Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ProE2001

Được đăng lên bởi thanhnguyenbt2212-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bm M¸y & Robot-HVKTQS

H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i

Ch−¬ng 10. c¸c c«ng cô c¬ b¶n t¹o b¶n vÏ
10.1.

Giíi thiÖu
Ch−¬ng nµy giíi thiÖu c¸c ®iÓm c¬ b¶n sau:

-

C¸ch t¹o c¸c h×nh chiÕucña mét m« h×nh hiÖn cã trong m« h×nh b¶n vÏ

-

X¸c lËp, truy t×m vµ t¹o c¸c d¹ng sheet

-

Thay ®æi c¸c tuú chän file Drawing Setup

-

T¹o h×nh chiÕu chi tiÕt

-

¸p dông c¸c kÝch th−íc theo tham sè vµ kh«ng theo tham sè vµo mét b¶n vÏ

-

Ghi dung sai h×nh häc, ®−êng t©m

-

T¹o c¸c ghi chó

-

T¹o b¶ng kª

10.2. File cµi ®Æt b¶n vÏ
Fiel cµi ®Æt b¶n vÏ Drawing Setup File (DTL) dïng ®Ó x¸c lËp c¸c tham sè ®iÒu khiÓn
diÖn m¹o cña b¶n vÏ. VÝ dô c¸c tham sè bao gåm: chiÒu cao text, kÝch cì ®Çu mòi tªn, kiÓu
®Çu mòi tªn, c¸c ®¬n vÞ b¶n vÏ, v.v. File cµi ®Æt b¶n vÏ mÆc ®Þnh cña Pro/ENGINEER
(prodetail.dtl) n»m trong th− môc (Program File\proe2000i\text). C¸c file DTL cã thÓ ®−îc
t¹o míi hoÆc c¸c x¸c lËp b¶n vÏ hiÖn hµnh ®−îc thay ®æi b»ng tuú chän Advanced ¾ Draw
Setup tõ meu manager.
VÝ dô c¸c tuú chän cµi ®Æt file b¶n vÏ th«ng th−êng:

B¶ng 10-1.

C¸c tuú chän cµi ®Æt file b¶n vÏ

Tuú chän/M« t¶
crossec_arrow_length

Gi¸ trÞ mÆc ®Þnh
0.1875

§iÒu khiÓn chiÒu dµi cña c¸c ®Çu mòi tªn ®−êng mÆt ph¼ng c¾t
crossec_arrow_width

0.0625

§iÒu khiÓn chiÒu réng cña c¸c ®Çu mòi tªn ®−êng mÆt ph¼ng c¾t
dim_leader_length

0.5000

§iÒu khiÓn chiÒu dµi cña mét ®−êng kÝch th−íc khi c¸c ®Çu mòi tªn
n»m bªn ngoµi c¸c ®−êng më réng
Draw_arrow_length

0.1875

X¸c lËp chiÒu dµi cña c¸c ®Çu mòi tªn kÝch th−íc
Draw_arrow_style
X¸c lËp kiÓu ®Çu mòi tªn
Draw_arrow_width

Closed (më
®−îc lÊp ®Çy)

