Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu tham khảo ngành thực phẩm

Được đăng lên bởi Kiều Chinh
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2081 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công nghệ sản xuất rượu, bia và NGK

MỤC LỤC
Chương 1 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU ETYLIC ................. 1
1.1 NGUYÊN LIỆU VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT...................................................1
1.1.1 Ngô (bắp) .........................................................................................................1
1.1.2 Sắn....................................................................................................................2
1.1.3 Khoai ................................................................................................................2
1.1.4 Các nguyên liệu khác .......................................................................................3
1.1.5 Mật rỉ đường.....................................................................................................3
1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỒN ETYLIC.................4
1.2.1 Sơ đồ tổng quát ................................................................................................4
1.2.2 Các phương pháp sản xuất điển hình ...............................................................5
1.2.2.1 Quy trình sản xuất etanol từ nguyên liệu chứa nhiều tinh bột ......................5
1.2.2.2 Chưng cất và tinh chế cồn etylic.................................................................13
1.2.2.3 Tổn thất trong sản xuất và hiệu suất rượu...................................................24

Chương 2 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU VANG NHO ............ 28
2.1 TỔNG QUAN, PHÂN LOẠI SẢN PHẨM ...........................................................28
2.1.1 Nhóm vang không có gas....................................................................................29
2.1.1 Nhóm vang có gas...............................................................................................29
2.2 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VANG NHO TRẮNG, CHAMPAGNE VÀ RƯỢU
NGUYÊN LIỆU CHO COGNAC ...............................................................................29
2.2.1 Đặc tính chung của nhóm rượu...........................................................................29
2.2.2 Giới thiệu quy trình công nghệ ..........................................................................29
2.2.3 Những quá trình lên men vang nho trắng không bình thường, nguyên nhân gây
ra và phương pháp khắc phục ......................................................................................37
2.3 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VANG NHO ĐỎ ......................................................39

Chương 3 KỸ THUẬT SẢN XUẤT B...
Công ngh sn xut rượu, bia và NGK
http://www.ebook.edu.vn
122
MC LC
Chương 1
CÔNG NGH SN XUT RƯỢU ETYLIC ................. 1
1.1 NGUYÊN LIU VÀ YÊU CU K THUT...................................................1
1.1.1 Ngô (bp) .........................................................................................................1
1.1.2 Sn....................................................................................................................2
1.1.3 Khoai................................................................................................................2
1.1.4 Các nguyên liu khác .......................................................................................3
1.1.5 Mt r đường.....................................................................................................3
1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP CÔNG NGH SN XUT CN ETYLIC.................4
1.2.1 Sơ đồ tng quát ................................................................................................4
1.2.2 Các phương pháp sn xut đin hình...............................................................5
1.2.2.1 Quy trình sn xu
t etanol t nguyên liu cha nhiu tinh bt......................5
1.2.2.2 Chưng ct và tinh chế cn etylic.................................................................13
1.2.2.3 Tn tht trong sn xut và hiu sut rượu...................................................24
Chương 2 CÔNG NGH SN XUT RƯỢU VANG NHO............ 28
2.1 TNG QUAN, PHÂN LOI SN PHM...........................................................28
2.1.1 Nhóm vang không có gas....................................................................................29
2.1.1 Nhóm vang có gas...............................................................................................29
2.2 CÔNG NGH SN XUT VANG NHO TRNG, CHAMPAGNE VÀ RƯỢU
NGUYÊN LIU CHO COGNAC ...............................................................................29
2.2.1 Đặc tính chung ca nhóm rượu...........................................................................29
2.2.2 Gii thiu quy trình công ngh ..........................................................................29
2.2.3 Nhng quá trình lên men vang nho trng không bình thường, nguyên nhân gây
ra và phương pháp khc phc ......................................................................................37
2.3 CÔNG NGH SN XUT VANG NHO ĐỎ......................................................39
Chương 3 K THUT SN XUT BIA ...................................... 48
tài liệu tham khảo ngành thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu tham khảo ngành thực phẩm - Người đăng: Kiều Chinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
tài liệu tham khảo ngành thực phẩm 9 10 268