Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ProE2001

Được đăng lên bởi thanhnguyenbt2212-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bm M¸y & Robot-HVKTQS

H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i

Ch−¬ng 4. T¹o c¸c feature kÐo
4.1. T¹o lËp m« h×nh dùa vµo feature
C¸c m« h×nh Pro/Engineer lµ c¸c m« h×nh tham sè vµ ®−îc t¹o lËp tõ c¸c feature. Mét
feature lµ mét thµnh phÇn con cña mét chi tiÕt cã c¸c tham sè, tham chiÕu vµ biªn d¹ng riªng
cña nã. C¸c feature c¬ b¶n ®Ó t¹o lËp c¸c chi tiÕt th−êng ®−îc ph¸t triÓn tõ c¸c biªn d¹ng. C¸c
phÐp ph¸t triÓn th−êng gÆp nh− kÐo, xoay hay quÐt. Qu¸ tr×nh t¹o lËp mét m« h×nh ®−îc thÓ
hiÖn qua s¬ ®å trªn h×nh 4-1. H×nh 4-2 m« t¶ mét m« h×nh víi c¸c feature thµnh phÇn.

c¸c thùc
thÓ (entity)

c¸c thùc
thÓ (entity)

ph¸c th¶o

ph¸c th¶o

biªn d¹ng
(profile 1)

biªn d¹ng
(profile k)

m« h×nh

c¸c phÐp
ph¸t triÓn

feature 1

c¸c phÐp
ph¸t triÓn

feature k

c¸c feature kh«ng
dïng profile

H×nh 4-1. Qui tr×nh t¹o lËp m« h×nh dùa vµo c¸c feature

H×nh 4-2. Mét m« h×nh víi c¸c feature thµnh phÇn
C¸c feature ®−îc ph¸t triÓn tõ c¸c ph¸c th¶o gåm cã c¸c biªn d¹ng ph¸c th¶o ®−îc kÐo
hay ®−îc c¾t ®Ó h×nh thµnh kho¶ng trèng d−¬ng hay ©m. C¸c tham sè lµ c¸c gi¸ trÞ kÝch th−íc,
c¸c tham chiÕu vµ c¸c rµng buéc cña riªng c¸c feature hay cña c¸c feature víi nhau. ViÖc t¹o
lËp m« h×nh tham sè cho phÐp ng−êi dïng chØnh söa c¸c tham sè sau khi c¸c feature ®· ®−îc
lËp m« h×nh. §©y lµ ®iÓm kh¸c biÖt chÝnh cña viÖc lËp m« h×nh tham sè vµ m« h×nh dùa trªn
c¸c phÐp to¸n tæ hîp.

Ch−¬ng 4. T¹o c¸c feature kÐo

44

Bm M¸y & Robot-HVKTQS

H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i

4.1.1. Quan hÖ gi÷a c¸c feature trong m« h×nh
Mét m« h×nh tham sè bao gåm c¸c feature ®· thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ. C¸c feature
®−îc t¹o dùa vµo c¸c feature kh¸c theo mét c¸ch gièng nh− mét c©y gia ph¶ vµ quan hÖ cña
chóng trë thµnh quan hÖ cha-con. Tuy nhiªn, kh«ng gièng nh− c©y ph¶ hÖ ®iÓn h×nh, mét
feature con cã thÓ cã nhiÒu feature cha.
Mèi quan hÖ cha-con cã thÓ ®−îc thiÕt lËp gi÷a c¸c feature mét c¸ch gi¸n tiÕp hoÆc trùc
tiÕp. C¸c mèi quan hÖ gi¸n tiÕp lµ c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c kÝch th−íc th«ng qua chøc n¨ng
Relations. Trong quan hÖ nµy, mét kÝch th−íc bÞ ®iÒu khiÓn bëi mét hay nhiÒu kÝch th−íc
kh¸c. Feature cã kÝch th−íc ®iÒu khiÓn lµ feature cha cña feature cã kÝch th−íc bÞ ®iÒu khiÓn.
C¸c mèi quan hÖ trùc tiÕp ®−îc t¹o khi mét feature ®−îc dïng ®Ó cÊu t¹o mét feature
kh¸c. VÝ dô nh− mét mÆt ph¼ng cña mét feature ®−îc dïng lµm mÆt ph¼ng ph¸c th¶o cho mét
feature kh¸c. Feature míi sÏ trë thµnh con cña feature ®−îc ph¸c th¶o trªn ®ã.
4.1.2. C¸c feature ®Çu tiªn
Mét m« h×nh Pro/Engineer gåm cã c¸c featur...
Bm M¸y & Robot-HVKTQS Híng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i
Ch¬ng 4. T¹o c¸c feature kÐo
4.1. T¹o lËp m« h×nh dùa vµo feature
C¸c m« h×nh Pro/Engineer lµ c¸c m« h×nh tham sè vµ ®îc t¹o lËp tõ c¸c feature. Mét
feature lµ mét thµnh phÇn con cña mét chi tiÕt cã c¸c tham sè, tham chiÕu vµ biªn d¹ng riªng
cña nã. C¸c feature c¬ b¶n ®Ó t¹o lËp c¸c chi tiÕt thêng ®îc ph¸t triÓn tõ c¸c biªn d¹ng. C¸c
phÐp ph¸t triÓn thêng gÆp nh kÐo, xoay hay quÐt. Qu¸ tr×nh t¹o lËp mét m« h×nh ®îc thÓ
hiÖn qua s¬ ®å trªn h×nh 4-1. H×nh 4-2 m« t¶ mét m« h×nh víi c¸c feature thµnh phÇn.
biªn d¹ng
(profile 1)
feature 1
c¸c thùc
thÓ
(
entit
y)
ph¸c th¶o
c¸c phÐp
ph¸t triÓn
c¸c thùc
thÓ
(
entit
y)
ph¸c th¶o
feature k
c¸c feature kh«ng
dïng profile
m« h×nh
c¸c phÐp
ph¸t triÓn
biªn d¹ng
(profile k)
H×nh 4-1. Qui tr×nh t¹o lËp m« h×nh dùa vµo c¸c feature
H×nh 4-2. Mét m« h×nh víi c¸c feature thµnh phÇn
C¸c feature ®îc ph¸t triÓn tõ c¸c ph¸c th¶o gåm cã c¸c biªn d¹ng ph¸c th¶o ®îc kÐo
hay ®îc c¾t ®Ó h×nh thµnh kho¶ng trèng d¬ng hay ©m. C¸c tham sè lµ c¸c gi¸ trÞ kÝch thíc,
c¸c tham chiÕu vµ c¸c rµng buéc cña riªng c¸c feature hay cña c¸c feature víi nhau. ViÖc t¹o
lËp m« h×nh tham sè cho phÐp ngêi dïng chØnh söa c¸c tham sè sau khi c¸c feature ®· ®îc
lËp m« h×nh. §©y lµ ®iÓm kh¸c biÖt chÝnh cña viÖc lËp m« h×nh tham sè vµ m« h×nh dùa trªn
c¸c phÐp to¸n tæ hîp.
Ch¬ng 4. T¹o c¸c feature kÐo 44
Tài liệu ProE2001 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ProE2001 - Người đăng: thanhnguyenbt2212-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tài liệu ProE2001 9 10 89