Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ProE2001

Được đăng lên bởi thanhnguyenbt2212-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bm M¸y & Robot-HVKTQS

H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i

Ch−¬ng 6. T¹o c¸c feature kh«ng dïng biªn d¹ng
Pro/Engineer cung cÊp nhiÒu c«ng cô t¹o lËp c¸c feature mµ kh«ng dïng ®Õn biªn d¹ng.
C¸c feature thuéc nhãm nµy nh− lµ feature d¹ng lç th¼ng (straight hole) nh− ®· gÆp trong
ch−¬ng 5 hay c¸c feature d¹ng bo trßn (fillet feature), v¸t mÐp (chamfer feature), vá máng
(shell feature), g©n (rib feature),.... Nh− tªn gäi cña d¹ng feature nµy, chóng kh«ng dïng ®Õn
c¸c biªn d¹ng mµ ®−îc t¹o thµnh dùa trªn c¸c feature hiÖn cã (placed feature).
6.1.

C¸c feature lç th¼ng - Straight hole
Xem ch−¬ng 5, phÇn 5.2.1. Lç th¼ng - Straight hole.

6.2.

C¸c feature bo trßn - Round

C¸c feature bo trßn (fillet feature) ®−îc t¹o b»ng chøc n¨ng Round trong menu t¹o
feature. Mét sè chó ý khi t¹o c¸c feature bo trßn:
- Nªn t¹o c¸c feature bo trßn ë cuèi tiÕn tr×nh t¹o m« h×nh.
- T¹o c¸c feature bo trßn cã b¸n kÝnh nhá tr−íc c¸c feature cã b¸n kÝnh lín.
- Tr¸nh sö dông c¸c thùc thÓ h×nh häc trßn lµm thµnh phÇn tham chiÕu ®Ó t¹o feature.

H×nh 6-1. C¸c d¹ng feature bo trßn
6.2.1. Tr×nh tù t¹o lËp mét feature bo trßn
1. Chän Feature>>Create>>Solid>>Round>>Simple
2. Chän tuú chän b¸n kÝnh
3. Chän tuú chän tham chiÕu
4. Chän tuú chän ®Ó chän chuçi c¹nh (nÕu cÇn)
5. Chän c¸c thùc thÓ h×nh häc t−¬ng øng
6. NhËp gi¸ trÞ b¸n kÝnh vµo « nhËp
7. Chän OK tõ hép tho¹i tiÕn tr×nh ®Ó kÕt thóc
Khi t¹o lËp mét feature bo trßn, hai tuú chän quan träng ®Ó h×nh thµnh mét feature bo
trßn lµ b¸n kÝnh vµ chän c¸c thµnh phÇn tham gia.
Ch−¬ng 6. T¹o c¸c feature kh«ng dïng biªn d¹ng

65

Bm M¸y & Robot-HVKTQS

H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i

6.2.2. C¸c tuú chän b¸n kÝnh bo trßn
• Constant: T¹o feature bo trßn cã b¸n kÝnh kh«ng ®æi.
• Variable: T¹o feature bo trßn cã b¸n kÝnh thay ®æi. C¸c gi¸ trÞ b¸n kÝnh ®−îc x¸c ®Þnh
t¹i cuèi mçi ®o¹n nèi chuçi.
• Thru Curve: X¸c ®Þnh b¸n kÝnh cña feature bo trßn dùa trªn mét ®−êng cong ®−îc
chän.
• Full Round: Tuú chän nµy t¹o mét feature bo trßn thay cho mét bÒ mÆt ®−îc chän.
6.2.3. C¸c tuú chän tham chiÕu
C¸c feature bo trßn th−êng ®−îc t¹o trªn c¸c c¹nh cña mét feature hay gi÷a c¸c bÒ mÆt
vµ/hoÆc c¹nh víi nhau.
• Edge Chain: Tuú chän nµy t¹o feature bo trßn cho mét chuçi c¹nh ®−îc chän.
• Surf-Surf: T¹o feature bo trßn gi÷a hai bÒ mÆt ®−îc chän.
• Edge-Surf: T¹o mét feature bo trßn gi÷a mét bÒ mÆt vµ mét c¹nh ®−îc chän
• Edge pair: T−¬ng tù tuú chän b¸n kÝnh Full Round, tuú chän nµy t¹o mét feature bo
trßn thay thÕ cho mÆt gi÷a 2 c¹nh ®−îc chän.
6.2.4. ...
Bm M¸y & Robot-HVKTQS Híng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i
Ch¬ng 6. T¹o c¸c feature kh«ng dïng biªn d¹ng
Pro/Engineer cung cÊp nhiÒu c«ng cô t¹o lËp c¸c feature mµ kh«ng dïng ®Õn biªn d¹ng.
C¸c feature thuéc nhãm nµy nh lµ feature d¹ng lç th¼ng (straight hole) nh ®· gÆp trong
ch¬ng 5 hay c¸c feature d¹ng bo trßn (fillet feature), v¸t mÐp (chamfer feature), vá máng
(shell feature), g©n (rib feature),.... Nh tªn gäi cña d¹ng feature nµy, chóng kh«ng dïng ®Õn
c¸c biªn d¹ng mµ ®îc t¹o thµnh dùa trªn c¸c feature hiÖn cã (placed feature).
6.1. C¸c feature lç th¼ng - Straight hole
Xem ch¬ng 5, phÇn 5.2.1. Lç th¼ng - Straight hole.
6.2. C¸c feature bo trßn - Round
C¸c feature bo trßn (fillet feature) ®îc t¹o b»ng chøc n¨ng Round trong menu t¹o
feature. Mét sè chó ý khi t¹o c¸c feature bo trßn:
- Nªn t¹o c¸c feature bo trßn ë cuèi tiÕn tr×nh t¹o m« h×nh.
- T¹o c¸c feature bo trßn cã b¸n kÝnh nhá tríc c¸c feature cã b¸n kÝnh lín.
- Tr¸nh sö dông c¸c thùc thÓ h×nh häc trßn lµm thµnh phÇn tham chiÕu ®Ó t¹o feature.
H×nh 6-1. C¸c d¹ng feature bo trßn
6.2.1. Tr×nh tù t¹o lËp mét feature bo trßn
1. Chän Feature>>Create>>Solid>>Round>>Simple
2. Chän tuú chän b¸n kÝnh
3. Chän tuú chän tham chiÕu
4. Chän tuú chän ®Ó chän chuçi c¹nh (nÕu cÇn)
5. Chän c¸c thùc thÓ h×nh häc t¬ng øng
6. NhËp gi¸ trÞ b¸n kÝnh vµo « nhËp
7. Chän OK tõ hép tho¹i tiÕn tr×nh ®Ó kÕt thóc
Khi t¹o lËp mét feature bo trßn, hai tuú chän quan träng ®Ó h×nh thµnh mét feature bo
trßn lµ b¸n kÝnh vµ chän c¸c thµnh phÇn tham gia.
Ch¬ng 6. T¹o c¸c feature kh«ng dïng biªn d¹ng 65
Tài liệu ProE2001 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ProE2001 - Người đăng: thanhnguyenbt2212-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tài liệu ProE2001 9 10 962