Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ProE2001

Được đăng lên bởi thanhnguyenbt2212-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 375 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng 2. Lµm quen víi pro/Engineer 2000i .....................................................................10
2.1. C¸c chøc n¨ng cña Pro/E ................................................................................................11

2.1.1. Chøc n¨ng thiÕt kÕ (CAD) ........................................................................................11
2.1.2. Chøc n¨ng ph©n tÝch (CAE)...................................................................................... 12
2.1.3. Chøc n¨ng s¶n xuÊt (CAM) ......................................................................................12
2.2. Giíi thiÖu giao diÖn ng−êi dïng cña Pro/E............................................................12

2.2.1. Khëi ®éng vµ ®ãng Pro/E.......................................................................................... 12
2.2.2. Giao diÖn ng−êi dïng cña Pro/E 2000i..................................................................... 13
2.3. ThiÕt ®Æt th«ng sè m«i tr−êng cña Pro/E.............................................................16

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

§Æt th− môc lµm viÖc................................................................................................ 16
Layer......................................................................................................................... 16
Mapkey ..................................................................................................................... 17
§Æt cÊu h×nh hÖ thèng...............................................................................................18
§Æt c¸c th«ng sè cña m« h×nh................................................................................... 20

2.4. Thùc hµnh c¸c thao t¸c ®¬n gi¶n ............................................................................26

2.4.1. Më mét m« h×nh .......................................................................................................26
2.4.2. Xem m« h×nh ............................................................................................................ 26

Ch−¬ng 2. Lµm quen víi Pro/Engineer 2000i

10

Ch−¬ng 2. Lµm quen víi pro/Engineer 2000i
Phiªn b¶n ®Çu tiªn cña Pro/E ra ®êi vµo cuèi thËp kû 80 cña thÕ kû tr−íc. §Õn nay, sau
trªn 20 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn, Pro/E ®· trë thµnh phÇn mÒm m« h×nh ho¸ 3D víi nhiÒu chøc
n¨ng trî gióp thiÕt kÕ, ph©n tÝch vµ s¶n xuÊt m¹nh.
B¾t ®Çu tõ phiªn b¶n 2000i, PTC ®Çu t− m¹nh mÏ vµo ph¸t triÓn c¸c phiªn b¶n Windows....
Ch¬ng 2. Lµm quen víi pro/Engineer 2000i.....................................................................10
2.1. C¸c chøc n¨ng cña Pro/E ................................................................................................11
2.1.1. Chøc n¨ng thiÕt kÕ (CAD) ........................................................................................11
2.1.2. Chøc n¨ng ph©n tÝch (CAE)......................................................................................12
2.1.3. Chøc n¨ng s¶n xuÊt (CAM) ......................................................................................12
2.2. Giíi thiÖu giao diÖn ngêi dïng cña Pro/E............................................................12
2.2.1. Khëi ®éng vµ ®ãng Pro/E..........................................................................................12
2.2.2. Giao diÖn ngêi dïng cña Pro/E 2000i.....................................................................13
2.3. ThiÕt ®Æt th«ng sè m«i trêng cña Pro/E.............................................................16
2.3.1. §Æt th môc lµm viÖc................................................................................................16
2.3.2. Layer.........................................................................................................................16
2.3.3. Mapkey .....................................................................................................................17
2.3.4. §Æt cÊu h×nh hÖ thèng...............................................................................................18
2.3.5. §Æt c¸c th«ng sè cña m« h×nh...................................................................................20
2.4. Thùc hµnh c¸c thao t¸c ®¬n gi¶n ............................................................................26
2.4.1. Më mét m« h×nh .......................................................................................................26
2.4.2. Xem m« h×nh ............................................................................................................26
Ch¬ng 2. Lµm quen víi Pro/Engineer 2000i 10
Tài liệu ProE2001 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ProE2001 - Người đăng: thanhnguyenbt2212-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tài liệu ProE2001 9 10 679