Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ProE2001

Được đăng lên bởi thanhnguyenbt2212-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bm M¸y & Robot-HVKTQS

H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i

Ch−¬ng 7. T¹o c¸c feature uèn cong vµ hçn hîp
C¸c feature c¬ b¶n ®Òu ®−îc t¹o thµnh b»ng c¸ch ph¸t triÓn c¸c biªn d¹ng trong kh«ng
gian. PhÐp kÐo th¼ng (Extrude) t¹o c¸c feature b»ng c¸ch kÐo mét biªn d¹ng däc theo mét
®−êng t¹o h×nh th¼ng. C¸c ph¸t triÓn cña Extrude lµ Sweep vµ Blend. Sweep kÐo mét biªn
d¹ng däc theo mét ®−êng t¹o h×nh bÊt kú do ng−êi dïng x¸c ®Þnh ®Ó t¹o mét feature uèn cong.
Blend t¹o mét feature hçn hîp b»ng c¸ch kÐo däc theo mét ®−êng t¹o h×nh th¼ng gi÷a hai hay
nhiÒu biªn d¹ng do ng−êi dïng x¸c ®Þnh (h×nh 7-1).

H×nh 7-1. C¸c feature cong, kÐo vµ hçn hîp
7.1.

C¸c feature uèn cong - Sweep

7.1.1. §Æc ®iÓm
Tuú chän Sweep kÐo mét biªn d¹ng däc theo mét ®−êng t¹o h×nh (trajectory) bÊt kú do
ng−êi dïng x¸c ®Þnh ®Ó t¹o mét feature uèn cong. D¹ng h×nh häc cña ®−êng t¹o h×nh x¸c ®Þnh
h×nh d¸ng cña feature uèn cong. Còng gièng nh− tuú chän Extrude, tuú chän Sweep ®−îc
dïng trong c¸c chøc n¨ng Protrusion ®Ó t¹o mét kh«ng gian d−¬ng hoÆc trong chøc n¨ng Cut
®Ó t¹o mét kh«ng gian ©m.
Tuú chän Sweep ®ßi hái ph¶i cã mét biªn d¹ng vµ mét ®−êng t¹o h×nh. §−êng t¹o h×nh
cã thÓ ®−îc ph¸c th¶o hay chän, cã thÓ hë hoÆc kÝn. BÊt kú bÒ mÆt ph¼ng hay mÆt ph¼ng
chuÈn nµo còng ®−îc dïng ®Ó lµm mÆt ph¼ng ph¸c th¶o ®−êng t¹o h×nh. Do tÝnh chÊt cña m«i
tr−êng ph¸c th¶o nªn mét ®−êng t¹o h×nh ®−îc ph¸c th¶o trong qu¸ tr×nh t¹o feature uèn cong
sÏ chØ cã d¹ng 2 chiÒu. Mét ®−êng t¹o h×nh ®−îc chän tõ m« h×nh hiÖn t¹i cã thÓ lµ mét ®−êng
3 chiÒu.
Khi mét biªn d¹ng ®−îc kÐo däc theo mét
®−êng t¹o h×nh th× nã lu«n vu«ng gãc víi ®−êng
t¹o h×nh. §iÒu nµy lµm cho trong mét sè tr−êng
hîp biªn d¹ng cã thÓ bÞ gèi lªn nhau ë c¸c ®iÓm
uèn cña ®−êng t¹o h×nh cã b¸n kÝnh qu¸ nhá. Khi
mét ®−êng t¹o h×nh hë gÆp ph¶i mét hay nhiÒu
feature hiÖn cã th× cã c¸c tuú chän cho phÐp kÕt
hîp ®Çu mót cña ®−êng t¹o h×nh víi bÒ mÆt cña
feature ®ã (Merge End) hay ®Ó nã tù do (Free
End) - xem h×nh 7-2.
Ch−¬ng 7. T¹o c¸c feature uèn cong vµ hçn hîp

H×nh 7-2. Merge End vµ Free End
74

Bm M¸y & Robot-HVKTQS

H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i

7.1.2. Tr×nh tù t¹o lËp
Tuú chän Sweep n»m c¶ trong chøc n¨ng Protrusion vµ Cut. Sau khi chän Sweep, ng−êi
dïng cßn cã thÓ chän t¹o feature ®Æc (Solid) hay máng (Thin). C¸c chän lùa nµy sÏ cho c¸c kÕt
qu¶ kh¸c nhau nh−ng tr×nh tù thùc hiÖn th× gièng nhau theo c¸c b−íc d−íi ®©y.

