Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ProE2001

Được đăng lên bởi thanhnguyenbt2212-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bm M¸y & Robot-HVKTQS

H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i

Ch−¬ng 13. T¹o m« h×nh bÒ mÆt
13.1.

Giíi thiÖu vÒ c¸c m« h×nh bÒ mÆt

BÒ mÆt lµ mét m« h×nh h×nh häc kh«ng cã ®é dµy x¸c ®Þnh. Trong Pro/ENGINEER c¸c
c«ng cô t¹o bÒ mÆt dïng ®Ó t¹o c¸c chi tiÕt cã ®−êng cong vµ bÒ mÆt phøc t¹p.
-

C¸c lùa chän khi t¹o m« h×nh bÒ mÆt:

+ Extrude: KÐo mét ph¸c th¶o thµnh m« h×nh bÒ mÆt. Tuú chän nµy ®−îc thùc hiÖn
gièng nh− tuú chän cña Extrude trong Protrusion vµ Cut. Tuy nhiªn nã cã thªm tuú chän
phô ®Ó ®ãng kÝn (Capped Ends) c¸c phÇn cuèi cña h×nh kÐo hoÆc ®Ó cho phÇn cuèi nµy ®−îc
më (Open Ends).

H×nh 13-1.

M« h×nh kÐo

+ Revolve: Quay mét ph¸c th¶o quanh mét trôc
thµnh m« h×nh mÆt. Trôc quay lµ ®−êng xuyªn t©m ®·
®−îc vÏ tr−íc. Còng gièng nh− tuú chän Extrude tuú
chän nµy còng cã lùa chän phô ®Ó ®ãng kÝn hay më c¸c
phÇn cuèi cña bÒ mÆt.

H×nh 13-2.

M« h×nh quay

+ Sweep: KÐo mét ph¸c th¶o theo mét
®−êng dÉn cã s½n. Còng gièng nh− hai tuú
chän trªn tuú chän nµy còng cã mét lùa chän
phô ®Ó ®ãng hoÆc më phÇn cuèi cña m« h×nh
mÆt.

H×nh 13-3.

M« h×nh kÐo theo ®−êng dÉn

+ Flat: T¹o mÆt tr¶i ph¼ng hai chiÒu
+ Offset: T¹o mét bÒ mÆt míi b»ng c¸ch tÞnh tiÕn tõ mét Solid hoÆc mét Quilt. Ta cÇn
chØ ®Þnh kho¶ng offset vµ bÒ mÆt cÇn offset.
+ Copy : T¹o bÒ mÆt bªn trªn ®Ønh cña mét hoÆc nhiÒu bÒ mÆt ®−îc chän. Tuú chän nµy
cho phÐp t¹o ra c¸c bÒ mÆt tõ c¸c Solid cã s½n.
+ Fillet : Vª trßn gãc cña bÒ mÆt.
Ch−¬ng 13. T¹o m« h×nh bÒ mÆt

136

Bm M¸y & Robot-HVKTQS

H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i

13.2. C¸ch t¹o m« h×nh bÒ mÆt
§Ó t¹o mét m« h×nh bÒ mÆt trong Pro/ENGINEER ta thùc hiÖn theo c¸c b−íc sau:
B−íc 1: Chän File >> New sau ®ã chän kiÓu file Part
B−íc 2: Trªn thanh c«ng cô Part chän Feature >> Create.
B−íc 3: Trªn thanh c«ng cô Feature Class chän Datum >>
Plan >> Default ®Ó t¹o c¸c mÆt ph¼ng lµm viÖc mÆc ®Þnh
B−íc 4: Trªn thanh c«ng cô Feat chän Create >> Surface,
chän ph−¬ng ¸n t¹o bÒ mÆt ( Extrude, Revolve, .) sau ®ã chän
Done
B−íc 5: Trªn thanh c«ng cô Attributes chän c¸c tuú chän t¹o
mÆt sau ®ã chän Done.
B−íc 6: Trªn thanh c«ng cô Setup Plane chän mÆt ph¸c th¶o
sau ®ã kÝch Okay vµ chän c¸c mÆt ®Þnh h−íng
B−íc 7: Sö dông c¸c c«ng cô ph¸c th¶o ®Ó ph¸c th¶o biªn d¹ng
bÒ mÆt.

