Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tham khảo cho Pic16F877A

Được đăng lên bởi Minh Quân
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tµi liÖu tham kh¶o cho pic16f877a
(®−îc viÕt bëi ®µo träng nghÜa- ®tvt 3a)
Ch−¬ng1
Giíi thiÖu tæng quan vÒ hä vi ®iÒu khiÓn pic
HiÖn nay trong c¸c m¸y mãc c«ng nghiÖp vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô sinh ho¹t cho cuéc
Sèng hÇu hÕt ®Òu øng dông réng ri c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö ,mµ bé xö lý trung t©m lµ c¸c con
Chip vi ®iÒu khiÓn hÕt søc th«ng minh ®Æc biÖt c¸c Chip nµy cã thÓ lËp tr×nh ®−îc
Bëi con ng−êi! V× vËy chóng ta cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn nã.
Trªn thÞ tr−êng hiÖn nay phæ biÕn rÊt nhiÒu lo¹i vi ®iÒu khiÓn phong phó vÒ chñng lo¹i vµ
gi¸ c¶ th× t−¬ng ®èi rÎ phï hîp víi ®iÒu khiÖn ë ViÖt Nam trong ®ã phæ biÕn cã c¸c lo¹i nh− :
MCS51 ; AVR cña ATMEL , PIC cña MICROCHIP , PSOC cña CYPRESS MICRO
SYSTEM…
HiÖn nay víi sù ®a d¹ng vµ nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau cña PIC ®Æc biÖt lµ tÝnh æn ®Þnh cña
chóng ® lµm cho nhiÒu ng−êi thÝch thó vµ −a chuéng v× vËy chóng ® ®−îc øng dông réng
ri trªn toµn thÕ giíi.
Côm tõ PIC ®−îc viÕt t¾t tõ côm tõ : peripheral interface controller
(Bé §iÒu KhiÓn giao tiÕp c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi).Kh¸c víi c¸c bé vi xö ,bé vi ®iÒu khiÓn ®−îc
tÝch hîp toµn bé nh− RAM , ROM , c¸c PORTS truy xuÊt ,giao tiÕp ngo¹i vi trùc tiÕp trªn
mét con chÝp hÕt søc nhá gän.
PIC16F877A lµ mét vi ®iÒu khiÓn cã kiÕn tróc HARVARD (bé nhí ch−¬ng tr×nh vµ bé nhí
d÷ liÖu ®−îc truy xuÊt ®éc lËp víi nhau) sö dông 14 bit cho c¸c lÖnh , vµ tËp lÖnh cña nã chØ
hÇu hÕt chØ cã mét WORD.
Tài liệu tham khảo cho Pic16F877A - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tham khảo cho Pic16F877A - Người đăng: Minh Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Tài liệu tham khảo cho Pic16F877A 9 10 199