Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu sap 2000

Được đăng lên bởi 1992quocviet1992
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 575 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH

BAØI TAÄP 3

BAØI TOAÙN HEÄ KHUNG
Trong baøi naøy, baïn seõ thöïc haønh giaûi moät heä khung coù kích thöôùc nhö sau:

Chieàu daøi khung laø 5m vaø chieàu cao laø 3m
Khung chòu taûi troïng phaân boá ñeàu vôùi q = 1.15T/m
Vaät lieäu laø beâ toâng coát theùp(BTCT) vôùi moâ ñun ñaøn hoài : E = 2.65106 T/m2.
Heä soá Poisson v = 0.18
Troïng löôïng rieâng cuûa BTCT laø : 2.5 T/m3
Kích thöôùc cuûa coät 0.25 x 0.3.
Kích thöôùc cuûa daàm 0.2 x 0.4.
Ñeå giaûi ñöôïc baøi toaùn baïn haõy tieán haønh trình töï qua caùc böôùc sau:
1. KHÔÛI ÑOÄNG SAP 2000
Töø trình ñôn Start choïn Windows > Programs > SAP 2000NonLinear.
2. CHOÏN ÑÔN VÒ TÍNH TOAÙN
Nhaáp chuoät vaøo tam giaùc beân phaûi trong
phaàn cuoái maøn hình ñeå choïn ñôn vò laø Ton-m.

THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH

55

BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK

TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH

3. TAÏO MOÄT MOÂ HÌNH MAÃU
Ñeå taïo moâ hình maãu ñaàu tieân baïn vaøo trình
ñôn File > New Modol from Template.
Hoäp thoaïi Model Template xuaát hieän :

Trong hoäp thoaïi Model Template baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo maãu thöù hai nhö hình
con troû chæ beân treân ñeå xuaát hieän hoäp thoaïi Portal Frame.
Hoäp thoaïi Portal Frame xuaát hieän :

Trong hoäp thoaïi Portal Frame, baïn tieán haønh khai baùo caùc thoâng soá nhö sau :
Ñaàu tieân nhaáp chuoät vaøo Restraints ñeå boû choïn.
Nhaáp choïn vaøo Gridlines ñeå boû ñöôøng löôùi.
Taïi Number of Stories (soá taàng) nhaäp giaù trò : 1
Taïi Number of Bays (soá nhòp) nhaäp giaù trò : 1
Trong muïc Story Heigth (chieàu cao taàng) baïn nhaäp giaù trò : 3
Trong hoäp Bay Width (beà roäng cuûa nhòp) nhaäp giaù trò : 5.
Sau cuøng baïn nhaáp Ok ñeå ñoùng hoäp thoaïi Portal Frame.
Maøn hình xuaát hieän hai cöûa soå laøm vieäc, khi ñoù baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo Close(x)
cuûa 3D view ñeå ñoùng cöûasoå khoâng gian baèng hình chieáu phoái caûnh, luùc naøy coøn laïi moät cöûa soå
ñoù laø X-Y Plane @ Y= 0 baïn seõ tieán haønh laøm vieäc treân maët phaúng OXZ naøy.
THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH

56

BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK

TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH

Heä khung ñöôïc hình thaønh
4. HIEÅN THÒ CAÙC THOÂNG SOÁ
Ñeå hieån thò caùc thoâng soá treân khung ñaàu tieân baïn vaøo trình ñôn View > Set Elements
hay baïn nhaán toå hôïp phím Ctrl ...
NH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH
BAØI TAÄP 3
BAØI TOAÙN HEÄ KHUNG
Trong baøi naøy, baïn seõ thöïc haønh giaûi moät heä khung coù kích thöôùc nhö sau:
Chieàu daøi khung laø 5m vaø chieàu cao laø 3m
Khung chòu taûi troïng phaân boá ñeàu vôùi q = 1.15T/m
Vaät lieäu laø beâ toâng coát theùp(BTCT) vôùi moâ ñun ñaøn hoài : E = 2.6510
6
T/m
2
.
Heä soá Poisson v = 0.18
Troïng löôïng rieâng cuûa BTCT laø : 2.5 T/m
3
Kích thöôùc cuûa coät 0.25 x 0.3.
Kích thöôùc cuûa daàm 0.2 x 0.4.
Ñeå giaûi ñöôïc baøi toaùn baïn haõy tieán haønh trình töï qua caùc böôùc sau:
1. KHÔÛI ÑOÄNG SAP 2000
Töø trình ñôn Start choïn Windows > Programs > SAP 2000NonLinear.
2. CHOÏN ÑÔN VÒNH TOAÙN
Nhaáp chuoät vaøo tam giaùc beân phaûi trong
phaàn cuoái maøn hình ñeå choïn ñôn vò laø Ton-m.
THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK
55
tài liệu sap 2000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu sap 2000 - Người đăng: 1992quocviet1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
tài liệu sap 2000 9 10 302