Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ProE2001

Được đăng lên bởi thanhnguyenbt2212-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bm M¸y & Robot-HVKTQS

H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i

Môc lôc
Ch−¬ng 1. Tæng quan vÒ c«ng nghÖ tham sè vµ h−íng ®èi t−îng
trong cad/CAM hiÖn ®¹i..................................................................................1
1.1. c¸c chøc n¨ng cña CAD hiÖn ®¹i..............................................................................1

1.1.1.Chøc n¨ng m« h×nh ho¸ ......................................................................................... 1
1.1.2.Chøc n¨ng vÏ.......................................................................................................... 2
1.1.3.Chøc n¨ng ph©n tÝch............................................................................................... 3
1.1.4.Chøc n¨ng CAM .................................................................................................... 3
1.2. Nh÷ng c«ng nghÖ míi trong CAD ............................................................................4

1.2.1.ThiÕt kÕ theo tham sè (Parametric Design)........................................................... 4
1.2.2.ThiÕt kÕ h−íng ®èi t−îng (Feature Based Design)................................................ 5
1.2.3.ThiÕt kÕ thÝch nghi (Adaptive Design) ................................................................... 5
1.3. C¸c thuËt ng÷ c¬ b¶n cña CAD hiÖn ®¹i...............................................................6
1.4. Kh¸i qu¸t vÒ c¸c hÖ CAD/CAM cã mÆt ë ViÖt Nam............................................7
Ch−¬ng 2. Lµm quen víi pro/Engineer 2000i ................................................................10
2.1. C¸c chøc n¨ng cña Pro/E ...........................................................................................10

2.1.1.Chøc n¨ng thiÕt kÕ (CAD) ................................................................................... 10
2.1.2.Chøc n¨ng ph©n tÝch (CAE) ................................................................................. 11
2.1.3.Chøc n¨ng s¶n xuÊt (CAM) ................................................................................. 11
2.2. Giíi thiÖu giao diÖn ng−êi dïng cña Pro/E .......................................................11

2.2.1.Khëi ®éng vµ ®ãng Pro/E..................................................................................... 11
2.2.2.Giao diÖn ng−êi dïng cña Pro/E 2000i ................................................................ 12
2.3. ThiÕt ®Æt th«ng sè m«i tr−êng cña Pro/E ...................................................
Bm M¸y & Robot-HVKTQS Híng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i
Môc lôc
Ch¬ng 1. Tæng quan vÒ c«ng nghÖ tham sè vµ híng ®èi tîng
trong cad/CAM hiÖn ®¹i..................................................................................1
1.1. c¸c chøc n¨ng cña CAD hiÖn ®¹i..............................................................................1
1.1.1.Chøc n¨ng m« h×nh ho¸ ......................................................................................... 1
1.1.2.Chøc n¨ng vÏ..........................................................................................................2
1.1.3.Chøc n¨ng ph©n tÝch............................................................................................... 3
1.1.4.Chøc n¨ng CAM .................................................................................................... 3
1.2. Nh÷ng c«ng nghÖ míi trong CAD ............................................................................4
1.2.1.ThiÕt kÕ theo tham sè (Parametric Design)........................................................... 4
1.2.2.ThiÕt kÕ híng ®èi tîng (Feature Based Design)................................................ 5
1.2.3.ThiÕt kÕ thÝch nghi (Adaptive Design) ...................................................................5
1.3. C¸c thuËt ng÷ c¬ b¶n cña CAD hiÖn ®¹i...............................................................6
1.4. Kh¸i qu¸t vÒ c¸c hÖ CAD/CAM cã mÆt ë ViÖt Nam............................................7
Ch¬ng 2. Lµm quen víi pro/Engineer 2000i ................................................................10
2.1. C¸c chøc n¨ng cña Pro/E ...........................................................................................10
2.1.1.Chøc n¨ng thiÕt kÕ (CAD) ...................................................................................10
2.1.2.Chøc n¨ng ph©n tÝch (CAE).................................................................................11
2.1.3.Chøc n¨ng s¶n xuÊt (CAM) ................................................................................. 11
2.2. Giíi thiÖu giao diÖn ngêi dïng cña Pro/E .......................................................11
2.2.1.Khëi ®éng vµ ®ãng Pro/E..................................................................................... 11
2.2.2.Giao diÖn ngêi dïng cña Pro/E 2000i................................................................12
2.3. ThiÕt ®Æt th«ng sè m«i trêng cña Pro/E ........................................................15
2.3.1.§Æt th môc lµm viÖc...........................................................................................15
2.3.2.Layer....................................................................................................................15
2.3.3.Mapkey ................................................................................................................ 16
2.3.4.§Æt cÊu h×nh hÖ thèng..........................................................................................17
2.3.5.§Æt c¸c th«ng sè cña m« h×nh.............................................................................. 19
2.4. Thùc hµnh c¸c thao t¸c ®¬n gi¶n........................................................................25
2.4.1.Më mét m« h×nh .................................................................................................. 25
2.4.2.Xem m« h×nh ....................................................................................................... 25
Ch¬ng 3. Ph¸c th¶o c¸c biªn d¹ng................................................................................26
3.1. M«i trêng Ph¸c th¶o.................................................................................................26
3.1.1.C¸c kh¸i niÖm ...................................................................................................... 26
3.1.2.Khëi t¹o mét ph¸c th¶o trong chÕ ®é Sketcher .................................................... 26
3.1.3.§¸p øng môc ®Ých thiÕt kÕ...................................................................................26
3.2. Intent Manager..............................................................................................................27
3.2.1.Ph¸c th¶o víi Intent Manager .............................................................................. 27
3.2.2.Ph¸c th¶o kh«ng sö dông Intent Manager............................................................ 28
3.3. Ph¸c th¶o c¸c thùc thÓ .............................................................................................29
3.3.1.Point - ®iÓm.......................................................................................................... 29
Môc lôc i
Tài liệu ProE2001 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ProE2001 - Người đăng: thanhnguyenbt2212-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tài liệu ProE2001 9 10 158