Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi nhungtic
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 3988 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÀI LIỆU GIẢNG DẠY

THANH TOÁN QUỐC TẾ
(International Settlement)
GV: Vũ Văn Trung Email: trungvuktvt@gmail.com

TP. HỒ CHÍ MINH – 2012

NỘI DUNG MÔN HỌC

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
CÁC PHƯƠNG TIỆN TT QUỐC TẾ

CÁC ĐIỀU KIỆN TT QUỐC TẾ

CÁC PHƯƠNG THỨC TT QUỐC TẾ

CHỨNG TỪ TRONG TT QUỐC TÉ

2

Exchange Rate

1

Chương 1

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
(Exchange Rate)

NỘI DUNG
I. Tỷ giá hối đoái
II. Cơ sở xác định tỷ giá hối đoái
III. Xác định tỷ giá theo phương pháp tính chéo
IV. Các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ giá
V. Các biện pháp điều chỉnh tỷ giá
VI. Các loại tỷ giá
VII. Thị trường ngoại hối

2

I. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
(Exchange Rate)

1. KHÁI NIỆM
Khái niệm:
 Tỷ giá hối đoái là sự so sánh giá trị giữa hai đồng tiền
với nhau
 Hay nói cách khác là giá cả của đơn vị tiền tệ nước
này thể hiện bằng số lượng đơn vị tiền tệ nước khác.

Ví dụ: Tỷ giá hối đoái được niêm yết tại thị trường
như sau:

6

 Newyork:

1 USD = 7,7290 HKD

 Tokyo :

1 USD = 76,20 JPY

 Tp.HCM :

1 USD = 20.825 VND
Exchange Rate

3

2. PHƯƠNG PHÁP YẾT GIÁ (Quotation)

Unit of measure

YẾT GIÁ GIÁN TIẾP
(INDIRECT QUOTATION)

YẾT GIÁ TRỰC TIẾP
(DIRECT QUOTATION)
 Tỷ giá được ấn định trên cơ
sở một đơn vị ngoại tệ bằng
một số lượng đơn vị nội tệ.

01 NGOAÏI TEÄ = x NOÄI TEÄ

 Tỷ giá được ấn định trên cơ
sở một đơn vị nội tệ thể hiện
bằng một số đơn vị ngoại tệ.

01 NOÄI TEÄ = x NGOAÏI TEÄ

 Ví dụ:

 Ví dụ:

• Tại Tokyo: 1USD = 76,20 JPY

• London: 1GBP = 1,6380 USD

• Tại Tp.HCM: 1USD = 20.825VND

• Sydney: AUD = 1,0353 USD

7

3. ĐỒNG TiỀN YẾT GIÁ – ĐỒNG TiỀN ĐỊNH GIÁ
GBP/USD
USD/VND
USD/HKD

1,6380
20.825
7,7290

 Đồng ền yết giá, đồng tiền hàng hóa, đồng ền cơ sở
(Commodity Currency, Base Currency) – Là đồng ền được
thể hiện giá trị của nó qua một đồng ền khác.

 Đồng ền định giá, đồng tiền đối ứng (Terms Currency,
Counter Curency) – Là đồng ền được sử dụng để xác định
giá trị của đồng ền yết giá.
8

Exchange Rate

4

4. CÁCH ĐỌC TỶ GIÁ

USD/SGD:

1, 30

60

Figures
(số)

Points, Pips
(điểm)

 Tỷ giá trên đọc là: Dollar– Singapore: một, ba mươi
số, sáu mươi điểm (hoặc một, ba mươi, sáu mươi)

Exchange Rate

9

5. TỶ GIÁ MUA – TỶ GIÁ BÁN
USD/CHF: 1,0420/1,0450

Mua (Bid)
1,0420

Bán (Ask)
Spread
(Chênh lệch)

1,0450

Tỷ giá mua:
là giá mua
đồng ền
yết giá
(USD)
Tỷ giá bán:
là giá bán
đồng ền
yết giá
(USD)

5

6. Ký hiệu ền tệ
 Tuân thủ theo tiêu
chuẩn quốc tế ISO
 Ký hiệu ền tệ gồm 3
chữ:
 Hai chữ đầu phản
ánh tên quốc gia
 Một chữ cuối phản
ánh tên gọi ền tệ
quốc gia đó

Mã NT
AU...
1
TP. HỒ CHÍ MINH – 2012
THANH TOÁN QUỐC TẾ
(International Settlement)
TÀI LIỆU GIẢNG DẠY
GV: Vũ Văn Trung Email: trungvuktvt@gmail.com
NỘI DUNG MÔN HỌC
CHỨNG TTRONG TT QUỐC
CÁC PHƯƠNG THỨC TT QUỐC T
CÁC ĐIỀU KIỆN TT QUỐC T
CÁC PHƯƠNG TIỆN TT QUỐC TẾ
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
Exchange Rate2
tài liệu thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu thanh toán quốc tế - Người đăng: nhungtic
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
tài liệu thanh toán quốc tế 9 10 46