình con

Caùc thuoäc tính, söï kieän ñieàu khieån, ñoái töôïng ñieàu khieån cuûa
Protool/Pro, giao tieáp giöõa ngöôøi vaø maùy.
Söï kieän chuyeån ñoäng quaù trình vaø xöû lyù baèng VBScript.

THÖÏC HAØNH MAÏNG PLC

Buoåi thöïc haønh soá 11:

Buoåi thöïc haønh soá 12:

Ñònh nghóa vaø xaùc laäp maïng PROFIBUS-DP 1 Master vaø 2
Slaver, kieåm tra truyeàn thoâng maïng. Caùc baøi toaùn ñieàu khieån
tuaàn töï cuûa moãi thaønh phaàn ñieàu khieån.
Naâng caáp maïng PROFIBUS-DP coù chöùc naêng HMI. Giaùm saùt
vaø ñieàu khieån caùc I/O hieän coù treân caùc thieát bò ñieàu khieån chuû
vaø tôù trong maïng.

1

THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC

BUOÅI THÖÏC HAØNH SOÁ 1
TIEÁP CAÄN THIEÁT BÒ, NGOÂN NGÖÕ VAØ HOAØN CHÆNH BAØI THÖÏC HAØNH
1. TIEÁP CAÄN THIEÁT BÒ
1.1.
Giôùi thieäu thieát bò
• Module Standard CPU 200 & 300
• Digital Expanded Module
• Analog Expanded Module
• Communication Module
1.2.
Keát noái thieát bò ngoaïi vi vôùi CPU, Expanded Module
1.2.1. Caùc thieát bò vaøo ra soá, töông töï ñöôïc söû duïng trong khoùa thöïc haønh
• Caùc loaïi taùc ñoäng cô
• Caùc loaïi caûm bieán soá vaø töông töï
• Caùc thieát bò chaáp haønh: valve, motor, relay.
1.2.2. Xaùc ñònh caùc ñaëc tröng cuûa ñaàu noái
• Nguoàn cung caáp, ñaëc tính
• Khaùi nieäm Bit, Byte, Word, Double Word; Gaùn ñòa chæ vaø teân goïi cuûa bieán vaøo
ra
2. NGOÂN NGÖÕ
2.1. Cuù phaùp, caáu truùc
• Naém roõ chu kyø queùt cuûa chöông trình, baûn chaát caùc leänh, tham soá, toaùn haïng vaø
toå chöùc caùc leänh theo quaù trình hoaït ñoäng cuûa heä thoáng.
2.2. Coâng cuï laäp trình
• Laøm quen caùc chöùc naêng phaàn meàm
• Söû duïng caùc ca...
THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC
1
MUÏC LUÏC
PHAÀN 1: THÖÏC HAØNH LAÄP TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN PLC VÔÙI S7-200 & S7-300
Buoåi thöïc haønh soá 1: Tieáp caän thieát bò, ngoân ngöõ vaø hoaøn chænh baøi thöïc haønh
Buoåi thöïc haønh soá 2: Thöïc haønh caùc leänh tieáp ñieåm xuaát nhaäp, EU, ED, SET,
RESET treân S7-200
Buoåi thöïc haønh soá 3: Ñieàu khieån Timer vaø Counter treân S7-200
Buoåi thöïc haønh soá 4: Thöïc haønh moät soá leänh bit logic treân S7-300
Buoåi thöïc haønh soá 5: Thöïc haønh moät soá leänh toaùn hoïc, so saùnh, chuyeån ñoåi döõ lieäu,
xöû lyù döû lieäu…
Buoåi thöïc haønh soá 6: Caùc boä ñònh thôøi treân S7-300
Buoåi thöïc haønh soá 7: Caùc taùc vuï ñeám treân S7-300
Buoåi thöïc haønh soá 8: Laäp trình chöông trình con
PHAÀN 2: THÖÏC HAØNH GIAO TIEÁP GIÖÕA NGÖÔØI VAØ MAÙY (HMI)
Buoåi thöïc haønh soá 9: Caùc thuoäc tính, söï kieän ñieàu khieån, ñoái töôïng ñieàu khieån cuûa
Protool/Pro, giao tieáp giöõa ngöôøi vaø maùy.
Buoåi thöïc haønh soá 10: Söï kieän chuyeån ñoäng quaù trình vaø xöû lyù baèng VBScript.
PHAÀN 3: THÖÏC HAØNH MAÏNG PLC
Buoåi thöïc haønh soá 11: Ñònh nghóa vaø xaùc laäp maïng PROFIBUS-DP 1 Master vaø 2
Slaver, kieåm tra truyeàn thoâng maïng. Caùc baøi toaùn ñieàu khieån
tuaàn töï cuûa moãi thaønh phaàn ñieàu khieån.
Buoåi thöïc haønh soá 12: Naâng caáp maïng PROFIBUS-DP coù chöùc naêng HMI. Giaùm saùt
vaø ñieàu khieån caùc I/O hieän coù treân caùc thieát ñieàu khieån chuû
vaø tôù trong maïng.
tài liệu plc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu plc - Người đăng: Tran Van Huan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
tài liệu plc 9 10 214