H×nh 13-4.

Ph¸c th¶o biªn d¹ng m« h×nh mÆt

B−íc 8: Sau khi ph¸c th¶o xong chän Done vµ nhËp
vµo c¸c th«ng sè t¹o mÆt
B−íc 9: Chän Ok vµ Done ®Ó hoµn tÊt t¹o mÆt

H×nh 13-5.

M« h×nh mÆt

13.3. C¸c thao t¸c trªn bÒ mÆt
- Merge: Nèi 2 hay nhiÒu bÒ mÆt víi
nhau Tuú chän nµy cã thÓ dï...
Bm M¸y & Robot-HVKTQS Híng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i
Ch¬ng 13. T¹o m« h×nh bÒ mÆt
13.1. Giíi thiÖu vÒ c¸c m« h×nh bÒ mÆt
BÒ mÆt lµ mét m« h×nh h×nh häc kh«ng cã ®é dµy x¸c ®Þnh. Trong Pro/ENGINEER c¸c
c«ng cô t¹o bÒ mÆt dïng ®Ó t¹o c¸c chi tiÕt cã ®êng cong vµ bÒ mÆt phøc t¹p.
- C¸c lùa chän khi t¹o m« h×nh bÒ mÆt:
+ Extrude: KÐo mét ph¸c th¶o thµnh m« h×nh bÒ mÆt. Tuú chän nµy ®îc thùc hiÖn
gièng nh tuú chän cña Extrude trong ProtrusionCut. Tuy nhiªn nã cã thªm tuú chän
phô ®Ó ®ãng kÝn (Capped Ends) c¸c phÇn cuèi cña h×nh kÐo hoÆc ®Ó cho phÇn cuèi nµy ®îc
më (Open Ends).
H×nh 13-1. M« h×nh kÐo
+ Revolve: Qua
y
mét
p
h¸c th¶o
q
uanh mét trôc
thµnh m« h×nh mÆt. Trôc quay lµ ®êng xuyªn t©m ®·
®îc vÏ tríc. Còng gièng nh tuú chän Extrude tu
ú
chän nµ
y
còn
g
cã lùa chän
p
hô ®Ó ®ãn
g
kÝn ha
y
më c¸c
phÇn cuèi cña bÒ mÆt.
H×nh 13-2. M« h×nh quay
+ Sweep: KÐo mét
p
h¸c th¶o theo mé
t
®ên
g
dÉn cã s½n. Còn
g
g
ièn
g
nh hai tu
ú
chän trªn tu
ú
chän nµ
y
còn
g
cã mét lùa chän
p
hô ®Ó ®ãn
g
hoÆc më
p
hÇn cuèi cña m« h×nh
mÆt.
H×nh 13-3. M« h×nh kÐo theo ®êng dÉn
+ Flat: T¹o mÆt tr¶i ph¼ng hai chiÒu
+ Offset: T¹o mét bÒ mÆt míi b»ng c¸ch tÞnh tiÕn tõ mét Solid hoÆc mét Quilt. Ta cÇn
chØ ®Þnh kho¶ng offset vµ bÒ mÆt cÇn offset.
+ Copy : T¹o bÒ mÆt bªn trªn ®Ønh cña mét hoÆc nhiÒu bÒ mÆt ®îc chän. Tuú chän nµy
cho phÐp t¹o ra c¸c bÒ mÆt tõ c¸c Solid cã s½n.
+ Fillet : Vª trßn gãc cña bÒ mÆt.
Ch¬ng 13. T¹o m« h×nh bÒ mÆt 136
Tài liệu ProE2001 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ProE2001 - Người đăng: thanhnguyenbt2212-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tài liệu ProE2001 9 10 498