Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1386 lần   |   Lượt tải: 15 lần
MỤC LỤC
Trang
3

LỜI NÓI ĐẦU

Bài 1

CÁC PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT
CƠ LÝ CỦA ĐÁ, CÁT DÙNG TRONG XÂY DỰNG

4

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Khối lượng riêng của đá dăm
Khối lượng thể tích của đá dăm nguyên khai (đá gốc)
Khối lượng thể tích xốp của đá dăm
Độ rỗng của đá nguyên khai (đá gốc) và độ hổng của đá
Thành phần hạt của Cát, đá dăm
Hàm lượng bụi sét có trong Cát, đá dăm
Cường độ chịu nén của đá dăm
Độ hao mòn của đá dăm

4
5
6
6
7
9
10
11

Bài 2

CÁC PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT
LƯỢNG CỦA XI MĂNG

14

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Khối lượng riêng của Xi măng
Khối lượng thể tích xốp của Xi măng
Độ dẻo tiêu chuẩn (Lượng nước tiêu chuẩn) của Xi măng
Thời gian đông đặc (Thời gian ninh kết) của xi măng
Cường độ (Mác) của xi măng Poóc lăng

14
14
15
16
17

Bài 3

CÁC PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT
LƯỢNG CỦA BÊ TÔNG

19

3.1
3.2

Độ dẻo của hỗn hợp vữa bê tông
Cường độ, Mác của Bê tông

19
21

Bài 4

CÁC PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT
LƯỢNG CỦA VỮA XÂY DỰNG

23

4.1
4.2

Độ dẻo (lưu động) của hỗn hợp vữa xây dựng
Cường độ của vữa xây dựng

23
23

Bài 5

CÁC PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT
LƯỢNG CỦA BI TUM, BÊ TÔNG ÁT PHAN

25

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Độ kim lún của Bi tum loại quánh
Độ kéo dài (giãn dài) của Bi tum
Nhiệt độ hóa mềm của Bi tum

25
25
27
28
28
29
30

5.8

Nhiệt độ bắt lửa và nhiệt độ bốc cháy của bi tum

Tính dính bám với bề mặt cốt liệu
Khối lượng thể tích của Bê tông át phan
Cường độ chịu nén của Bê tông
Xác định độ bền, độ dẻo và độ cứng của Bê tông át phan
theo phương pháp Mác san

31
32

CÁC PHỤ LỤC

3

LỜI NÓI ĐẦU
Tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD ” là một trong những nội dung
thực hành cơ bản trong chương trình đào tạo Trung cấp Cầu đường. Nội dung bao gồm
giới thiệu Định nghĩa, dụng cụ thí nghiệm, phương pháp tiến hành, sử lý kết quả và các
mẫu biểu báo cáo thí nghiệm về các chỉ tiêu Cơ, Lý của VLXD. Để đáp ứng yêu cầu cho
công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu và thực hành thực tập của Học viên thì việc biên
soạn, chỉnh lý, bổ sung cuốn tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD” mới là
vấn đề rất cần thiết để đáp ứng kịp thời cho công tác Dạy - Học trong Nhà trường.
Tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD ” gồm 5 bài:
Bài 1: Các phương pháp thí nghiệm xác định tính chất cơ lý của Đá, Cát dùng
trong xây dựng
Bài 2: Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của Xi măng
Bài 3: Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của Bê tông xi măng
Bài 4: C...
3
MC LC
Trang
LI NÓI ĐẦU
3
Bài 1
CÁC PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIM XÁC ĐỊNH TÍNH CHT
CƠ LÝ CA ĐÁ, CÁT DÙNG TRONG XÂY DNG
4
1.1
Khi lượng riêng ca đá dăm 4
1.2
Khi lượng th tích ca đá dăm nguyên khai (đá gc) 5
1.3
Khi lượng th tích xp ca đá dăm 6
1.4
Độ rng ca đá nguyên khai (đá gc) và độ hng ca đá
6
1.5
Thành phn ht ca Cát, đá dăm
7
1.6
Hàm lượng bi sét có trong Cát, đá dăm 9
1.7
Cường độ chu nén ca đá dăm 10
1.8
Độ hao mòn ca đá dăm 11
Bài 2
CÁC PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIM ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHT
LƯỢNG CA XI MĂNG
14
2.1
Khi lượng riêng ca Xi măng 14
2.2
Khi lượng th tích xp ca Xi măng 14
2.3
Độ do tiêu chun (Lượng nước tiêu chun) ca Xi măng
15
2.4
Thi gian đông đc (Thi gian ninh kết) ca xi măng 16
2.5
Cường độ (Mác) ca xi măng Poóc lăng 17
Bài 3
CÁC PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIM ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHT
LƯỢNG CA BÊ TÔNG
19
3.1
Độ do ca hn hp va bê tông 19
3.2
Cường độ, Mác ca Bê tông
21
Bài 4
CÁC PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIM ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHT
LƯỢNG CA VA XÂY DNG
23
4.1
Độ do (lưu động) ca hn hp va xây dng 23
4.2
Cường độ ca va xây dng 23
Bài 5
CÁC PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIM ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHT
LƯỢNG CA BI TUM, BÊ TÔNG ÁT PHAN
25
5.1
Độ kim lún ca Bi tum loi quánh 25
5.2
Độ kéo dài (giãn dài) ca Bi tum 25
5.3
Nhit độ hóa mm ca Bi tum 27
5.4
Nhit độ bt la và nhit độ bc cháy ca bi tum
28
5.5
Tính dính bám vi b mt ct liu 28
5.6
Khi lượng th tích ca Bê tông át phan 29
5.7
Cường độ chu nén ca Bê tông 30
5.8
Xác định độ bn, độ do và độ cng ca Bê tông át phan
theo phương pháp Mác san
31
CÁC PH LC
32
Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng 9 10 917