Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ProE2001

Được đăng lên bởi thanhnguyenbt2212-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bm M¸y & Robot-HVKTQS

H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i

Ch−¬ng 8. M« h×nh ho¸ n©ng cao
C¸c chøc n¨ng t¹o lËp c¸c feature cã h×nh d¹ng c¬ b¶n nh− c¸c chøc n¨ng Extrude,
Revolve, Blend hay Sweep ®· ®−îc giíi thiÖu trong c¸c ch−¬ng tr−íc. Ch−¬ng nµy giíi thiÖu
c¸c chøc n¨ng m« h×nh ho¸ n©ng cao, ®Ó t¹o lËp c¸c feature cã h×nh d¹ng phøc t¹p nh− c¸c
feature uèn cong cã biªn d¹ng thay ®æi (Swept Blend, Variable Section Sweep) hay c¸c feature
d¹ng xo¾n nh− lß xo hay ®−êng ren (Helical Sweep).
8.1.

Swept Blend

8.1.1. Kh¸i niÖm
Swept Blend lµ mét feature kÕt hîp gi÷a mét feature uèn cong vµ mét feature hçn hîp.
Nãi c¸ch kh¸c, feature d¹ng nµy cã c¸c biªn d¹ng thay ®æi däc theo ®−êng t¹o h×nh bÊt kú
(h×nh 8-1). §−êng t¹o h×nh vµ c¸c biªn d¹ng cã thÓ ®−îc vÏ hay ®−îc chän.

H×nh 8-1. C¸c biªn d¹ng, ®−êng t¹o h×nh vµ feature uèn cong hçn hîp
8.1.2. T¹o mét Swept Blend
• C¸c tuú chän ph¸t triÓn biªn d¹ng theo ®−êng t¹o h×nh
Pro/Engineer cung cÊp 3 tuú chän ®Ó ph¸t triÓn biªn d¹ng theo ®−êng t¹o h×nh cho chøc
n¨ng Swept Blend.
- Normal to Origin Trajectory (NrmToOriginTraj): lµm cho mçi biªn d¹ng cña
feature ®Òu vu«ng gãc víi ®−êng t¹o h×nh.
- Pivot Direction (Pivot Dir): lµm cho c¸c biªn d¹ng cña feature vu«ng gãc víi mét
trôc, mét mÆt ph¼ng, mét mÐp, mét ®−êng cong hay trôc quay ®−îc chän.
- Normal to Trajectorry (Norm To Traj): lµm cho c¸c biªn d¹ng cña feature vu«ng
gãc víi ®−êng t¹o h×nh thø hai trong khi vÇn ph¸t triÓn theo ®−¬ng t¹o h×nh thø nhÊt.

Ch−¬ng 8. M« h×nh ho¸ n©ng cao

84

Bm M¸y & Robot-HVKTQS

H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i

• Tr×nh tù t¹o lËp
1. Chän tuú chän
Protrusion>>Advanced.

Swept

Blend

trong

menu

m«

h×nh

ho¸

n©ng

cao

2. Chän ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh biªn d¹ng: Sketch Sec - ph¸c th¶o biªn d¹ng hay Select
Sec - chän biªn d¹ng tõ m« h×nh hiÖn cã.
3. Chän tuú chän ph¸t triÓn biªn d¹ng theo ®−êng t¹o h×nh (xem phÇn trªn)
4. Chän ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®−êng t¹o h×nh: Sketch Traj - ph¸c th¶o hay Select Traj
- chän tõ m« h×nh hiÖn cã.
5. Chän vµ ®Þnh h−íng mÆt ph¼ng ph¸c th¶o ®−êng t¹o h×nh. X¸c ®Þnh c¸c tham chiÕu.
6. Ph¸c th¶o ®−êng t¹o h×nh. Khi hoµn thµnh, chän Done ®Ó kÕt thóc.
7. X¸c nhËn viÖc c¸c ®Ønh cña biªn d¹ng ®−îc chØ ra trªn ®−êng t¹o h×nh (th−êng lµ t¹i
c¸c ®iÓm uèn ): Accept ®Ó chÊp nhËn, Next ®Ó bá qua vµ chuyÓn sang ®Ønh kÕ tiÕp.

H×nh 8-2. §−êng t¹o h×nh vµ biªn d¹ng t¹i c¸c ®Ønh
8. NhËp vµo gi¸ trÞ quay quanh trôc Z ®èi víi biªn d¹ng (th−êng = 0).
9. Ph¸c th¶o biªn d¹ng ®Çu tiªn cña feature. Khi hoµn thµnh, chän...
Bm M¸y & Robot-HVKTQS Híng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i
Ch¬ng 8. M« h×nh ho¸ n©ng cao
C¸c chøc n¨ng t¹o lËp c¸c feature cã h×nh d¹ng c¬ b¶n nh c¸c chøc n¨ng Extrude,
Revolve, Blend hay Sweep ®· ®îc giíi thiÖu trong c¸c ch¬ng tríc. Ch¬ng nµy giíi thiÖu
c¸c chøc n¨ng m« h×nh ho¸ n©ng cao, ®Ó t¹o lËp c¸c feature cã h×nh d¹ng phøc t¹p nh c¸c
feature uèn cong cã biªn d¹ng thay ®æi (Swept Blend, Variable Section Sweep) hay c¸c feature
d¹ng xo¾n nh lß xo hay ®êng ren (Helical Sweep).
8.1. Swept Blend
8.1.1. Kh¸i niÖm
Swept Blend lµ mét feature kÕt hîp gi÷a mét feature uèn cong vµ mét feature hçn hîp.
Nãi c¸ch kh¸c, feature d¹ng nµy cã c¸c biªn d¹ng thay ®æi däc theo ®êng t¹o h×nh bÊt kú
(h×nh 8-1). §êng t¹o h×nh vµ c¸c biªn d¹ng cã thÓ ®îc vÏ hay ®îc chän.
H×nh 8-1. C¸c biªn d¹ng, ®êng t¹o h×nh vµ feature uèn cong hçn hîp
8.1.2. T¹o mét Swept Blend
C¸c tuú chän ph¸t triÓn biªn d¹ng theo ®êng t¹o h×nh
Pro/Engineer cung cÊp 3 tuú chän ®Ó ph¸t triÓn biªn d¹ng theo ®êng t¹o h×nh cho chøc
n¨ng Swept Blend.
- Normal to Origin Trajectory (NrmToOriginTraj): lµm cho mçi biªn d¹ng cña
feature ®Òu vu«ng gãc víi ®êng t¹o h×nh.
- Pivot Direction (Pivot Dir): lµm cho c¸c biªn d¹ng cña feature vu«ng gãc víi mét
trôc, mét mÆt ph¼ng, mét mÐp, mét ®êng cong hay trôc quay ®îc chän.
- Normal to Trajectorry (Norm To Traj): lµm cho c¸c biªn d¹ng cña feature vu«ng
gãc víi ®êng t¹o h×nh thø hai trong khi vÇn ph¸t triÓn theo ®¬ng t¹o h×nh thø nhÊt.
Ch¬ng 8. M« h×nh ho¸ n©ng cao 84
Tài liệu ProE2001 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ProE2001 - Người đăng: thanhnguyenbt2212-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tài liệu ProE2001 9 10 391