Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ProE2001

Được đăng lên bởi thanhnguyenbt2212-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bm M¸y & Robot-HVKTQS

H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i

Ch−¬ng 5. T¹o feature xoay
5.1. C¸c feature kÐo vµ c¾t xoay
Mét feature xoay lµ mét feature ®−îc t¹o bëi mét biªn d¹ng xoay quanh mét trôc. Mét
feature kÐo xoay lµ mét kh«ng gian d−¬ng cßn mét feature c¾t xoay lµ mét kh«ng gian ©m.
§èi víi bÊt kú lo¹i feature xoay nµo th× ng−êi dïng còng ph¶i ph¸c th¶o biªn d¹ng sÏ ®−îc
xoay vµ mét ®−êng t©m ®Ó lµm trôc xoay.
5.1.1. Biªn d¹ng cña feature xoay
Biªn d¹ng ph¶i ®−îc ph¸c th¶o ë mét phÝa cña ®−êng t©m vµ biªn d¹ng ph¶i lµ biªn d¹ng
kÝn. §−êng t©m b¾t buéc ph¶i ®−îc ph¸c th¶o, nÕu cã nhiÒu ®−êng t©m trong mét biªn d¹ng
th× ®−êng t©m ®−îc ph¸c th¶o ®Çu tiªn sÏ trë thµnh trôc xoay. C¸c thùc thÓ h×nh häc n»m trªn
trôc xoay kh«ng thÓ thay thÕ cho ®−êng t©m.

H×nh 5-1. C¸c feature kÐo vµ c¾t xoay
Khi ph¸c th¶o biªn d¹ng cho feature xoay th−êng ®ßi hái ph¶i ®Þnh kÝch th−íc cho c¸c
®èi t−îng h×nh trô b»ng mét gi¸ trÞ ®−êng kÝnh (h×nh 5-1). §Ó thùc hiÖn ghi kÝch th−íc kiÓu
nµy, tiÕn hµnh theo c¸c b−íc sau:
1. Chän thùc thÓ h×nh häc x¸c ®Þnh mÐp ngoµi cña biªn d¹ng.
2. Chän ®−êng t©m ®Ó lµm trôc xoay.
3. Chän l¹i thùc thÓ h×nh häc x¸c ®Þnh mÐp ngoµi cña biªn d¹ng.
4. Chän vÞ trÝ ®Æt kÝch th−íc.
5.1.2. C¸c tham sè feature xoay
• H−íng xoay - Revolve direction
T−¬ng tù nh− h−íng kÐo trong c¸c Extrude feature, cã c¸c tuú chän One side - xoay vÒ
mét phÝa vµ Both sides - xoay vÒ 2 phÝa.
• Gãc xoay - Angle of revolution
T−¬ng tù nh− tham sè chiÒu s©u kÐo trong extrude feature, tham sè nµy x¸c ®Þnh gãc mµ
biªn d¹ng ®−îc xoay quanh trôc xoay. C¸c tuú chän ®Ó x¸c ®Þnh gãc xoay lµ:
- Variable: ng−êi dïng x¸c ®Þnh mét gãc xoay bÊt kú nhá h¬n 3600.
- 90/180/270/360: chän gi¸ trÞ gãc xoay t−¬ng øng tÝnh b»ng ®é (degree).
Ch−¬ng 5. T¹o c¸c feature xoay

