Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu thiết kế khuôn mẫu với Pro wifi tiếng anh.

Được đăng lên bởi minhnhattran
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Table of Contents
Dedication
Preface
Introduction

iii
xiii
xvii

Chapter 1: Creating Sketches in the Sketch Mode-I
The Sketch Mode
Using the Sketch Mode
Invoking the Sketch Mode
The Sketcher Environment
Working With the Sketch in the Sketch Mode
Drawing a Sketch Using the Sketcher Tools Toolbar
Placing a Point
Drawing a Line
Drawing a Rectangle
Drawing a Circle
Drawing an Arc
Dimensioning the Sketch
Dimensioning a Sketch Using the Create defining dimension Button
or the Normal option
Dimensioning the Basic Sketched Entities
Linear Dimensioning of a Line
Angular Dimensioning of an Arc
Diameter Dimensioning
Radial Dimensioning
Dimensioning Revolved Sections
Working With Constraints
Explain Option
Disabling Constraints
Converting a Weak Constraint into a Strong Constraint
Modifying Dimensions of a Sketch
Using the Modify the values of dimensions, geometry of splines, or text
entities Tool
Using the Edit Menu
Modifying Dimensions by Double-Clicking
Modifying Dimensions Dynamically
Resolve Sketch Dialog Box
Deleting the Sketched Entities
Trimming the Sketched Entities
Mirroring the Sketched Entities
Inserting Foreign Data into the Sketch
Drawing Display Options

1-2
1-2
1-3
1-3
1-4
1-5
1-5
1-5
1-7
1-7
1-10
1-13
1-13
1-13
1-14
1-14
1-14
1-15
1-15
1-16
1-17
1-17
1-17
1-18
1-18
1-19
1-19
1-19
1-19
1-20
1-21
1-22
1-22
1-24

6

Pro/ENGINEER Wildfire for Designers (Eval Copy WF 05/06)

Tutorial 1
Tutorial 2
Tutorial 3
Self-Evaluation Test
Review Questions
Exercise 1
Exercise 2
Exercise 3
Exercise 4
Exercise 5

1-25
1-31
1-35
1-40
1-40
1-41
1-42
1-42
1-43
1-43

Chapter 2: Creating Sketches in the Sketch Mode-II
Dimensioning the Sketch
Dimensioning a Sketch using the Baseline Option
Replacing the Dimensions of a Sketch using the Replace Option
Creating Fillets
Creating Circular Fillets
Creating Elliptical Fillets
Creating a Reference Coordinate System
Working With Splines
Creating a Spline
Dimensioning Splines
Modifying a Spline
Writing Text in the Sketcher Environment
Scaling and Rotating Entities
Importing 2D Drawings in the Sketch Mode
Tutorial 1
Tutorial 2
Tutorial 3
Self-Evaluation Test
Review Questions
Exercise 1
Exercise 2
Exercise 3
Exercise 4

2-2
2-2
2-3
2-3
2-3
2-6
2-7
2-7
2-7
2-8
2-9
2-11
2-12
2-13
2-14
2-19
2-24
2-28
2-29
2-30
2-30
2-31
2-31

Chapter 3: Creating Base Features
Creating Base Features
Invoking the Part Mode
The Default Datum Planes
Creating a Protrusion
Extruding a Sketch
Revolving a Sketch
Understanding the Orientation of Datum Planes
Pare...
Table of Contents
Dedication iii
Preface xiii
Introduction xvii
The Sketch Mode 1-2
Using the Sketch Mode 1-2
Invoking the Sketch Mode 1-3
The Sketcher Environment 1-3
Working With the Sketch in the Sketch Mode 1-4
Drawing a Sketch Using the Sketcher Tools Toolbar 1-5
Placing a Point 1-5
Drawing a Line 1-5
Drawing a Rectangle 1-7
Drawing a Circle 1-7
Drawing an Arc 1-10
Dimensioning the Sketch 1-13
Dimensioning a Sketch Using the Create defining dimension Button
or the Normal option 1-13
Dimensioning the Basic Sketched Entities 1-13
Linear Dimensioning of a Line 1-14
Angular Dimensioning of an Arc 1-14
Diameter Dimensioning 1-14
Radial Dimensioning 1-15
Dimensioning Revolved Sections 1-15
Working With Constraints 1-16
Explain Option 1-17
Disabling Constraints 1-17
Converting a Weak Constraint into a Strong Constraint 1-17
Modifying Dimensions of a Sketch 1-18
Using the Modify the values of dimensions, geometry of splines, or text
entities Tool 1-18
Using the Edit Menu 1-19
Modifying Dimensions by Double-Clicking 1-19
Modifying Dimensions Dynamically 1-19
Resolve Sketch Dialog Box 1-19
Deleting the Sketched Entities 1-20
Trimming the Sketched Entities 1-21
Mirroring the Sketched Entities 1-22
Inserting Foreign Data into the Sketch 1-22
Drawing Display Options 1-24
Chapter 1: Creating Sketches in the Sketch Mode-I
Tài liệu thiết kế khuôn mẫu với Pro wifi tiếng anh. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu thiết kế khuôn mẫu với Pro wifi tiếng anh. - Người đăng: minhnhattran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tài liệu thiết kế khuôn mẫu với Pro wifi tiếng anh. 9 10 114