hay

0.0625

X¸c lËp chiÒu réng cña c¸c ®Çu mòi tªn kÝch th−íc

Ch−¬ng 10. C¸c c«ng cô c¬ b¶n t¹o b¶n vÏ

101

Bm M¸y & Robot-HVKTQS

H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i

10.3. C¸c d¹ng sheet
Pro/ENGINEER cung cÊp nhiÒu d¹ng chuÈn ®−îc Ên ®Þnh s½n víi c¸c kÝch cì sheet
ANSI vµ ISO (vÝ dô nh− c¸c kÝch cì A, B, C vµ D). C¸c sheet nµy cã thÓ bao gåm ®−êng viÒn,
khèi tiªu ®Ò, c¸c ghi chó. Nh÷ng d¹ng chuÈn nµy cã thÓ ®−îc chØnh söa ®Ó t¹o mét d¹ng tuú ý.
Ngoµi ra chÕ ®é Format cña Pro/ENGINEER cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó t¹o mét d¹ng sheet míi
10.3.1. ChØnh söa c¸c d¹ng sheet
B−íc 1: Khëi ®éng Pro/ENGINEER
B−íc 2: Chän File¾Open
B−íc 3: Më file cÇn chØnh söa (trªn hép tho¹i file open, tuú chän File Type cã thÓ ®−îc
thay ®æi ®Ó chØ hiÖn thÞ c¸c file Format)
B−íc 4: Sö dông c¸c c«ng cô t¹o vµ chØnh söa ph¸c th¶o ®Ó chØnh söa d¹ng.
B−íc 4: Chän tuú chän Save tõ menu file.
10.3.2. T¹o c¸c d¹ng
C¸c d¹ng cã thÓ ®−îc...
Bm M¸y & Robot-HVKTQS Híng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i
Ch¬ng 10. c¸c c«ng cô c¬ b¶n t¹o b¶n vÏ
10.1. Giíi thiÖu
Ch¬ng nµy giíi thiÖu c¸c ®iÓm c¬ b¶n sau:
- C¸ch t¹o c¸c h×nh chiÕucña mét m« h×nh hiÖn cã trong m« h×nh b¶n vÏ
- X¸c lËp, truy t×m vµ t¹o c¸c d¹ng sheet
- Thay ®æi c¸c tuú chän file Drawing Setup
- T¹o h×nh chiÕu chi tiÕt
- ¸p dông c¸c kÝch thíc theo tham sè vµ kh«ng theo tham sè vµo mét b¶n vÏ
- Ghi dung sai h×nh häc, ®êng t©m
- T¹o c¸c ghi chó
- T¹o b¶ng kª
10.2. File cµi ®Æt b¶n vÏ
Fiel cµi ®Æt b¶n vÏ Drawing Setup File (DTL) dïng ®Ó x¸c lËp c¸c tham sè ®iÒu khiÓn
diÖn m¹o cña b¶n vÏ. VÝ dô c¸c tham sè bao gåm: chiÒu cao text, kÝch cì ®Çu mòi tªn, kiÓu
®Çu mòi tªn, c¸c ®¬n vÞ b¶n vÏ, v.v. File cµi ®Æt b¶n vÏ mÆc ®Þnh cña Pro/ENGINEER
(prodetail.dtl) n»m trong th môc (Program File\proe2000i\text). C¸c file DTL cã thÓ ®îc
t¹o míi hoÆc c¸c x¸c lËp b¶n vÏ hiÖn hµnh ®îc thay ®æi b»ng tuú chän Advanced ¾ Draw
Setup tõ meu manager.
VÝ dô c¸c tuú chän cµi ®Æt file b¶n vÏ th«ng thêng:
B¶ng 10-1. C¸c tuú chän cµi ®Æt file b¶n vÏ
Tuú chän/M« t¶ Gi¸ trÞ mÆc ®Þnh
crossec_arrow_length
§iÒu khiÓn chiÒu dµi cña c¸c ®Çu mòi tªn ®êng mÆt ph¼ng c¾t
0.1875
crossec_arrow_width
§iÒu khiÓn chiÒu réng cña c¸c ®Çu mòi tªn ®êng mÆt ph¼ng c¾t
0.0625
dim_leader_length
§iÒu khiÓn chiÒu dµi cña mét ®êng kÝch thíc khi c¸c ®Çu mòi tªn
n»m bªn ngoµi c¸c ®êng më réng
0.5000
Draw_arrow_length
X¸c lËp chiÒu dµi cña c¸c ®Çu mòi tªn kÝch thíc
0.1875
Draw_arrow_style
X¸c lËp kiÓu ®Çu mòi tªn
Closed (më hay
®îc lÊp ®Çy)
Draw_arrow_width
X¸c lËp chiÒu réng cña c¸c ®Çu mòi tªn kÝch thíc
0.0625
Ch¬ng 10. C¸c c«ng cô c¬ b¶n t¹o b¶n vÏ 101
Tài liệu ProE2001 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ProE2001 - Người đăng: thanhnguyenbt2212-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tài liệu ProE2001 9 10 768