Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ProE2001

Được đăng lên bởi thanhnguyenbt2212-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bm M¸y & Robot-HVKTQS

H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i

Ch−¬ng 9. C¸c c«ng cô xö lý feature
9.1.

Nhãm c¸c feature

HÇu hÕt c¸c tuú chän hiÖu chØnh cña Pro/Engineer ®Òu thùc hiÖn trªn c¸c feature riªng
lÎ. Tuy nhiªn, trong nhiÒu tr−êng hîp, mét nhãm feature l¹i ®−îc xö lý cïng víi nhau nh−
trong tr−êng hîp t¹o mét m¶ng cña mét nhãm feature (h×nh 9-1). Pro/Engineer cung cÊp c¸c
c«ng cô ®Ó t¹o nhãm c¸c feature vµ xö lý víi nhãm c¸c feature.

H×nh 9-1. Mét nhãm ®−îc t¹o m¶ng
9.1.1. Menu Group
Menu Group cung cÊp c¸c c«ng cô ®Ó t¹o vµ xö lý víi nhãm c¸c feature.
• Create - t¹o nhãm
Tuú chän nµy ®−îc cung cÊp ®Ó t¹o míi mét nhãm. Cã 2 tuú chän: User-Defined
Feature (UDF) vµ Local Group. UDF lµ nhãm feature do ng−êi dïng Ên ®Þnh, nã cã thÓ ®−îc
l−u trªn ®Üa cøng vµ sö dông trong mét m«i tr−êng kh¸c. Khi mét UDF ®−îc ®Æt trong mét ®èi
t−îng, nã sÏ trë thµnh mét feature ®−îc nhãm l¹i. Nhãm côc bé - Local Group, chØ ®−îc t¹o vµ
dïng trong m« h×nh hiÖn hµnh.
• Pattern - t¹o m¶ng
Tuú chän nµy ®−îc dïng ®Ó t¹o mét m¶ng trßn (xoay) hoÆc ch÷ nhËt (tuyÕn tÝnh) cña
mét nhãm feature. Tuú chän Group>>Pattern ho¹t ®éng nh− chøc n¨ng Feature>>Pattern.
• Replace - thay thÕ
Tuú chän nµy thay thÕ mét UDF ®· cã trong ®èi t−îng. UDF míi ph¶i cã cïng mét sè
vµ lo¹i tham chiÕu. Mét nhãm côc bé th× kh«ng ®−îc thay thÕ.
• Unpattern - huû t¹o m¶ng
Tuú chän nµy ng¾t mèi quan hÖ m¶ng gi÷a c¸c nhãm thµnh viªn cña m¶ng.
• Ungroup - huû t¹o nhãm
Tuú chän nµy huû mét nhãm ®· ®−îc ®Þnh nghÜa.

Ch−¬ng 9. C¸c c«ng cô xö lý feature

91

Bm M¸y & Robot-HVKTQS

H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i

9.1.2. C¸c lo¹i nhãm
Cã 2 lo¹i nhãm: nhãm do ng−êi dïng Ên ®Þnh (User-Defined Feature) vµ nhãm côc bé
(Local Group).
Mét UDF lµ c¸c feature ®· ®−îc nhãm l¹i vµ l−u sang ®Üa, th−êng t¹o thµnh mét th− viÖn
UDF. Mét UDF cã thÓ ®−îc t×m vµ ®Æt vµo m« h×nh ho¹t ®éng hiÖn hµnh. Khi mét UDF ®−îc
®Æt trong mét ®èi t−îng, nã trë thµnh feature ®−îc nhãm l¹i trªn c©y m« h×nh.
Mét nhãm côc bé lµ mét tËp hîp c¸c feature cã s½n chØ trong m« h×nh hiÖn hµnh. C¸c
feature ®−îc kÕt hîp ®Ó h×nh thµnh mét nhãm côc bé ph¶i n»m kÒ nhau theo thø tù t¹o l¹i. Do
®ã, ®iÓm l−u ý trong qu¸ tr×nh t¹o m« h×nh lµ ®Æt c¸c feature nhãm ®· Ên ®Þnh n»m kÒ nhau
trªn c©y m« h×nh.
Tr×nh tù t¹o mét nhãm côc bé nh− sau:
1. Chän Feature>>Group>>Create, xuÊt hiÖn hép tho¹i Open.
2. Chän Cancel trªn hép tho¹i Open
3. Chän Local group trªn menu CREATE GROUP, sau ®ã nhËp tªn cho nhãm.
4. Trªn c©y m« h×nh, chän c¸c feature cÇn ®−a vµo nhãm.
5....
Bm M¸y & Robot-HVKTQS Híng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i
Ch¬ng 9. C¸c c«ng cô xö lý feature
9.1. Nhãm c¸c feature
HÇu hÕt c¸c tuú chän hiÖu chØnh cña Pro/Engineer ®Òu thùc hiÖn trªn c¸c feature riªng
lÎ. Tuy nhiªn, trong nhiÒu trêng hîp, mét nhãm feature l¹i ®îc xö lý cïng víi nhau nh
trong trêng hîp t¹o mét m¶ng cña mét nhãm feature (h×nh 9-1). Pro/Engineer cung cÊp c¸c
c«ng cô ®Ó t¹o nhãm c¸c feature vµ xö lý víi nhãm c¸c feature.
H×nh 9-1. Mét nhãm ®îc t¹o m¶ng
9.1.1. Menu Group
Menu Group cung cÊp c¸c c«ng cô ®Ó t¹o vµ xö lý víi nhãm c¸c feature.
Create - t¹o nhãm
Tuú chän nµy ®îc cung cÊp ®Ó t¹o míi mét nhãm. Cã 2 tuú chän: User-Defined
Feature (UDF) vµ Local Group. UDF lµ nhãm feature do ngêi dïng Ên ®Þnh, nã cã thÓ ®îc
lu trªn ®Üa cøng vµ sö dông trong mét m«i trêng kh¸c. Khi mét UDF ®îc ®Æt trong mét ®èi
tîng, nã sÏ trë thµnh mét feature ®îc nhãm l¹i. Nhãm côc bé - Local Group, chØ ®îc t¹o vµ
dïng trong m« h×nh hiÖn hµnh.
Pattern - t¹o m¶ng
Tuú chän nµy ®îc dïng ®Ó t¹o mét m¶ng trßn (xoay) hoÆc ch÷ nhËt (tuyÕn tÝnh) cña
mét nhãm feature. Tuú chän Group>>Pattern ho¹t ®éng nh chøc n¨ng Feature>>Pattern.
Replace - thay thÕ
Tuú chän nµy thay thÕ mét UDF ®· cã trong ®èi tîng. UDF míi ph¶i cã cïng mét sè
vµ lo¹i tham chiÕu. Mét nhãm côc bé th× kh«ng ®îc thay thÕ.
Unpattern - huû t¹o m¶ng
Tuú chän nµy ng¾t mèi quan hÖ m¶ng gi÷a c¸c nhãm thµnh viªn cña m¶ng.
Ungroup - huû t¹o nhãm
Tuú chän nµy huû mét nhãm ®· ®îc ®Þnh nghÜa.
Ch¬ng 9. C¸c c«ng cô xö lý feature 91
Tài liệu ProE2001 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ProE2001 - Người đăng: thanhnguyenbt2212-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tài liệu ProE2001 9 10 988