H×nh 7-3. C¸c d¹ng Sweep-Cut
1. Chän ph¸c th¶o ®−êng t¹o h×nh (Sketched trajectory) hay chän ®−êng t¹o h×nh
(Select...
Bm M¸y & Robot-HVKTQS Híng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i
Ch¬ng 7. T¹o c¸c feature uèn cong vµ hçn hîp
C¸c feature c¬ b¶n ®Òu ®îc t¹o thµnh b»ng c¸ch ph¸t triÓn c¸c biªn d¹ng trong kh«ng
gian. PhÐp kÐo th¼ng (Extrude) t¹o c¸c feature b»ng c¸ch kÐo mét biªn d¹ng däc theo mét
®êng t¹o h×nh th¼ng. C¸c ph¸t triÓn cña Extrude lµ Sweep vµ Blend. Sweep kÐo mét biªn
d¹ng däc theo mét ®êng t¹o h×nh bÊt kú do ngêi dïng x¸c ®Þnh ®Ó t¹o mét feature uèn cong.
Blend t¹o mét feature hçn hîp b»ng c¸ch kÐo däc theo mét ®êng t¹o h×nh th¼ng gi÷a hai hay
nhiÒu biªn d¹ng do ngêi dïng x¸c ®Þnh (h×nh 7-1).
H×nh 7-1. C¸c feature cong, kÐo vµ hçn hîp
7.1. C¸c feature uèn cong - Sweep
7.1.1. §Æc ®iÓm
Tuú chän Sweep kÐo mét biªn d¹ng däc theo mét ®êng t¹o h×nh (trajectory) bÊt kú do
ngêi dïng x¸c ®Þnh ®Ó t¹o mét feature uèn cong. D¹ng h×nh häc cña ®êng t¹o h×nh x¸c ®Þnh
h×nh d¸ng cña feature uèn cong. Còng gièng nh tuú chän Extrude, tuú chän Sweep ®îc
dïng trong c¸c chøc n¨ng Protrusion ®Ó t¹o mét kh«ng gian d¬ng hoÆc trong chøc n¨ng Cut
®Ó t¹o mét kh«ng gian ©m.
Tuú chän Sweep ®ßi hái ph¶i cã mét biªn d¹ng vµ mét ®êng t¹o h×nh. §êng t¹o h×nh
cã thÓ ®îc ph¸c th¶o hay chän, cã thÓ hë hoÆc kÝn. BÊt kú bÒ mÆt ph¼ng hay mÆt ph¼ng
chuÈn nµo còng ®îc dïng ®Ó lµm mÆt ph¼ng ph¸c th¶o ®êng t¹o h×nh. Do tÝnh chÊt cña m«i
trêng ph¸c th¶o nªn mét ®êng t¹o h×nh ®îc ph¸c th¶o trong qu¸ tr×nh t¹o feature uèn cong
sÏ chØ cã d¹ng 2 chiÒu. Mét ®êng t¹o h×nh ®îc chän tõ m« h×nh hiÖn t¹i cã thÓ lµ mét ®êng
3 chiÒu.
Khi mét biªn d¹ng ®îc kÐo däc theo mét
®êng t¹o h×nh th× nã lu«n vu«ng gãc víi ®êng
t¹o h×nh. §iÒu nµy lµm cho trong mét sè trêng
hîp biªn d¹ng cã thÓ bÞ gèi lªn nhau ë c¸c ®iÓm
uèn cña ®êng t¹o h×nh cã b¸n kÝnh qu¸ nhá. Khi
mét ®êng t¹o h×nh hë gÆp ph¶i mét hay nhiÒu
feature hiÖn cã th× cã c¸c tuú chän cho phÐp kÕt
hîp ®Çu mót cña ®êng t¹o h×nh víi bÒ mÆt cña
feature ®ã (Merge End) hay ®Ó nã tù do (Free
End) - xem h×nh 7-2.
H×nh 7-2. Merge End vµ Free End
Ch¬ng 7. T¹o c¸c feature uèn cong vµ hçn hîp 74
Tài liệu ProE2001 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ProE2001 - Người đăng: thanhnguyenbt2212-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tài liệu ProE2001 9 10 394