58

Bm M¸y & Robot-HVKTQS

H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i

- UpToPnt/Vtx: xoay mét biªn d¹ng ®Õn mét ®Ønh hay ®iÓm ®−îc chän.
- UpTo Plane: xoay mét biªn d¹ng ®Õn mét mÆt ph¼ng ®−îc chän.
5.1.3. Tr×nh tù t¹o lËp mét feature xoay
1. Chän Feature>>Create>>Protrusion (hoÆc Cut)
sau ®ã chän Solid>>Revolve>>Solid>>Done
2. Chän h−íng xoay: One side hoÆc Both sides
3. Chän mÆt ph¼ng ph¸c th¶o vµ c¸c tham chiÕu
4. Ph¸c th¶o mét ®−êng t©m ®Ó lµm trôc xoay
5. Ph¸c th¶o biªn d¹ng. Khi hoµn thµnh th× chän Done
6. X¸c ®Þnh gãc xoay
7. Chän OK trong hép tho¹i tiÕn tr×nh ®Ó kÕt thóc
5.2. Lç (Hole) vµ trôc (Shaft)
5.2.1. Straight Hole - lç th¼ng
Tr×nh tù t¹o lËp
1. Chän kiÓu ®Þnh vÞ lç (linear, coaxial, radial, on point)
2. X¸c ®Þnh c...
Bm M¸y & Robot-HVKTQS Híng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i
Ch¬ng 5. T¹o feature xoay
5.1. C¸c feature kÐo vµ c¾t xoay
Mét feature xoay lµ mét feature ®îc t¹o bëi mét biªn d¹ng xoay quanh mét trôc. Mét
feature kÐo xoay lµ mét kh«ng gian d¬ng cßn mét feature c¾t xoay lµ mét kh«ng gian ©m.
§èi víi bÊt kú lo¹i feature xoay nµo th× ngêi dïng còng ph¶i ph¸c th¶o biªn d¹ng sÏ ®îc
xoay vµ mét ®êng t©m ®Ó lµm trôc xoay.
5.1.1. Biªn d¹ng cña feature xoay
Biªn d¹ng ph¶i ®îc ph¸c th¶o ë mét phÝa cña ®êng t©m vµ biªn d¹ng ph¶i lµ biªn d¹ng
kÝn. §êng t©m b¾t buéc ph¶i ®îc ph¸c th¶o, nÕu cã nhiÒu ®êng t©m trong mét biªn d¹ng
th× ®êng t©m ®îc ph¸c th¶o ®Çu tiªn sÏ trë thµnh trôc xoay. C¸c thùc thÓ h×nh häc n»m trªn
trôc xoay kh«ng thÓ thay thÕ cho ®êng t©m.
H×nh 5-1. C¸c feature kÐo vµ c¾t xoay
Khi ph¸c th¶o biªn d¹ng cho feature xoay thêng ®ßi hái ph¶i ®Þnh kÝch thíc cho c¸c
®èi tîng h×nh trô b»ng mét gi¸ trÞ ®êng kÝnh (h×nh 5-1). §Ó thùc hiÖn ghi kÝch thíc kiÓu
nµy, tiÕn hµnh theo c¸c bíc sau:
1. Chän thùc thÓ h×nh häc x¸c ®Þnh mÐp ngoµi cña biªn d¹ng.
2. Chän ®êng t©m ®Ó lµm trôc xoay.
3. Chän l¹i thùc thÓ h×nh häc x¸c ®Þnh mÐp ngoµi cña biªn d¹ng.
4. Chän vÞ trÝ ®Æt kÝch thíc.
5.1.2. C¸c tham sè feature xoay
Híng xoay - Revolve direction
T¬ng tù nh híng kÐo trong c¸c Extrude feature, cã c¸c tuú chän One side - xoay vÒ
mét phÝa vµ Both sides - xoay vÒ 2 phÝa.
Gãc xoay - Angle of revolution
T¬ng tù nh tham sè chiÒu s©u kÐo trong extrude feature, tham sè nµy x¸c ®Þnh gãc mµ
biªn d¹ng ®îc xoay quanh trôc xoay. C¸c tuú chän ®Ó x¸c ®Þnh gãc xoay lµ:
- Variable: ngêi dïng x¸c ®Þnh mét gãc xoay bÊt kú nhá h¬n 360
0
.
- 90/180/270/360: chän gi¸ trÞ gãc xoay t¬ng øng tÝnh b»ng ®é (degree).
Ch¬ng 5. T¹o c¸c feature xoay 58
Tài liệu ProE2001 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ProE2001 - Người đăng: thanhnguyenbt2212-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tài liệu ProE2001 9 10 312