Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu thiết bị điện

Được đăng lên bởi Mai Văn Nguyên
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 588 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng TCN B¾c Ninh Bμi so¹n chi tiÕt m« ®un LT Trang bÞ ®iÖn
Gi¸o viªn: Tr¬ng Hoµi Thanh- Khoa ®iÖn http://www.ebook.edu.vn
T
rang 1
Ch¬ng 1: ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ ®iÖn
Thêi gian: 14h ( LT: 13h, KT: 1h)
Môc tiªu:
+ Thùc hiÖn ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ 3 pha, ®éng c¬ mét chiÒu ®óng ph¬ng ph¸p.
+ NhËn d¹ng, ph©n tÝch ®îc d¹ng ®Æc tÝnh c¬ øng víi c¸c tr¹ng th¸i ®iÒu chØnh tèc ®é
kh¸c nhau.
+ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é phï hîp víi` tõng lo¹i ®éng c¬, phï hîp
víi ®Æc tÝnh, tr¹ng th¸i lµm viÖc cña hÖ thèng s¶n xuÊt.
Néi dung chi tiÕt:
§ 1 kh¸i niÖm chung
Thêi gian: 2h
I, Kh¸i niÖm vÒ ®iÒu chØnh tèc ®é:
+ §iÒu chØnh tèc ®é lµ mét trong nh÷ng néi dung chÝnh cña T§§ tù ®éng. Nh»m ®¸p
øng yªu cÇu c«ng nghÖ cña c¸c m¸y s¶n xuÊt. Thùc tÕ trong s¶n xuÊt nhiÒu m¸y cã yªu
cÇu tèc ®é kh¸c nhau. §Ó ®¸p øng yªu cÇu nµy ta ph¶i ®iÒu chØnh tèc ®é cña hÖ thèng
T§§ ( dïng ph¬ng ph¸p nh©n t¹o)
+ §iÒu chØnh tèc ®é T§§ lµ dïng c¸c ph¬ng ph¸p thuÇn tuý ®iÖn, t¸c ®éng lªn b¶n
th©n hÖ thèng T§§ ( Nguån ®iÖn vµ ®éng c¬ ®iÖn). Nh»m ®Ó thay ®æi tèc ®é quay cña
trôc ®éng c¬ ®iÖn.
+ Tèc ®é lµm viÖc cña T§§ do c«ng nghÖ yªu cÇu vµ ®îc gäi lµ tèc ®é ®Æt hay tèc ®é
mong muèn.
+ Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, tèc ®é cña ®éng c¬ thêng bÞ thay ®æi do sù biÕn thiªn cña
t¶i, cña nguån ®iÖn. Do ®ã g©y ra sai lÖch tèc ®é thùc so víi tèc ®é ®Æt.
+ Cã nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó æn ®Þnh tèc ®é ®éng c¬ trong c¸c hÖ T§§ tù
®éng. Tuú theo tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ ®Ó lùa chän ph¬ng ph¸p æn ®Þnh tèc ®é ®éng c¬
cho hîp lý.
II, C¸c chØ tiªu ®iÒu chØnh tèc ®é:
1, D¶i ®iÒu chØnh tèc ®é:
+ D¶i ®iÒu chØnh tèc ®é hay ph¹m vi ®iÒu chØnh lµ tØ sè gi÷a gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ
nhá nhÊt cña tèc ®é lµm viÖc øng víi m« men t¶i ®· cho
+ Ký hiÖu: D
n
max
+BiÓu thøc D =
n
min
Trong ®ã: n
max
Gi¸ trÞ tèc ®é cùc ®¹i
n
min
Gi¸ trÞ tèc ®é cùc tiÓu
2, Sai sè tèc ®é:
+ Sai sè tèc ®é lµ ®¹i lîng ®Æc trng cho ®é chÝnh x¸c dyu tr× tèc ®é ®Æt. Thêng ®îc
tÝnh theo phÇn tr¨m.
+ Ký hiÖu: s %
n
®
- n
+ BiÓu thøc: s% = . 100%
n
®
Trong ®ã: n
®
: Tèc ®é ®Æt
Tài liệu thiết bị điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu thiết bị điện - Người đăng: Mai Văn Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Tài liệu thiết bị điện 9 10 679