Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ProE2001

Được đăng lên bởi thanhnguyenbt2212-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bm M¸y & Robot-HVKTQS

H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i

Ch−¬ng 11 C¸c c«ng cô n©ng cao t¹o b¶n vÏ
11.1.

Giíi thiÖu
Ch−¬ng nµy sÏ giíi thiÖu cho b¹n c©ch:

-

T¹o mét mÆt c¾t toµn bé

-

T¹o mét nöa mÆt c¾t

-

T¹o mét mÆt c¾t offset

-

T¹o mét mÆt c¾t broken out

-

T¹o mét mÆt c¾t giãng th¼ng

-

T¹o mét mÆt c¾t phô

11.2. C¸c kiÓu mÆt c¾t
11.2.1. MÆt c¾t toµn phÇn (Full Section)
§©y lµ kiÓu mÆt c¾t ®−îc sö dông trªn phÇn lín c¸c b¶n vÏ kü thuËt. Mét mÆt c¾t toµn
phÇn hoµn toµn ®i qua mét ®èi t−îng vµ hiÓn thÞ toµn bé m« h×nh. Full section cã s½n cho c¸c
khung xem (h×nh chiÕu) general, projection vµ auxiliary.
11.2.2. MÆt c¾t mét nöa (Haft Section)
MÆt c¾t haft section t−¬ng tù nh− mÆt c¾t full section ngo¹i trõ chØ mét nöa khung xem
®−îc c¾t. Haft section cã s½n cho c¸c khung xem (h×nh chiÕu) general, projection vµ auxiliary.
Nã kh«ng cã s½n víi c¸c khung xem Haft, Broken, vµ Partial.
11.2.3. MÆt c¾t mét phÇn (Local)
Local Section ®−îc sö dông ®Ó t¹o mét mÆt c¾t trong mét vïng nhÊt ®Þnh do ng−êi dïng
Ên ®Þnh. Local section cã s½n trong c¸c khung xem (h×nh chiÕu) General, Projection, vµ
Auxiliary. Nã kh«ng cã s½n víi c¸c kiÓu khung xem Haft vµ Broken.
11.2.4. MÆt c¾t mét phÇn vµ toµn phÇn (Full & Local)
Tuú chän nµy bao gåm mÆt c¾t víi c¶ Full section vµ Local section. Full section ®−îc
c¾t tr−íc tiªn.
11.3. T¹o mÆt c¾t toµn phÇn (Full section)
B−íc 1: Chän View¾Add view
B−íc 2: Chän mét kiÓu mÆt c¾t
B−íc 3: Chän kiÓu Full Section
B−íc 4: Chän Section tõ menu View Type
B−íc 5: Chän Scale hoÆc NoScale tõ menu View Type

Ch−¬ng 11. C¸c c«ng cô n©ng cao t¹o b¶n vÏ

114

Bm M¸y & Robot-HVKTQS

H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i

B−íc 6: Chän Done
B−íc 7: Chän Full lµm kiÓu mÆt c¾t
B−íc 8: Chän Total Xsec tõ menu Cros Section Type
B−íc 9: Chän Done
B−íc 10: Chän vÞ trÝ ®Æt mÆt c¾t
B−íc 11: Chän Create trªn menu Cross Section Enter
B−íc 12: Chän Planar¾Done lµm ph−¬ng ph¸p t¹o mÆt c¾t ngang
B−íc 13: NhËp tªn cho khung xem mÆt c¾t
B−íc 14: Chän mét mÆt ph¼ng hay mÆt ph¼ng sè liÖu
B−íc 15: Chän mét khung xem ®Ó ®Æt ®−êng mÆt ph¼ng c¾t (h×nh 11.1).

H×nh 11-1. §−êng mÆt ph¼ng c¾t
11.4. T¹o mÆt c¾t mét nöa (Haft Section)
B−íc 1: Chän View¾Add View
B−íc 2: Chän mét kiÓu mÆt c¾t
B−íc 3: Chän kiÓu khung xem Full View
B−íc 4: Chän Section tõ menu View Type
B−íc 5: Chän Scale hoÆc No Scale
B−íc 6: Chän Done

H×nh 11-2. Khung xem Haft section

Ch−¬ng 11. C¸c c«ng cô n©ng cao t¹o b¶n vÏ

115

Bm M¸y & Robot-HVKTQS

H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i

B−íc 7: ...
Bm M¸y & Robot-HVKTQS Híng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i
Ch¬ng 11 C¸c c«ng cô n©ng cao t¹o b¶n vÏ
11.1. Giíi thiÖu
Ch¬ng nµy sÏ giíi thiÖu cho b¹n c©ch:
- T¹o mét mÆt c¾t toµn bé
- T¹o mét nöa mÆt c¾t
- T¹o mét mÆt c¾t offset
- T¹o mét mÆt c¾t broken out
- T¹o mét mÆt c¾t giãng th¼ng
- T¹o mét mÆt c¾t phô
11.2. C¸c kiÓu mÆt c¾t
11.2.1. MÆt c¾t toµn phÇn (Full Section)
§©y lµ kiÓu mÆt c¾t ®îc sö dông trªn phÇn lín c¸c b¶n vÏ kü thuËt. Mét mÆt c¾t toµn
phÇn hoµn toµn ®i qua mét ®èi tîng vµ hiÓn thÞ toµn bé m« h×nh. Full section cã s½n cho c¸c
khung xem (h×nh chiÕu) general, projection vµ auxiliary.
11.2.2. MÆt c¾t mét nöa (Haft Section)
MÆt c¾t haft section t¬ng tù nh mÆt c¾t full section ngo¹i trõ chØ mét nöa khung xem
®îc c¾t. Haft section cã s½n cho c¸c khung xem (h×nh chiÕu) general, projection vµ auxiliary.
Nã kh«ng cã s½n víi c¸c khung xem Haft, Broken, vµ Partial.
11.2.3. MÆt c¾t mét phÇn (Local)
Local Section ®îc sö dông ®Ó t¹o mét mÆt c¾t trong mét vïng nhÊt ®Þnh do ngêi dïng
Ên ®Þnh. Local section cã s½n trong c¸c khung xem (h×nh chiÕu) General, Projection, vµ
Auxiliary. Nã kh«ng cã s½n víi c¸c kiÓu khung xem Haft vµ Broken.
11.2.4. MÆt c¾t mét phÇn vµ toµn phÇn (Full & Local)
Tuú chän nµy bao gåm mÆt c¾t víi c¶ Full section vµ Local section. Full section ®îc
c¾t tríc tiªn.
11.3. T¹o mÆt c¾t toµn phÇn (Full section)
Bíc 1: Chän View¾Add view
Bíc 2: Chän mét kiÓu mÆt c¾t
Bíc 3: Chän kiÓu Full Section
Bíc 4: Chän Section tõ menu View Type
Bíc 5: Chän Scale hoÆc NoScale tõ menu View Type
Ch¬ng 11. C¸c c«ng cô n©ng cao t¹o b¶n vÏ 114
Tài liệu ProE2001 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ProE2001 - Người đăng: thanhnguyenbt2212-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tài liệu ProE2001 9 10 342